Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • YASAL SÜRESİ DIŞINDA VERİLEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNE UYGULANACAK CEZALARA DİKKAT

  Çalıştırdığı sigortalıları yasal süresi içinde 05510 sayılı Kanun numarasını seçerek düzenlediği APHB’si ile bildiren işverenlerce yasal süresi dışında kendiliğinden verilen APHB’leri  “kanun no’suz asıl belge” olarak mı, “05110 kanun no’lu ek belge” olarak mı işleme alınır?

  İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi dışında ancak kendiliğinden verilen aylık prim ve hizmet belgelerine asgari ücretin iki katı aşılmamak kaydıyla;

  -Belgenin asıl nitelikte olması halinde, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,

  -Belgenin ek nitelikte olması halinde  belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında 

  İdari para cezası uygulanmaktadır.

  Bu bağlamda, çalıştırdığı sigortalıları 05510 sayılı Kanun numarası ve 1 nolu belge türünü seçerek düzenlediği aylık prim ve hizmet belgesi ile bildiren işverenlerce, yasal süresi dışında kendiliğinden Kuruma verilen  aylık prim ve hizmet belgelerinin “kanun nosuz asıl belge” olarak mı, yoksa “05510 sayılı Kanun no’lu” ek belge olarak mı işleme alınacağı, uygulanacak idari para cezası açısından önem taşımaktadır.

  Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri 05510 sayılı Kanun numarası seçilerek işleme alınsa dahi,  5510/81-I  bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden yararlanabilmek için belgenin yasal süresi içinde verilmiş olması gerektiğinden, tahakkuk işlemleri sırasında  Hazine tahakkuku oluşturulmayacaktır. Başka bir ifade ile süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgesi 05510 sayılı Kanun numarası seçilerek işleme alınsa dahi beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

  Bu bağlamda, ceza hukukunun temel prensiplerinden biri olan idari para cezalarında failin lehine olan kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğinden hareketle, çalıştırdığı sigortalıları daha önce 05510 sayılı Kanun numarası ile bildiren bir işveren tarafından, yasal süresi dışında Kuruma kendiliğinden  verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinin de yine 05510 sayılı kanun numarası seçilerek işleme alınması gerekmektedir.

  Bu durumda,süresi dışında verilen belgeden dolayı hem  beş puanlık prim indiriminden yararlanılamayacak, hem de ek nitelikte belge olarak işleme alınması nedeniyle sözkonusu belgeye aylık asgari ücretin iki katı aşılmamak kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

  Aynı ayda hem tüm sigorta kollarına tabi, hem sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalıları kayıt dışı çalıştırdığı tespit edilen işverenlere aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı ne kadar idari para cezası uygulanır?

  5510 sayılı  Kanunun 102/1.c  bendinde; “86 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için;

   4) Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.” Hükmüne yer verilmiştir.

  e-Bildirge programları vasıtasıyla yapılan bildirimler sırasında tüm sigorta kollarına tabi sigortalılar 1 nolu belge türü seçilerek, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar ise 2 nolu belge türü seçilerek düzenlenen iki ayrı APHB’si ile bildirilmektedir.

  Sosyal Güvenlik Kurumunca madde metninden geçen “her bir fiil için” ibaresi “her bir aylık prim ve hizmet belgesi için” şeklinde yorumlandığından, aynı ayda tüm sigorta kollarına tabi çalışan sigortalı ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalıyı kayıt dışı çalıştırdığı tespit edilen bir işverene, bildirimlerin farklı belgelerle yapılması nedeniyle  iki ayrı aylık prim hizmet belgesinden dolayı  2 + 2 =  4 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

  Mahkeme kararı ile işe iadesine karar verilen sigortalılara ilişkin APHB’nin süresi içinde verilmemesi halinde ne kadar ceza uygulanır?

              5510 sayılı Kanun’un 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, her ne kadar mahkeme kararına istinaden düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı her bir aylık prim ve hizmet belgesi başına iki asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmış olsa da bu hüküm kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenlere yöneliktir.

  Mahkeme kararı ile işe iadesine karar verilen sigortalılarla ilgili olarak kayıt dışı çalıştırma fiilinden söz edilemeyeceğinden, bahse konu belgelerin geç verilmesi halinde iki asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanması da mümkün bulunmamaktadır.

  Bu nedenle mahkeme kararı ile işe iadesine karar verilen sigortalılarla ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin İşveren Uygulama Tebliğinde belirtilen süreler içinde verilmemesi halinde; 16/370 Ek sayılı Genelgede de açıklandığı üzere belgenin asıl nitelikte olması halinde aylık asgari ücretin beşte biri, ek nitelikte olması halinde ise sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ 

  Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Daire Başkanlığı

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 11-08-2015 tarihinden beri 7557 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats