Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  İŞVERENLER VE MESLEK MENSUPLARI DİKKAT! İSTİRAHATLİ SİGORTALIYA RAPOR PARASI ÖDENMESİNDE SGK UYGULAMASI DEĞİŞTİ

  İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden dolayı istirahat raporu alan sigortalılara, SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenebilmesi için bu sigortalıların istirahatli oldukları süre zarfında çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerince yapılması gerekiyor.

  İstirahatli sigortalıların çalışmadıklarına dair bildirim nasıl yapılır?

  İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e göre işverenler, istirahatli olan sigortalıların istirahat süresi içinde çalışıp çalışmadıklarına dair bildirimlerini; e-SGK modülünde yer alan  “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri” ekranı vasıtasıyla yapabildikleri gibi aylık prim hizmet belgesinde (e-Bildirgede) eksik gün nedeni olarak 01 (istirahat) kodunu seçmeleri halinde çalışmadıklarına dair bildirim girişlerini yapmış kabul edilmektedirler.

  Diğer taraftan, SGK’nın 2016/21 sayılı Genelgesinde istirahatli olan sigortalıların ay içinde istirahatli olduğu günler dışında başka nedenlerden dolayı da çalışmadığı durumların olması durumunda e-Bildirgede “12-Birden Fazla” seçeneği işaretlendiği takdirde de iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesine imkan sağlanmıştır.

  Aylık prim ve hizmet belgesi ile “Çalışılmadığına Dair Bildirim” nasıl yapılır?

  İstirahatli olan sigortalılara istirahatli oldukları sürelerin ücretleri ödenmemiş ise; istirahatli olunan süreler için prim günü bildirilemeyecektir. Bu süreler için e-Bildirgede eksik gün sayısı ve eksik gün nedeni 01- İstirahat girildiği takdirde, İstirahat Sürelerinde Çalışmadı” kutucuğu işaretlensin veya işaretlenmesin çalışılmadığına dair bildiriminin yapıldığı kabul edilerek sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

  Örnek- 17/10/2019 ila 22/10/2019 tarihleri arasında 6 gün süreyle istirahat raporu almış ve bu süreler için ücret ödenmemiş bir sigortalı için e-Bildirgede;

  Prim gün sayısı: 25 gün

  Eksik gün sayısı: 6 gün

  Eksik gün nedeni: 01-İstirahat girilmesi halinde, İstirahat Sürelerinde Çalışmadı kutucuğu işaretlensin veya işaretlenmesin çalışılmadığına dair bildirim yapılmış kabul edilerek sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.

  İstirahatli olan sigortalıların istirahat süresi içinde çalışmamalarına rağmen ücretleri ödenmiş ise, istirahatli olunan süreler için de sanki çalışmış gibi prim günü bildirilecek, ancak e-Bildirgede mutlaka “İstirahat Sürelerinde Çalışmadı” kutucuğu işaretlenecektir.

  Sigortalıların ücretlerinin ödenmiş olmasına rağmen “İstirahat Sürelerinde Çalışmadı” kutucuğu işaretlenmediği takdirde, hem Çalışılmadığına Dair Bildirim ekranlarından “Çalışmadı” bildirimi yapılmadığı sürece sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyecek, hem de işverene çalışılmadığına dair bildirimin yapılmamasından dolayı idari para cezası uygulanacaktır.

  Örnek- 15/10/2019 ila 24/10/2019 tarihleri arasında 10 gün süreyle istirahat raporu almış, bu sürelerde çalışmamış, ancak ücreti çalışmış gibi ödenmiş bir sigortalı için e-Bildirgede Prim gün sayısı: 30 gün olarak girilecek, ayrıca “İstirahat Sürelerinde Çalışmadı” kutucuğu işaretlenecektir.

  Bu durumda, istirahatli olunan sürelerin ücretleri işverenlerince sigortalıya ödenmiş olduğundan, SGK tarafından sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işveren tarafından sigortalıdan istenilebilecektir.

  Yine istirahat raporu almış sigortalıların raporlu olduğu günlerin dışında ücretsiz izin, kısmi süreli çalışma gibi nedenlerden dolayı da çalışmadığı günlerin bulunması halinde 12-Birden Fazla seçeneği işaretlendiği takdirde sigortalının istirahat süresi içinde çalışmadığı kabul edilerek geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.

  Örneğin, 12/10/2019 ila 18/10/2019 tarihleri arasında 7 gün süreyle istirahatli olan, ayrıca 2019/Ekim ayında 5 gün ücretsiz izinli olan bir sigortalı için

  Prim gün sayısı: 19 gün

  Eksik gün sayısı: 12 gün

  Eksik gün nedeni: 12-Birden Fazla girilmesi halinde, çalışılmadığına dair bildirim yapılmış kabul edilerek sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.

  Aylık prim ve hizmet belgesi ile yapılan bildirimlerde neler değişti?

  Sosyal Güvenlik Kurumu, kısa vadeli sigorta uygulamalarını açıkladığı;

  2016/21 sayılı Genelgede yer alan “Bildirim süresinin geçmiş olması ancak herhangi bir yöntemle bildirim yapılmamış olması durumunda ise gerekli müstahaklık şartlarının varlığı halinde, geçici iş göremezlik ödenekleri ödenecektir.” şeklinde yaptığı uygulamasını,

  2019/20 sayılı Genelgeyle “Bildirim süresinin geçmiş olması ancak herhangi bir yöntemle bildirim yapılmamış olması durumunda ise gerekli müstahaklık şartlarının varlığı halinde, sigortalı adına 30 gün veya istirahat süresi ile uyumlu olmayacak şekilde fazla prim ödeme gün sayısı bildirilmesi durumu hariç olmak üzere geçici iş göremezlik ödenekleri ödenecektir.” şeklinde değiştirmiş, ayrıca genelgeye aşağıdaki örnekler ilave edilmiştir.

  Örnek-1: 03/06/2019 – 12/06/2019 tarihleri arasında istirahatli olan sigortalı adına Haziran/2019 ayı için aylık prim ve hizmet belgesinde 30 günlük prim bildirilmiş ve ayrıca çalışılmadığına dair bildirim yapılmamıştır. Bu durumda sigortalı adına “çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

  Örnek-2: 06/05/2019 – 15/05/2019 tarihleri arasında istirahat raporu bulunan sigortalı adına aylık prim ve hizmet belgesi ile Mayıs/2019 ayı için 25 günlük prim bildirilmiş ve eksik gün nedeni olarak “12-Birden Fazla” seçimi yapılmıştır. Bu durumda eksik gün süresi ile istirahat süresi uyumlu olmadığından ve eksik gün nedeni “1-İstirahat” olarak bildirilmediğinden, sigortalı adına “çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

  Örnek-3: 08/07/2019 – 17/07/2019 tarihleri arasında istirahat raporu bulunan sigortalı adına aylık prim ve hizmet belgesi ile Temmuz/2019 ayı için 5 günlük prim bildirilmiş ve eksik gün nedeni olarak “12-Birden Fazla” seçimi yapılmıştır. Bu durumda sigortalı adına bildirilen prim gün sayısı, istirahat süresine uyumlu kabul edilecek ve bildirim süresinin geçmiş olması ancak herhangi bir yöntemle çalışılmadığına dair bildirim yapılmamış olması halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

  Uygulamada yapılan değişiklik sonrasında nelere dikkat edilmeli

  Genelgede yapılan açıklamalara göre, istirahat raporu almış sigortalılar adına e-Bildirgede eksik gün nedeni “12-Birden Fazla” seçeneğinin tercih edilmiş olmasına rağmen e-Bildirgedeki eksik gün sayısı, sigortalının raporlu olduğu gün sayısından az ise, “İstirahat Sürelerinde Çalışmadı” kutucuğu işaretlenmediği takdirde, Çalışılmadığına Dair Bildirim ekranlarından “Çalışmadı” bildirim yapılmadığı sürece sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyecektir.

  Ancak sonradan Çalışılmadığına Dair Bildirim ekranlarından “Çalışmadı” bildirimi yapıldığı takdirde sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği verilecek olsa da, işveren aleyhine çalışılmadığına dair bildirimin süresi içinde yapılmamasından dolayı idari para cezası uygulanacaktır.

  İşverenlere ve meslek mensubu arkadaşlara hatırlatma

  İstirahat raporu almış sigortalılar adına eksik gün nedeninin “12-Diğer nedenler” seçeneğinin tercih edilmiş olmasına rağmen, eksik gün sayısının sigortalının raporlu olduğu gün sayısından eksik olduğu durumlarda;

  - Sigortalı istirahatli olduğu süre zarfında çalışmamış ise e-Bildirgede yer alan “İstirahat Sürelerinde Çalışmadı” kutucuğunu işaretlemeyi,

  -Sigortalı istirahatli olduğu süre içinde çalışmış ise Çalışılmadığına Dair Bildirim ekranlarından “Çalıştı” bildirimlerini yapmayı,

  İhmal etmemeleri yönünde olacaktır.

  Gülbenk Müşavirlik

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 01-10-2019 tarihinden beri 9301 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Temmuz 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.84286.85526.83806.8654
  EUR7.72117.73507.71577.7466
  GBP8.54548.59008.53948.6029

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 56    
     Bugün : 9.981    
     Bu Ay : 22.395    
     Bu Yıl : 2.020.620    
     Toplam : 22.253.020    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats