Pratik Bilgiler
 • 2024 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2024 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  Toptan Et ve Et Ürünlerinin Satışında KDV Oranı hk.

    T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
   

   

    TARİH : 13.08.2012
  SAYI : B.07.1.GİB.4.21.15.01-KDV/2012/220-18
  KONU : Toptan Et ve Et Ürünlerinin Satışında KDV Oranı hk.

   

  İLGİ: …

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, canlı hayvan alım satımı, kesilmesi, taze ve dondurulmuş olarak toptan satışı faaliyetinde bulunduğunuzu, firmanızca canlı hayvanların kesilmesinden sonra ortaya çıkan et, deri, kuyruk yağı, bağırsak, sakatat, böbrek yağı ve her türlü hayvansal yağ mamüllerinde uygulanacak KDV oranları hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

  KDV Kanununun 1/1. maddesine göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

  KDV oranları, KDV Kanununun 28. maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

   

  1. TGTC nin 2 no.lu faslında "Etler ve yenilen sakatat" tanımlanmıştır. 2 no.lu fasıl kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanların etleri ve sakatatı dahil olmak üzere tüm hayvanların etleri ve sakatatı (mide, işkembe, şirden, bağırsaklar, mesane hariç) ile kümes hayvanlarının; kemikli, kemiksiz, yağlı, yağsız çiğ et ve sakatatı, doğranmış veya kıyma haline getirilmiş, saklanmak veya muhafaza edilmek üzere; taze veya soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, enzimlerle (paparin gibi) yumuşatılmış, ürünün karakterini değiştirmeyecek şekilde baharat ilave edilmiş, pişmeyecek şekilde haşlanmış etleri yer almaktadır.

   2011/2466 sayılı BKK ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 2 no.lu faslında yer alan mallar 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 3. sırasına dahil edilmiştir. Buna göre, 28.11.2011 tarihinden itibaren büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının etlerinin toptan teslimi %1, perakende teslimi ise %8 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.

   TGTC nin 2 no.lu faslına ait 02.06 pozisyonunda "Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş)" ismen tanımlanmıştır. İnsan gıdası olarak kullanılan sakatatlar; başlar ve bunların kesilmiş parçaları (kulaklar dahil), ayaklar, kuyruklar, kalpler, diller, etin parçalara ayrılmasında ortaya çıkan kalın veya ince artıklar-kırpıntılar, anliyon zarı, gırtlak, timus bezleri, karaciğer, böbrek, akciğer, beyin, pankreas, dalak, omurilik, yumurtalık olarak sayılabilir.

   Buna göre, yukarıda sayılan sakatatlar da etlerde olduğu gibi 2007/13033 sayılı BKK eki I sayılı listenin 3. sırası kapsamında olup, toptan teslimleri %1, perakende teslimleri %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

    

  2. 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin B/2. sırasında "TGTC nin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri" yer almaktadır.

   TGTC nin;

    

   • 41.01 pozisyonunda, "Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham post ve derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın),

     

   • 41.02 pozisyonunda, "Koyun ve kuzuların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu fasılın 1 (c) notunda belirtilenler hariç)

   tanımlanmıştır.

   Buna göre, "kılları veya yünleri alınmış olsun olmasın, yaş veya kısa sürede kokuşmalarını önlemek için tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle veya başka usullerle geçici olarak muhafaza edilmiş aynı zamanda temizlenmiş, parçalara ayrılmış veya kazınmış" şekildeki sığırların ham post ve derileri ile koyun ve kuzuların ham post ve derilerinin toptan ve perakende teslimleri %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

    

  3. 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin A/3. sırasında "TGTC nin 5 no.lu faslının 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar" yer almaktadır.

   TGTC nin 0504.00pozisyonunda "Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)" tanımlanmıştır.

   Bu nedenle, kuzu şirden, bağırsaklar, mide (işkembe), mesane TGTC nin 0504.00 tarife alt pozisyonu kapsamında olup, toptan ve perakende teslimleri %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

    

  4. 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin A/11. sırasında "TGTC nin 15 no.lu faslında yer alan yağlardan, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar" sayılmıştır.

   TGTC nin 15 no.lu faslı "Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri, hazır yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumları kapsamaktadır.

   Bu faslın 15.01 pozisyonunda, kümes hayvanlarının değişik işlemlerle elde edilen yağları ile kemik yağı ve atıklarından elde edilen yağları", 15.02 pozisyonunda "sığır, koyun ve keçilerin iç organları ile kaslarını çevreleyen yağları (taze, soğutulmuş, dondurulmuş), tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş, dumanlanmış veya eritilmiş don yağ şeklinde olanları, kemik yağı ve sığır, koyun veya keçi atıklarından elde edilen yağları" tanımlamıştır.

   Bu nedenlerle;

    

   1. Büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinden ve kemikten sıyrılmış yağların [kuyruk yağı, kavram yağı, böbrek yağı ve iç yağları, don yağ (çöz yağı)],

     

    • Büyük ve küçükbaş hayvanların kemik, boynuz kemik posası, iç yağ ve etlerinin, yüksek ısıda pişirilmesi sonucu elde edilen yağın,

      

    • Kümes hayvanlarının tüy, ayak, iç organ, kemik, kelle, yumurta kabuklarının kalite standardı dışında kalmış piliçlerin yüksek ısıda pişirilmesi sonucu elde edilen yağın, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanları, Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin "A" bölümünün 11. sırasında sayılan yağlar kapsamında olduğundan, toptan ve perakende teslimi %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

     

   2. Yukarıda sayılan bu yağların insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlarının, toptan ve perakende teslimi ise genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Bu özelgeyi arkadaşıma göndereyim

  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  15 Haziran 2024, Cumartesi
  2024-06-15 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD32.457932.516432.435232.5652
  EUR34.731934.794434.707534.8466
  GBP41.207341.422141.178541.4843

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 13    
     Bugün : 10.389    
     Bu Ay : 188.637    
     Bu Yıl : 2.124.324    
     Toplam : 36.942.385    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats