Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR

  1-      Yemek Paraları (Yardımı)

  Sigortalılara yemek parası adı altında altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.

  Bu durumda, yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar,

  Brüt Günlük Asgari Ücret x % 6 x (Ay  İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı,

  Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası,

  formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

  Öte yandan, sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

  Örnek: Aylık brüt ücreti 2.000,00 TL olan (E) sigortalısına 2012 / Nisan ayında 300,00 TL tutarında yemek parası ödenmiştir. (E) sigortalısının ilgili ayda hafta sonları (Cumartesi ve Pazar günleri) ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında fiilen çalışmadığı göz önüne alındığında yemek parası adı altında yapılan ödemelerde prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

  Brüt Günlük Asgari Ücret  x % 6 = Günlük İstisna Tutarı

  Yemek Parası Verilen Gün Sayısı (Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) x Günlük İstisna Tutarı= Aylık İstisna Tutarı,

  29,55 TL x % 6= 1,77 TL (Günlük İstisna tutarı)

  1,77 TL x 20 Gün = 35,40 TL (Aylık İstisna Tutarı)

  300 TL -35,40 TL =264,60 TL (Prime Esas Kazanca dahil edilecek yemek parası )

  2-      Çocuk  Zammı (Yardımı)

  Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocukların 18 yaşını, lise ve dengi öğretim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitimi Kanununda belirtilen aday  çırak, çırak yada işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın Kanuna  göre malül olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarından en fazla iki çocuk ( iki çocuk dahil ) için çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin,  çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirtilen aylık asgari ücretin % 2 si (1), 657 sayılı Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz her bir çocuğu için %4 ü (1) oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

  Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

  Brüt Aylık Asgari Ücret x % 2 x Çocuk Sayısı ( İki Çocuğa Kadar )= İstisna Tutarı, 

  Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,

  Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

  Örnek: Aylık brüt ücreti 2.000,00 TL olan (E) sigortalısına 2012/Nisan ayında 3 çocuğu göz önüne alınarak çocuk başına 100 TL çocuk zammı verilmiştir. Sigortalı (E) nin prime esas kazancına dahil edilecek tutar;

  Brüt Aylık Asgari Ücret x %2 = Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk İçin )

  Aylık İstisna Tutarı ( Tek Çocuk İçin )x Çocuk Sayısı(İki Çocuğa Kadar)= İstisna Tutarı,

  886,50 TL x % 2 =17,73 TL (Tek Çocuk İçin İstisna Tutarı)

  17,73 TL x 2 =35,46 TL (İki Çocuk İstisna Tutarı )

  300,00 TL – 35,46 TL = 264,54 TL (Prime Esas Kazanca dahil edilecek çocuk zammı)

  3-      Aile Zammı (Yardımı)

  Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabii zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler  için belirlenen aylık asgari ücretin % 10 (1) 657 sayılı Kanunun 4.maddesinin 1 fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aylık şartları haiz eşi için % 20 si (1) oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

  Bu durumda, aile zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

  Brüt Aylık Asgari Ücret x % 10 = İstisna Tutarı,

  Ödenen Aile Zammı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı,

  Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

  Örnek: Aylık Brüt Ücreti 2.000,00 TL olan (E) sigortalısına 2012/Nisan ayında 200,00 TL tutarında aile zammı verilmiştir. Sigortalı (E) nin prime esas kazancına dahil edilecek tutar.

  Brüt Aylık Asgari Ücreti x %10 = İstisna Tutarı

  886,50 x % 10 =88,68 (İstisna Tutarı)

  200,00 TL – 88,65 TL = 111,35 TL (Prime Esas Kazanca dahil edilecek aile zammı)

  Diğer taraftan, sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde, bu defa ödemenin yapıldığı  tarihteki 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret üzerinden

  (1)   Yemek parası için

  Brüt Günlük Asgari Ücreti x % 6 = Günlük İstisna Tutarı

  Yemek Parası Verilen Gün Sayısı (Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) x Günlük İstisna Tutarı = Yıllık İstisna Tutarı,

  Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası,

  (1)   Çocuk zammı için

  Brüt Aylık Asgari Ücret x % 2 = Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk İçin)

  Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk İçin) x Çocuk Sayısı (iki çocuğa kadar) x 12 ay = Yıllık İstisna Tutarı,

  Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı – Yıllık İstisna Tutarı =Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,

  Aile zammı için ise,

  Brüt Aylık Asgari Ücret x % 10 x 12 ay = Yıllık İstisna Tutarı

  Yıllık Olarak Ödenen Aile Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı,

  Formülü vasıtasıyla ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilecektir.

  4-      İşveren Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalılarına Ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi Ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları

  Kanunun 80.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendinde “…işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30 unu geçmeyene özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz” denilmektedir.

  Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30 una isabet eden kısmı prime esas kazancına dahil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir.

  Özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverenlerce yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

  Brüt Aylık Asgari Ücret x % 30 = İstisna Tutarı,

  Özel Sağlık Sigortası Primi + Bireysel Emeklilik Katkı Payları – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarı,

  Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

  Örnek: 2012/Nisan ayında (A) sigortalısı için işverence brüt 200,00 TL özel sağlık sigortası primi ve brüt 100,00 TL bireysel emeklilik katkı payı ödediği var sayıldığında bu tarihte yürürlükte bulunan asgari ücrette 886,50 TL olduğundan,

  886,50 x % 30 = 265,95 TL İstisna Tutarı

  200,00 TL + 100,00 TL = 300,00 TL

  300,00 TL – 265,95 TL = 34,05 TL 2012/ Nisan ayının prime esas kazancına dahil edilecektir.

  Buna karşın sigortalının özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payının ödendiği aydaki prime esas kazancının 82.maddeye istinaden belirlenen prime esas kazanç üst sınırının üzerinde olması halinde söz konusu özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları takip eden iki ayda üst sınırını aşılmamak kaydıyla sigortalının prime esas kazancına dahil edilecektir. Sigortalı adına işveren tarafından yalnızca özel sağlık sigortası prime veya yalnızca bireysel emeklilik katkı payı ödenmiş olması durumunda ise prime esas kazanca dahil edilecek tutar, ödenen özel sağlık sigortası primi veya bireysel emeklilik katkı payı üzerinden % 30 oranındaki istisna tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır.

  SMMM Lütfi GÜLBENK

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 19-11-2015 tarihinden beri 4375 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats