Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  7103 ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANILMIŞ SİGORTALI 9 AYLIK SÜRE DOLMADAN İŞTEN AYRILIRSA YAPILACAK İŞLEMLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

  4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesine 7166 sayılı Kanunla ilave edilen on dördüncü fıkrada öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için maddede aranılan şartlardan biri de 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalının işe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık süre boyunca iş sözleşmesinin feshedilmeden (işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç) çalıştırılmasıdır.

  Dokuz aylık süre dolmadan işten ayrılan sigortalıların ücret destekleri hangi durumlarda geri alınacak?

  1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan ve hem ücret desteğinden hem de prim desteğinden yararlanılmış olan sigortalıların 9 aylık süre beklenilmeksizin işten ayrılmaları ve işten ayrılış nedeni olarak;

  1-Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

  4-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

  5-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

  15-Toplu işçi çıkarma,

  17-İşyerinin kapanması,

  19-Mevsim bitimi,

  20-Kampanya bitimi,

  22-Diğer nedenler,

  25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,

  34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

  nedenlerinden birinin seçilmiş olması halinde ücret destekleri gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilmektedir.

  İşverenlerce işten ayrılış nedeninin hatalı seçildiğini belirterek işten ayrılış nedeninin değiştirilmesinin talep edilmesi halinde ise, iş sözleşmesinin işverence haklı nedenlerle fesh edildiğini kanıtlayacak belgelerle birlikte ilgili SGK müdürlüğüne başvurulduğu takdirde, SGK denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılacak inceleme sonucuna göre işlem yapılmaktadır.

  Dolayısıyla yapılan inceleme sonrasında işten ayrılış nedeninin değiştirilmesi uygun görülmeyen sigortalılardan dolayı yararlanılmış ücret desteklerinin geri ödenmesi gerekecek, değiştirilmesi uygun görülen sigortalılar için ise ücret ve prim desteğinden usulüne uygun yararlanılmış sayılacaktır.

  Prim destekleri geri alınacak mı?

  İşe alındıkları tarihten itibaren üç aylık süre içinde hem ücret desteğinden hem de prim desteğinden yararlanılmış sigortalıların 9 aylık süre dolmadan iş sözleşmesinin yukarıda yer alan işten ayrılış nedenlerinden biri seçilerek fesh edilmesi halinde, ücret desteği her koşulda geri alınmakta, prim desteği ise

  -2018 yılında çalıştırılan sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmış olması halinde geri alınmamakta,

  -2018 yılında çalıştırılan sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmamış olması halinde geri alınmaktadır.

  Başka bir anlatımla, ücret ve prim desteğinden yararlanılması sırasında sigortalının 2018 yılının uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sigortalı bildiriminde bulunan ayındaki sigortalı sayısına bakılırken, iş sözleşmesi 9 aylık süre sona ermeden yukarıda belirtilen nedenlerden biri nedeniyle sona erdirilmiş sigortalı için prim desteğinin geri alınıp alınmayacağının tespitinde 2018 yılında çalışan sigortalı sayının ortalamasına ilave olup olmadığına bakılmaktadır.

  Örneğin, 2019/Şubat ayı içinde işe alınan bir sigortalıdan dolayı ücret ve prim desteğinden yararlanıldıktan sonra 17/9/2019 tarihinden işten ayrılış nedeni olarak 22-Diğer Nedenler seçeneği işaretlenerek iş sözleşmesinin feshedildiği, sözkonusu işyerinin;

  -2018 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısının 13

  -2018 yılında çalışan sayısının ortalamasının 16 olduğu düşünüldüğünde;

  1-2019/Şubat, Mart ve Nisan aylarında yararlanılan ücret desteklerinin tamamı gecikme zammıyla birlikte ödenecek,

  2- 2019/Şubat, Mart ve Nisan aylarında çalıştırılan sigortalı sayısının 17 veya üzerinde olması halinde prim desteğinden usulüne uygun yararlanılmış sayılacak, buna karşın 16 veya altında olması halinde prim desteklerinin de ücret desteğinde olduğu gecikme zammıyla birlikte geri ödenmesi gerekecektir.

  Haliyle örnekteki sigortalı için ücret ve prim desteğinden yararlanılması sırasında 13 sigortalıya ilave olma şartı aranılırken, iş sözleşmesinin 9 aylık süre sona ermeden sona erdirilmesi üzerine prim desteğinden usulüne uygun yararlanılıp yararlanılmadığının tespitinde eski usule göre yani 16 sigortalıya ilave olup olmadığına bakılmaktadır.

  9 aylık sürenin hesabı

  9 aylık çalışma süresinin hesabına ilişkin olarak 2019/7 sayılı SGK genelgesinde aşağıdaki örnek verilmiştir.

  Örnek 4: 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamında olan ve 6/3/2019 tarihinde işe alınan sigortalı için 2019/Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanıldığı, ancak bu sigortalının iş sözleşmesinin 5/12/2019 tarihinde işverence haklı sebep gösterilmeksizin feshedildiği varsayıldığında, bu sigortalı için yararlanılan ücret ve prim desteği geri alınacaktır.

  Bu örneğe bakıldığında 9 aylık sürenin son çalışma günü 06.12.2019 olmalıdır, 6100 sayılı HMK 92 maddesinde de sürelerin hesaplanma şekli aşağıdaki gibidir.

  Sürelerin bitimi MADDE 92- (1) Süreler gün olarak belirlenmiş ise tebliğ veya tefhim edildiği gün hesaba katılmaz ve süre son günün tatil saatinde biter.

  (2) Süre; hafta, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta, ay veya yıl içindeki karşılık gelen günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne karşılık gelen bir gün yoksa, süre bu ayın son günü tatil saatinde biter.

  Hatalı kayıtlar nasıl düzeltilecek?

  e-Bildirge programları vasıtasıyla sigortalı hizmetleri girilirken Kanun numarası olarak 17103 veya 27103 sayılı kanun numaralarından bir seçildiğinde, ekranda “17103/27103sayılı kanun no'lu prim teşvikinden yersiz yararlanıldığı tespit edilmiştir. Belgenin 17103/27103 sayılı kanun numarası seçilmeden düzenlenmesi gerekir. 17103/27103 sayılı kanun numarası ile belge seçilebilmesi için işyerinin bağlı bulunduğu SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE müracaat ediniz. “şeklinde bir uyarı mesajı ile karşılaşılması halinde, 17103/27103 kanun numaralı prim teşvikinden hatalı yararlanılmış sigortalıların kayıtları düzeltilmediği sürece mesajın alındığı tarihten itibaren 17103 veya 27103 sayılı Kanun numaralı bildirge gönderilmesi mümkün olamamaktadır.

  Bu şekilde hata mesajı alındıktan sonra hata mesajının hangi sigortalılardan için verildiği ve hatanın nedeninin ne olduğu e-Bildirge programlarında yer alan “Teşviklerden Yersiz Yararlanılmış Dönemler” seçeneğinden görülmektedir.

  17103/27103 ücret ve prim desteğinden yararlanılmış, ancak sonradan hata listesine düşmüş ve hata nedeni; “Ücret desteği iptal edildi. Yersiz destek için tahakkuk oluşturulmalı” olarak açıklanan sigortalılar için, ücret desteğinin iki nedenden birisi nedeniyle iptal edildiği göz önünde bulundurulmalıdır.

  Bunlardan;

  -Birincisi, ücret desteğinden yararlanıldıktan sonra 9 aylık süre sona ermeden iş sözleşmesinin yukarıda belirtilen nedenlerden biri seçilerek fesh edilmiş olması,

  -İkincisi, sigortalının 2018 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaması olacaktır.

  İptal ve ek bildirge düzenlenecek mi?

  Hata nedeninin;

  1-Ücret desteğinden yararlanıldıktan sonra 9 aylık süre sona ermeden iş sözleşmesinin yukarıda belirtilen nedenlerden biri seçilerek fesh edilmesi olduğunun anlaşılması halinde,

  -Sigortalı 2018 yılında çalışan sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılmış ise, ücret desteği geri alınıp prim desteği geri alınmayacağından, iptal – ek bildirge düzenlenmeksizin ilgili SGK Müdürlüğüne başvurularak hatalı kayıt için ek tahakkuk oluşturulmasının talep edilmesi,

  - Sigortalı 2018 yılında çalışan sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılmamış ise, hem ücret desteği, hem de prim desteği geri alınacağından, 17103/27103 sayılı Kanun numaralı iptal bildirgenin ve kanun numarası seçilmemiş ek bildirgenin e-Bildirge V2 üzerinden SGK’ya gönderilmesi,

  2- Sigortalının 2018 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmamış olmasından kaynaklandığının anlaşılması halinde ise 17103/27103 sayılı Kanun numaralı iptal bildirgenin ve kanun numarası seçilmemiş ek bildirgenin e-Bildirge V2 üzerinden SGK’ya gönderilmesi,

  Gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

  Gülbenk Müşavirlik

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 28-11-2019 tarihinden beri 3063 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  28 Mart 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.43466.44626.43016.4559
  EUR7.08967.10247.08467.1130
  GBP7.84837.88927.84287.9010

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 33    
     Bugün : 8.390    
     Bu Ay : 284.889    
     Bu Yıl : 1.126.567    
     Toplam : 21.358.967    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats