Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  GÜNDELİKÇİ KADINLAR NASIL SİGORTALI OLUR

   

  Konutlarda hasta, yaşlı veya çocuk bakımında ya da temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere işe alınan kişiler tam zamanlı olarak çalıştırılabildikleri gibi kısmi zamanlı olarak da çalıştırılabilmektedir.

  Uygulamada bahse konu işlerde çalıştırılmak üzere işe alınan kişilerin hafta da bir veya onbeş günde bir ya da ayda üç beş gün yahut günün belli saatlerinde çalıştırılmaları halinde, sigortalı olup olmayacakları hususunda tereddütler yaşanabilmektedir.

  5510 sayılı Kanunda, konutlarda hasta, yaşlı veya çocuk bakımında ya da temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere işe alınan kişiler ücretle ve sürekli olarak çalıştırıldıkları takdirde sigortalı olacaklarına hükmedilmiştir.

  Kanunda yer alan “Sürekli” ifadesi ile konutlarda çalıştırılmak üzere işe alınan kişinin ayın tamamında çalıştırılmasından ziyade, haftanın veya ayın belli günlerinde ya da günün belirli saatlerinde çalıştırılması kastedilmiştir.

  Dolayısıyla konutlarda hasta, yaşlı veya çocuk bakımında ya da temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere işe alınan kişiler hafta da bir veya onbeş günde bir ya da ayda üç beş gün ya da günün belirli saatlerinde (örneğin günde bir veya iki saat gibi) çalıştırılacak olsalar dahi bu kişilerin sigortalı olarak bildirilmeleri ve bu kişileri çalıştıranlarca Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenmesi icap etmektedir.

  Konutlarda çalıştırılan kişilerin sigortasız olarak çalıştırılmaları halinde bu kişileri çalıştıranlar aleyhine uygulanan idari para cezalarının ve bu kişilerin yapmış olduğu işler sırasında iş kazasına uğramaları halinde (örneğin temizlikçi bayanın cam silerken düşüp vefat etmesi gibi) uygulanan yaptırımların ağırlığı göz önüne alındığında, bu kişilerin sigortalı olarak çalıştırılmalarına azami özen göstermeleri yerinde olacaktır.

  Konutlarda hasta, yaşlı veya çocuk bakımında ya da temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere işe alınan kişilerin sigortalı olarak bildirilebilmeleri için, bu kişileri çalıştıranlarca aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir.

  1- İşyeri bildirgesi düzenlenecektir. İşyeri bildirgesi örneğinin SGK web sitesinde Sigortalılık -  Form ve dilekçeler bölümü işaretlenerek erişen menüden “SGK 072 4-1/a İşyeri Bildirgesi” seçeneği işaretlenerek alınması mümkün bulunmaktadır.

  Bahse konu bildirge bir defaya münhasıran tanzim edilecek olup, en geç sigortalının çalışmaya başladığı tarih itibariyle sigortalının çalıştığı evin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine verilecektir. Diğer taraftan, ev adresini de gösterir ikametgah belgesi işyeri bildirgesi ile birlikte ibraz edilecektir.

  İşyeri bildirgelerinin internet üzerinden gönderilmesi mümkün olmakla birlikte, bahse konu program şu an itibariyle yalnızca Ankara iline hizmet vermekte olup, yakın zamanda tüm Türkiye geneline açılacaktır.

  Dolayısıyla işyeri bildirgelerinin internet üzerinden gönderilmesine imkan sağlayan düzenlemenin tüm Türkiye geneline açılması halinde, SGK web sitesinde yer alan E-SGK- Diğer Uygulamalar linkinin içindeki “İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştıranlar Yönünden)” seçeneği işaretlenerek işyeri bildirgesinin e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden gönderilmesi de mümkün olacaktır.

  2- e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi alınacaktır. İşyeri bildirgesinin sosyal güvenlik merkezine ibraz edilmesi halinde, bu kişileri çalıştıranlara bir işyeri sicil numarası verilecektir.

  İşyeri sicil numarasının verilmesinin ardından diğer sigortalılık işlemlerinin internet üzerinden yapılabilmesi için  e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi başvuru formu düzenlenerek, ilgili  sosyal güvenlik merkezinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi alınacaktır.

  3-Süresi belirsiz kısmi süreli iş sözleşmesi tanzim edilecektir. Konutlarda çalışacak kişilerin kısmi zamanlı çalıştırılacak olmaları halinde, çalıştıran kişi ile çalışacak kişi arasında kısmi süreli iş sözleşmesi  düzenlenerek karşılıklı imzalanacaktır.

  Sözkonusu sözleşme noter tasdikli olabileceği gibi, noterden tasdikli olmayan sözleşmelerde geçerli sayılmaktadır. Ancak noter tasdiki bulunan sözleşmeler tasdik tarihinden itibaren geçerli kabul edilir iken, noter tasdiki bulunmayan iş sözleşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna verildiği tarih ve sonrasına ilişkin olarak hüküm ihtiva etmektedir.

  4- Sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenecektir. Sigortalı işe giriş bildirgesinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi zorunludur.

  Bu bağlamda bahse konu bildirgenin SGK web sitesinden, E-SGK – Diğer Uygulamalar –Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgesi seçenekleri işaretlenerek gelinen ekranda yer alan Hizmet Akdi ile Çalışanlar kısmının altındaki Uygulamayı aç linki işaretlenerek düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

  Sözkonusu bildirgenin düzenlenmesi sırasında sigortalı kısmi zamanlı çalışıyor ise,

  -30 günden az çalışıyor mu sorusu “Evet” olarak işaretlenecektir.

  -Çalışılacak Gün sayısı bölümü ise, 30 günlük zaman dilimi içinde sigortalı haftanın veya ayın belirli günlerinde çalışacak ise çalışacağı gün sayısı; sigortalı günün belirli saatlerinde çalışacak ise toplam çalışma süresi 7,5’e bölünerek bulunan sayı yazılacaktır. Sayının küsuratlı çıkması halinde bulunan sayı tüme tamamlanacaktır.

  Bahse konu bildirgenin ilk defa işe alınan bir kişi için düzenlenecek olması halinde, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren bir ay içinde düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir. Buna karşın konutlarda çalışmak üzere işe alınan bir kişinin işten ayrılarak başka bir kişinin işe alınacak olması halinde bu defa yeni işe alınacak kişiye ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin en az sigortalının çalışmaya başlayacağı tarihin bir gün öncesinde gönderilmesi gerekmektedir.

  5- Ücret tediye bordrosu düzenlenecektir. Sigortalıya ödenmesi gereken ücretler ücret tediye bordrosuna kaydedilecektir. Hal böyle olmakla birlikte ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur.

  Bu bilgilerinden herhangi birinin bulunmaması halinde ücret tediye bordrosu geçersiz olacağından, geçersizlik halinin tespiti halinde aylık asgari ücreti üç katı aşılmamak kaydıyla her bir ay için brüt aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası ile karşılaşılması mümkün olabilecektir.

   6- Sigortalıya ödenen ücretler ile sigortalının çalışma gün sayısı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilecektir. Konutlarda çalışan kişilere ödenmesi gereken ücret ve diğer ödemeler ile sigortalının prim ödeme gün sayısının, çalışmanın olduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar aylık prim ve hizmet belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

  Diğer taraftan, aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi zorunlu tutulduğundan konutlarda çalıştırılan kişiler için düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri SGK web sitesi üzerinden, E-SGK – E-Bildirge seçenekleri işaretlenmek suretiyle erişilen ekrandan, “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri” – Ayık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş (Asıl) seçeneği işaretlenerek ulaşılan program vasıtasıyla gönderilecektir.

  Konutlarda çalıştırılan kişiler için aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi sırasında;

  -Belge türü 01-TÜM SİG.KOLLARI /YAB.

  -Kanun numarası ise 05510 Say.Kan. MYO %5 veya gerekli şartları taşıması kaydıyla 06111- Sayılı Kanun  numarası

  Seçilebilecektir.

  Konutlarda çalıştırılan kişiler için aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenirken “Gün bölümüne;

  -Sigortalının ayın veya haftanın belli günlerinde çalıştırılıyor olması halinde, ilgili ay içinde çalıştığı toplam gün sayısı,

  -Sigortalının günün belirli saatlerinde çalıştırılıyor olması halinde ay içindeki toplam çalışma süresi 7,5 bölünmek suretiyle bulunan sayı yazılacaktır.

  Sigortalının kısmi zamanlı çalışan bir kişi olması durumunda, eksik gün nedeni olarak 17-Ev Hizmetlerinde 30 günden az çalışma seçeneği seçilecektir.

  7- İşten ayrıldığı takdirde sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenlenecektir. Konutlarda çalıştırılan sigortalının işten ayrılması halinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde ve e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi icap etmektedir.

  Sigortalı işten ayrılı bildirgelerinin SGK web sitesinden, E-SGK – Diğer Uygulamalar –Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgesi seçenekleri işaretlenerek gelinen ekranda yer alan Hizmet Akdi ile Çalışanlar kısmının altındaki Uygulamayı aç linki işaretlenerek düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

  Diğer taraftan, sigortalının işten ayrılması durumunda sigortalı işten ayrılış bildirgesinin yanı sıra sigortalının işten ayrıldığı aya ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesine sigortalının işten ayrılma tarihinin ve işten ayrılma nedeninin de kaydedilmesi gerekecektir.

  8- İstirahatli olması halinde aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan “İstirahat Sürelerinde Çalışmamıştır” kutucuğu işaretlenecektir. Konutlarda çalıştırılan kişilerin istirahatli olmaları nedeniyle istirahatli oldukları süre zarfında çalışamamaları halinde çalışmadığına dair bildirimde bulunulması gerekmekle birlikte, aylık prim ve hizmet belgesinde istirahatli olan sigortalı için “İstirahat Sürelerinde Çalışmamıştır” kutucuğunun işaretlenmesi halinde çalışılmadığına dair bildirim girişinde bulunulduğu kabul edilmektedir.

                  Eyüp Sabri DEMİRCİ

                    Sosyal Güvenlik Kurumu

    İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 12-05-2014 tarihinden beri 10054 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Temmuz 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.84286.85526.83806.8654
  EUR7.72117.73507.71577.7466
  GBP8.54548.59008.53948.6029

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 50    
     Bugün : 9.828    
     Bu Ay : 22.242    
     Bu Yıl : 2.020.467    
     Toplam : 22.252.867    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats