Pratik Bilgiler
 • 2024 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2024 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  Asgari Geçim İndirimi

  AGİ UYGULAMASI 2021 YILINDAN SONRA KALDIRILMIŞTIR

  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

  Madde 0032: Asgari geçim indirimi

  (3239 sayılı Kanunun 138 inci maddesiyle, 01.01.1986 tarihinden geçerli olarak yürürlükten kaldırılmıştır.) (04.04.2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5615 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen ve 01.01.2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren şekli.) Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır.

  Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, (23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6645 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen ibare. Yürürlük: 01.05.2015) üçüncü çocuk için % 10, diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

  İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

  İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

  (03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5904 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 01.01.2009) Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır.

  Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgari geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.

  Asgari geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

   

  2021 YILI AGİ TUTARLARI

  Medeni Durum

  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı 

  Bekâr

  268,31

  Evli eşi çalışan

  268,31

  Evli eşi çalışan 1 çocuk

  308,56

  Evli eşi çalışan 2 çocuk

  348,81

  Evli eşi çalışan 3 çocuk

  402,47

  Evli eşi çalışan 4 çocuk

  429,30

  Evli eşi çalışan 5 çocuk

  456,13

  Evli eşi çalışmayan

  321,98

  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

  362,22

  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

  402,47

  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

  456,13

  Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

  456,13

  Evli eşi çalışmayan 5 çocuk

  456,13

   

  2020 YILI AGİ TUTARLARI 

  Medeni Durum

  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı 

  Bekâr

  220,73

  Evli eşi çalışan

  220,73

  Evli eşi çalışan 1 çocuk

  253,83

  Evli eşi çalışan 2 çocuk

  286,94

  Evli eşi çalışan 3 çocuk

  331,09

  Evli eşi çalışan 4 çocuk

  353,16

  Evli eşi çalışan 5 çocuk

  375,23

  Evli eşi çalışmayan

  264,87

  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

  297,98

  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

  331,09

  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

  375,23

  Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

  375,23

  Evli eşi çalışmayan 5 çocuk

  375,23

  2019 YILI AGİ TUTARLARI 

  Medeni Durum

  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı 

  Bekâr

  191,88

  Evli eşi çalışan

  191,88

  Evli eşi çalışan 1 çocuk

  220,66

  Evli eşi çalışan 2 çocuk

  249,44

  Evli eşi çalışan 3 çocuk

  287,82

  Evli eşi çalışan 4 çocuk

  307,01

  Evli eşi çalışan 5 çocuk

  326,20

  Evli eşi çalışmayan

  230,26

  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

  259,04

  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

  287,82

  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

  326,20

  Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

  326,20

  Evli eşi çalışmayan 5 çocuk

  326,20

     

   2018 YILI AGİ TUTARLARI

  Medeni Durum

  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı 

  Bekâr

  152,21

  Evli eşi çalışan

  152,21

  Evli eşi çalışan 1 çocuk

  175,04

  Evli eşi çalışan 2 çocuk

  197,88

  Evli eşi çalışan 3 çocuk

  213,10

  Evli eşi çalışan 4 çocuk

  228,32

  Evli eşi çalışmayan

  182,66

  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

  205,49

  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

  228,32

  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

  243,54

  Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

  258,76

   **ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ KADAR  AGİ UYGULANABİLİR.

       2017 YILI AGİ TUTARLARI

  Medeni Durum

  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı 

  Bekâr

  133,31

  Evli eşi çalışan

  133,31

  Evli eşi çalışan 1 çocuk

  153,31

  Evli eşi çalışan 2 çocuk

  173,31

  Evli eşi çalışan 3 çocuk

  199,97

  Evli eşi çalışan 4 çocuk

  213,30

  Evli eşi çalışmayan

  159,98

  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

  179,97

  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

  199,97

  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

  226,63

   **ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ KADAR  AGİ UYGULANABİLİR.

   

                                                                                        2016 YILI AGİ TUTARLARI

  Medeni Durum

  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı 

  Bekâr

  123,53

  Evli eşi çalışan

  123,53

  Evli eşi çalışan 1 çocuk

  142,05

  Evli eşi çalışan 2 çocuk

  160,58

  Evli eşi çalışan 3 çocuk

  185,29

  Evli eşi çalışan 4 çocuk

  197,64

  Evli eşi çalışmayan

  148,23

  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

  166,76

  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

  185,29

  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

  209,99

   **ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ KADAR (209,99 TL) AGİ UYGULANABİLİR.

   

  2015 YILI AGİ TUTARLARI (01.05.2015/31.12.2015)

  Medeni Durum

  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

  Bekâr

  90,11

  Evli eşi çalışan

  90,11

  Evli eşi çalışan 1 çocuk

  103,63

  Evli eşi çalışan 2 çocuk

  117,15

  Evli eşi çalışan 3 çocuk

  126,16

  Evli eşi çalışan 4 çocuk

  135,17

  Evli eşi çalışmayan

  108,14

  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

  121,65

  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

  135,17

  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

  153,19

  Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

  153,19

   

   

  2015 YILI AGİ TUTARLARI (01.01.2015-30.04.2015)

  Medeni Durum

  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

  Bekâr

  90,11

  Evli eşi çalışan

  90,11

  Evli eşi çalışan 1 çocuk

  103,63

  Evli eşi çalışan 2 çocuk

  117,15

  Evli eşi çalışan 3 çocuk

  126,16

  Evli eşi çalışan 4 çocuk

  135,17

  Evli eşi çalışmayan

  108,14

  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

  121,65

  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

  135,17

  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

  144,18

  Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

  153,19


  2014 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak

  Medeni Durum

  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

  Bekâr

  80,33

  Evli eşi   çalışan

  80,33

  Evli eşi   çalışan 1 çocuk

  92,37

  Evli eşi   çalışan 2 çocuk

  104,42

  Evli eşi   çalışan 3 çocuk

  112,46

  Evli eşi   çalışan 4 çocuk

  120,49

  Evli eşi   çalışmayan

  96,39

  Evli eşi   çalışmayan 1 çocuk

  108,44

  Evli eşi   çalışmayan 2 çocuk

  120,49

  Evli eşi   çalışmayan 3 çocuk

  128,52

  Evli eşi   çalışmayan 4 çocuk

  136,55

   
  2013 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak
  Medeni Durum
  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
  Bekâr
  73,40
  Evli eşi çalışan
  73,40
  Evli eşi çalışan 1 çocuk
  84,40
  Evli eşi çalışan 2 çocuk
  95,41
  Evli eşi çalışan 3 çocuk
  102,75
  Evli eşi çalışan 4 çocuk
  110,09
  Evli eşi çalışmayan
  88,07
  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk
  99,08
  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk
  110,09
  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk
  117,43
  Evli eşi çalışmayan 4 çocuk
  124,77
  * Hesaplamada 2013 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır.
  (01.01.2013 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 978,60.-TL olarak belirlenmiştir.)
   
  2012 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak
  Medeni Durum
  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
  Bekâr
  66,49
  Evli eşi çalışan
  66,49
  Evli eşi çalışan 1 çocuk
  76,46
  Evli eşi çalışan 2 çocuk
  86,43
  Evli eşi çalışan 3 çocuk
  93,08
  Evli eşi çalışan 4 çocuk
  99,73
  Evli eşi çalışmayan
  79,79
  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk
  89,76
  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk
  99,73
  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk
  106,38
  Evli eşi çalışmayan 4 çocuk
  113,03
  * Hesaplamada 2012 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır.
  (01.01.2012 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 886,50.-TL olarak belirlenmiştir.)

   
  2011 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak
  Medeni Durum
  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
  Bekâr
  59,74
  Evli eşi çalışan
  59,74
  Evli eşi çalışan 1 çocuk
  68,70
  Evli eşi çalışan 2 çocuk
  77,66
  Evli eşi çalışan 3 çocuk
  83,63
  Evli eşi çalışan 4 çocuk
  89,61
  Evli eşi çalışmayan
  71,69
  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk
  80,65
  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk
  89,61
  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk
  95,58
  Evli eşi çalışmayan 4 çocuk
  101,55
  * Hesaplamada 2011 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır.
  (01.01.2011 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 796,50.-TL olarak belirlenmiştir.)

   
  2010 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç YTL uygulanacak
  Medeni Durum
  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
  Bekâr
  54,68
  Evli eşi çalışan
  54,68
  Evli eşi çalışan 1 çocuk
  62,88
  Evli eşi çalışan 2 çocuk
  71,08
  Evli eşi çalışan 3 çocuk
  76,55
  Evli eşi çalışan 4 çocuk
  82,01
  Evli eşi çalışmayan
  65,61
  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk
  73,81
  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk
  82,01
  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk
  87,48
  Evli eşi çalışmayan 4 çocuk
  92,95
  * Hesaplamada 2010 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır.
  (01.01.2010 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 729.-TL olarak belirlenmiştir.)
   
  2009 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç YTL uygulanacak
  Medeni Durum
  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
  Bekâr
  49,95
  Evli eşi çalışan
  49,95
  Evli eşi çalışan 1 çocuk
  57,44
  Evli eşi çalışan 2 çocuk
  64,94
  Evli eşi çalışan 3 çocuk
  69,93
  Evli eşi çalışan 4 çocuk
  74,92
  Evli eşi çalışmayan
  59,94
  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk
  67,43
  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk
  74,93
  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk
  79,92
  Evli eşi çalışmayan 4 çocuk
  84,92
  * Hesaplamada 2009 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır.
  (01.01.2009 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 666.-TL olarak belirlenmiştir.)
   
  2008 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç YTL uygulanacak
  Medeni Durum
  Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
  Bekâr
  45,63
  Evli eşi çalışan
  45,63
  Evli eşi çalışan 1 çocuk
  52,47
  Evli eşi çalışan 2 çocuk
  59,31
  Evli eşi çalışan 3 çocuk
  63,88
  Evli eşi çalışan 4 çocuk
  68,44
  Evli eşi çalışmayan
  54,75
  Evli eşi çalışmayan 1 çocuk
  61,60
  Evli eşi çalışmayan 2 çocuk
  68,44
  Evli eşi çalışmayan 3 çocuk
  73,00
  Evli eşi çalışmayan 4 çocuk
  77,57
  * Hesaplamada 2008 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır.
  (01.01.2008 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 608.40-YTL olarak belirlenmiştir.)  Kötü Pratik bilgiyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu pratik bilgiyi arkadaşıma göndereyim
  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  15 Haziran 2024, Cumartesi
  2024-06-15 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD32.457932.516432.435232.5652
  EUR34.731934.794434.707534.8466
  GBP41.207341.422141.178541.4843

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 5    
     Bugün : 11.373    
     Bu Ay : 189.621    
     Bu Yıl : 2.125.308    
     Toplam : 36.943.369    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats