Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İŞVERENLER VE MESLEK MENSUPLARI E-BİLDİRGEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT

  Sigortalıların prim ödeme gün sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının bildirildiği  e-Bildirge programlarında, gerek  fiili hizmet süresi  kapsamında yapılan hatalı bildirimlerin önüne geçmek ve fiili hizmet kapsamında çalıştırılan sigortalıların doğru belge türü ile bildirilmesini sağlamak, gerek taş kömürü ve linyit madenlerinde çalışan sigortalıların  prime esas kazançlarının doğru bildirilmesini sağlamak, gerekse yapılandırma veya taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmiş dolayısıyla yapılandırma/taksitlendirme kapsamında ödeme hakkını yitirmiş olan işverenlerin prim teşviklerinden yersiz yararlanmalarının önüne geçmek amacıyla bazı değişiklikler yapılmıştır.

  1- Fiili hizmet süresi kapsamında yapılan hatalı bildirimlerin önüne geçmek ve fiili hizmet kapsamında çalıştırılan sigortalıların doğru belge türü ile bildirilmesini sağlamak amacıyla yapılan değişiklikler

  Uygulamada “yıpranmalı işler” olarak da tarif edilen fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde çalışan sigortalılardan;

  -60 gün fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde çalışanlar 29 nolu,

  -90 gün fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde çalışanlar 32 nolu

  -180 gün fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar 4, 5, 6  veya 35 nolu 

  belge türü seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmektedir. Ayrıca, bahse konu işlerde çalışan sigortaların işsizlik sigortasına tabi olup olmadıklarına ve  3713,  2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alıp almadıklarına göre 30, 31, 32, 33 veya 36 nolu belge türü ile de bildirilmeleri mümkün bulunmaktadır.

  Sigortalıların fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilebilmesi için hem işyerinin 5510 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinde yer alan tabloda yer alması,  hem de bu işyerlerinde çalışan sigortalıların bahse konu tabloda belirtilen işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine maruz kalması gerekmektedir.

  Hal böyle olmakla birlikte, iş kolu kodlarına bakılarak bazı işverenlerin 40. maddede sayılan işlerde faaliyet göstermemelerine rağmen fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yaptıkları, bazı işverenlerin ise fiili hizmet süresi zammı kapsamında olmalarına rağmen sigortalıları farklı sürelere ilişkin belge türü ile başka bir ifade ile hatalı belge türü ile bildirdikleri görüldüğünden, e-Bildirge programlarına bazı kontroller getirilmiştir.

  Bu amaçla, iş kolu kodlarına bakılarak fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapabilecek işyerleri ve bu işyeri işverenlerince seçilebilecek belge türleri belirlenerek sisteme tanılanmıştır.

  Dolayısıyla iş kolu kodu (işyeri sicil numarasının 2 ila 5. rakamı) fiili hizmet süresi kapsamında bildirim yapabilecek işyerleri arasında bulunmayan işverenlere fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapmalarına izin verilmeyecektir. İş kolu koduna bakılarak fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapmaları mümkün olan işverenlere ise sadece tabi olduğu fiili hizmet süresine bakılarak doğru süreye ilişkin belge türünü seçmelerine izin verilecektir.

  Bu bağlamda, e-Bildirge programlarında bildirim yapılan işyerinin iş kolu koduna ve fiili hizmet süresi zammı kapsamında seçilen belge türüne bakılarak, belge türünün iş kolu koduna uygun olmadığının anlaşılması halinde sistem tarafından,

  “xx nolu belge türü xxxx işkolu kodunda tescil edilmiş işyerleri tarafından seçilemez.”  şeklinde uyarı mesajı verilerek, seçilen belge türü ile bildirim yapılmasına izin verilmeyecektir.

  Ancak, gerçekte fiili hizmet süresi zammı kapsamında faaliyet göstermelerine rağmen çeşitli nedenlerle  iş kolu kodu hatalı verilmiş bu nedenle fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapamayan veya yapmakla birlikte doğru belge türünü seçemeyen işverenler, iş kolu kodlarını öncelikle ilgili vergi dairesinden düzelttirmeleri, sonrasında ilgili sosyal güvenlik merkezinde güncelletmeleri halinde, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalıştırdıkları sigortalılarını ilişkin oldukları belge türünü seçerek bildirebileceklerdir.

  2-Taş kömürü ve linyit madenlerinde çalışan sigortalıların bildirimlerinde yapılan değişiklikler

  6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile 3213 sayılı Medeni Kanuna “ Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan 4. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek ücret miktarı 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca belirlenen asgari ücretin iki katından az olamaz.” şeklinde Ek-9. madde ilave edilmiştir.

  3213 sayılı Kanunda yapılan bu değişikliğe istinaden işyerleri,

  05.10- Taş kömürü madenciliği

  05.20- Linyit madenciliği

  İş kolu kodunda tescil edilmiş olan işverenlerce, yer altında çalışan sigortalılar için 4, 5, 35 veya 36 nolu belge türü seçildiğinde sigortalıların prime esas kazançlarının 2 asgari ücretten az bildirilmesine sistem tarafından izin verilmeyecektir.

  Dolayısıyla, işyerleri 05.10 veya 05.20 iş kolu kodunda tescil edilmiş işverenlerce 2015 yılının ikinci diliminde 30 gün çalışan bir sigortalı için 4, 5, 35 veya 36 nolu belge türü seçilerek bildirim yapılır iken “ücret” bölümüne iki asgari ücretten az bir tutar girilmesi halinde sistem tarafından, “Ücret TL tutarı, gün sayısına karşılık gelen SPEK alt sınırının altında; Ücret TL + İkramiye TL tutarı SPEK üst sınırının üzerinde olamaz.Ücret tutarı 2.547,00 TL'den az olmamalıdır. Veri kayıt edilmedi, bilgileri kontrol ederek tekrar deneyiniz. “ şeklinde bir uyarı mesajı verilerek, prime esas kazanç tutarının en az 2 asgari ücret girilmesi istenilecektir.

  3- Yapılandırma veya taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmiş işverenlerin prim teşviklerinden yersiz yararlanmalarının önüne geçmek amacıyla yapılan değişiklikler

   Borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya  6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenlerin, yapılandırma/taksitlendirme işlemleri devam ediyor olmak ve yapılandırma/taksitlendirme kapsamına giren başkaca borçları bulunmamak kaydıyla cari aylarda prim teşviklerinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

  Buna karşın yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen (örneğin 6552 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış borçlarıyla ilgili bir takvim yılı içinde üç taksiti süresi içinde ödemeyen) işverenlerin, yapılandırma/taksitlendirme kapsamındaki ödeme yükümlülüğünün kaybettikleri tarihten sonra, mevcut prim/idari para cezası borçlarını ödemedikleri takdirde cari aylarda prim teşviklerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

  Evvelce yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçlarla ilgili ödeme yükümlülükleri yerine getirilmediği  durumlarda, yapılandırma/taksitlendirme işlemi bozma koşuluna girmiş olmasına rağmen ilgili sosyal güvenlik merkezince bozma işlemi yapılmadığı sürece e-Bildirge programlarında cari aylarda prim teşviklerinden yararlanılmasına izin verilmekte, bu durumun anlaşılması halinde ise ödeme yükümlülüğünün kaybedildiği tarihten sonraki yersiz yararlanılan teşvikler ilgililerden geri alınmakta idi.

  e-Bildirge programlarında yapılan değişiklikler sonrasında borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olan işverenlerin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle taksitlendirme/yapılandırma kapsamında ödeme yükümlülüklerini kaybettikleri tarihten sonra, yapılandırma/takstlendirme işlemleri ilgili sosyal güvenlik merkezince bozulmamış olsa dahi cari aylarda mevcut prim/idari para cezası borçları nedeniyle teşvikli bildirim yapmalarına izin verilmeyecektir.

  Ödeme hakkı kaybedilmiş yapılandırma/taksitlendirme anlaşması bulunan ancak yapılandırma/taksitlendirme işlemleri ilgili sosyal güvenlik merkezince bozulmamış bir işveren tarafından cari ayda teşvikli bildirim yapılmak istenildiğinde sistem tarafından “5510/6111/6552/6183-48.madde yapılandırma kapsamında bozma koşuluna giren prim/iss/ipc borcunuz var.” şeklinde uyarı mesajı verilecektir.

  Böyle bir mesajla karşılaşıldığı durumlarda cari aylarda prim teşviklerinden yararlanılabilmesi için yapılandırma/taksitlendirme işleminin ilgili sosyal güvenlik merkezince iptalini müteakip, ortaya çıkan prim/idari para cezası borçlarının gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekecektir.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Daire Başkanlığı

  Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 05-09-2015 tarihinden beri 8728 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 1    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats