Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • ŞİKAYET DİLEKÇESİ İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN VERİLMESİNE ENGEL TEŞKİL EDER Mİ

  Gerek ihale konusu işlerden dolayı alınmış kesin teminatın iadesine, gerekse özel bina inşaatlarından dolayı yapı kullanma izin belgesinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi Ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik ile 2011/13 sayılı Genelgede açıklanmıştır. Bahse konu mevzuat uyarınca gerek ihale konusu işlerden dolayı teminat iade yazılarının, gerekse özel bina inşaatlarından dolayı ilişiksizlik belgelerinin alınabilmesi için,

  1-Cari aya ilişkin borçlar da dahil olmak üzere Kuruma borçlarının bulunmaması,

  2-Yeterli işçiliğin bildirilmiş olması veya yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu durumlarda eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olması

  Gerekmektedir.

  Hal böyle olmakla birlikte uygulamada, Kuruma borcu bulunmayan ve yeterli işçilik bildiriminde bulunmuş ya da yeterli işçilik bildiriminde bulunmamış olmakla birlikte fark işçilikten kaynaklanan prim borçlarını ödemiş olan işverenlere teminat iade yazısının veya ilişiksizlik belgesinin verilmesinden önce  sigortalılar veya üçüncü kişiler tarafından kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde ihbarda bulunulduğu veya şikayet dilekçesi verildiği durumlarda, bu ihbar/şikayet dilekçelerine konu incelemeler tamamlanmadan önce ilişiksizlik belgesinin verilip verilemeyeceği hususunda tereddütler yaşandığından bu günkü yazımızda bu konuya yer verilmiştir.

  İkincil mevzuat bu konuda ne diyor?

  Hakediş Yönetmeliğinin “Kesin Teminatın İadesi” başlıklı 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “Ünitece, ihale konusu işle ilgili olarak yapılacak araştırma işlemi sonucunda, yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun ve işi üstlenenin ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının anlaşılması halinde, ilişiksizlik belgesi düzenlenir.”

  2011/13 sayılı Genelgede ise

  “… yapı sahiplerince Kurumumuza borçlarının bulunmadığına dair bir belgenin verilmesinin istenilmesi halinde, yalnızca bu bina inşaatı işyerinden dolayı Kurumumuza sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, Kuruma yeterli işçiliğin bildirilmemiş olması nedeniyle işin 01/05/2004 tarihinden önce veya sonra bitmiş olup olmadığı üzerinde durulmaksızın Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurunun raporuna istinaden ünitelerimizce tahakkuk ettirilmiş olan prim borcu (idari aşamada kesinleşmemiş olsa bile), eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi, tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarı, konut edindirme yardımı ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve faiz borçlarının olup olmadığına bakılacak ve borçlarının bulunmaması kaydıyla kendilerine veya ihale makamlarına Kurumumuza borçlarının bulunmadığına dair verilecek ilişiksizlik belgesinin mutlaka soğuk damgalı olmasına dikkat edilecektir.”

  İlişiksizlik belgesinin düzenlenebilmesi için, işverenlerin, ihale konusu işle ilgili sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, fark işçilik üzerinden hesaplanan prim, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer‟ilerinden oluşan borçların bulunmaması gerekmektedir.

  Şeklinde açıklama yapılmıştır.

  İhbar ve şikayet halinde ilişiksizlik belgesi verilmeden önce inceleme yapılmasını gerektiren durumlar neler?

  Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir ihbarda bulunulduğu veya şikayet dilekçesi ile Kuruma başvurulduğu durumlarda, ilişiksizlik belgesinin hangi durumlarda inceleme tamamlandıktan sonra verileceği 2011/13 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

              Bu bağlamda,

  1- Ruhsata tabi olmayan ve maliyet hesabı yapılamayan bina tadilat, tamirat, tesisat ve benzeri işlerden dolayı, (Genelgenin 6.8 başlıklı bölümü)

  2-Defter tutma yükümlülüğü olmayan işverenler tarafından yaptırıldığı Kurumca sonradan tespit edilen ticari, turistik, dinlenme amaçlı ve anahtar teslimi olmayan, tescilsiz veya tescilli olmakla birlikte hiç işçilik bildiriminde bulunulmamış ve 300 m2‟ye kadar olan inşaat işyerlerinden dolayı,(Genelgenin 7.2 başlıklı bölümü)

  3- Özel nitelikteki inşaat kapsamına girmeyen ve araştırma işlemi yapılamayan işlerden dolayı (Genelgenin 9.20 başlıklı bölümü)

  4- Asgari işçilik oranının belirlenememesi nedeniyle yeterli işçilik bildiriminde bulunulup bulunmadığının tespit edilemediği işlerden dolayı (Genelgenin 9.25 başlıklı bölümü)

  Kayıt dışı çalıştırıldığı yönünde bir ihbarda bulunulmuş veya şikayet dilekçesi ile Kuruma başvurulmuş ise ilişiksizlik belgesinin verilmesinden önce Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılması gereken incelemenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

  Genelgede belirtilen durumlar haricinde ihbar veya şikayet halinde ilişiksizlik belgesinin verilmesinden önce incelemenin tamamlanması beklenilmeli mi?

  Hakediş Yönetmeliğinin “Kurumun inceleme yetkisi” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “Kurumca, ilişiksizlik belgesinin verilmiş olması, işverenin ve varsa alt işverenin Kurum işlemlerinden dolayı ibra edildiği anlamını taşımaz. Kurum,  her zaman işverenin ve varsa alt işverenlerin defter ve belgelerini incelemeye ve Kanun hükümlerine göre işlem yapmaya yetkilidir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

  Buna göre, işverenin ve varsa alt işverenlerin defter ve belgelerinin her zaman incelenmesi mümkün bulunmakta, başka bir ifade ile ilişiksizlik belgesinin verilmiş olması incelemenin yapılmasına engel bir durum teşkil etmemektedir.

   Dolayısıyla ihale konusu iş veya özel bina inşaatı için ilişiksizlik belgesi verilmiş olsa dahi Kurum ihbar veya şikayet dilekçesine istinaden işyeri kayıtlarının ibrazını isteyerek, ihbar veya şikayete konu incelemesini her zaman sonuçlandırabilecektir.

  Bu bağlamda, ihbar veya şikayet halinde hangi durumlarda ilişiksizlik belgesi verilmeden incelemelerin sonuçlandırılması gerektiği 2011/13 sayılı Genelgede açıklandığından, bu durumlar dışında işverenin fark işçilikten kaynaklanan prim borçları ile kesinleşmemiş borçlar da dahil olmak üzere Kuruma herhangi bir borcu yoksa, ihbar veya şikayet dilekçesi verilmiş olsa da denetimin sonuçlanması beklenilmeksizin ilişiksizlik belgesinin verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

  Kaldı ki, ihbar veya şikayet dilekçelerine istinaden yapılan incelemeler sonrasında her zaman ilgililer adına hizmet kazandırılması gibi bir durumun sözkonusu olmadığı veya yapılacak incelemelerin ardından ne kadarlık bir hizmet kazandırılacağı, haliyle ne kadarlık bir borçla karşılaşılacağı da önceden bilinemeyeceğinden, bu gibi durumlar dolayısıyla ilişiksizlik belgesinin verilme sürecinde ileride doğabilecek muhtemel bir borcun gerekçe gösterilerek ilgililerden teminat mektubu istenilmesinin de doğru bir yaklaşım olmayacağı değerlendirilmektedir.

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Daire Başkanlığı

  Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 16-05-2015 tarihinden beri 8614 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats