Yazı fontu: Boyutu:
 

2019-11-28

7103 ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANILMIŞ SİGORTALI 9 AYLIK SÜRE DOLMADAN İŞTEN AYRILIRSA YAPILACAK İŞLEMLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?


4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesine 7166 sayılı Kanunla ilave edilen on dördüncü fıkrada öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için maddede aranılan şartlardan biri de 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalının işe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık süre boyunca iş sözleşmesinin feshedilmeden (işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç) çalıştırılmasıdır.

Dokuz aylık süre dolmadan işten ayrılan sigortalıların ücret destekleri hangi durumlarda geri alınacak?

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan ve hem ücret desteğinden hem de prim desteğinden yararlanılmış olan sigortalıların 9 aylık süre beklenilmeksizin işten ayrılmaları ve işten ayrılış nedeni olarak;

1-Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

4-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

15-Toplu işçi çıkarma,

17-İşyerinin kapanması,

19-Mevsim bitimi,

20-Kampanya bitimi,

22-Diğer nedenler,

25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,

34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

nedenlerinden birinin seçilmiş olması halinde ücret destekleri gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilmektedir.

İşverenlerce işten ayrılış nedeninin hatalı seçildiğini belirterek işten ayrılış nedeninin değiştirilmesinin talep edilmesi halinde ise, iş sözleşmesinin işverence haklı nedenlerle fesh edildiğini kanıtlayacak belgelerle birlikte ilgili SGK müdürlüğüne başvurulduğu takdirde, SGK denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılacak inceleme sonucuna göre işlem yapılmaktadır.

Dolayısıyla yapılan inceleme sonrasında işten ayrılış nedeninin değiştirilmesi uygun görülmeyen sigortalılardan dolayı yararlanılmış ücret desteklerinin geri ödenmesi gerekecek, değiştirilmesi uygun görülen sigortalılar için ise ücret ve prim desteğinden usulüne uygun yararlanılmış sayılacaktır.

Prim destekleri geri alınacak mı?

İşe alındıkları tarihten itibaren üç aylık süre içinde hem ücret desteğinden hem de prim desteğinden yararlanılmış sigortalıların 9 aylık süre dolmadan iş sözleşmesinin yukarıda yer alan işten ayrılış nedenlerinden biri seçilerek fesh edilmesi halinde, ücret desteği her koşulda geri alınmakta, prim desteği ise

-2018 yılında çalıştırılan sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmış olması halinde geri alınmamakta,

-2018 yılında çalıştırılan sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmamış olması halinde geri alınmaktadır.

Başka bir anlatımla, ücret ve prim desteğinden yararlanılması sırasında sigortalının 2018 yılının uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sigortalı bildiriminde bulunan ayındaki sigortalı sayısına bakılırken, iş sözleşmesi 9 aylık süre sona ermeden yukarıda belirtilen nedenlerden biri nedeniyle sona erdirilmiş sigortalı için prim desteğinin geri alınıp alınmayacağının tespitinde 2018 yılında çalışan sigortalı sayının ortalamasına ilave olup olmadığına bakılmaktadır.

Örneğin, 2019/Şubat ayı içinde işe alınan bir sigortalıdan dolayı ücret ve prim desteğinden yararlanıldıktan sonra 17/9/2019 tarihinden işten ayrılış nedeni olarak 22-Diğer Nedenler seçeneği işaretlenerek iş sözleşmesinin feshedildiği, sözkonusu işyerinin;

-2018 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısının 13

-2018 yılında çalışan sayısının ortalamasının 16 olduğu düşünüldüğünde;

1-2019/Şubat, Mart ve Nisan aylarında yararlanılan ücret desteklerinin tamamı gecikme zammıyla birlikte ödenecek,

2- 2019/Şubat, Mart ve Nisan aylarında çalıştırılan sigortalı sayısının 17 veya üzerinde olması halinde prim desteğinden usulüne uygun yararlanılmış sayılacak, buna karşın 16 veya altında olması halinde prim desteklerinin de ücret desteğinde olduğu gecikme zammıyla birlikte geri ödenmesi gerekecektir.

Haliyle örnekteki sigortalı için ücret ve prim desteğinden yararlanılması sırasında 13 sigortalıya ilave olma şartı aranılırken, iş sözleşmesinin 9 aylık süre sona ermeden sona erdirilmesi üzerine prim desteğinden usulüne uygun yararlanılıp yararlanılmadığının tespitinde eski usule göre yani 16 sigortalıya ilave olup olmadığına bakılmaktadır.

9 aylık sürenin hesabı

9 aylık çalışma süresinin hesabına ilişkin olarak 2019/7 sayılı SGK genelgesinde aşağıdaki örnek verilmiştir.

Örnek 4: 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamında olan ve 6/3/2019 tarihinde işe alınan sigortalı için 2019/Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanıldığı, ancak bu sigortalının iş sözleşmesinin 5/12/2019 tarihinde işverence haklı sebep gösterilmeksizin feshedildiği varsayıldığında, bu sigortalı için yararlanılan ücret ve prim desteği geri alınacaktır.

Bu örneğe bakıldığında 9 aylık sürenin son çalışma günü 06.12.2019 olmalıdır, 6100 sayılı HMK 92 maddesinde de sürelerin hesaplanma şekli aşağıdaki gibidir.

Sürelerin bitimi MADDE 92- (1) Süreler gün olarak belirlenmiş ise tebliğ veya tefhim edildiği gün hesaba katılmaz ve süre son günün tatil saatinde biter.

(2) Süre; hafta, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta, ay veya yıl içindeki karşılık gelen günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne karşılık gelen bir gün yoksa, süre bu ayın son günü tatil saatinde biter.

Hatalı kayıtlar nasıl düzeltilecek?

e-Bildirge programları vasıtasıyla sigortalı hizmetleri girilirken Kanun numarası olarak 17103 veya 27103 sayılı kanun numaralarından bir seçildiğinde, ekranda “17103/27103sayılı kanun no'lu prim teşvikinden yersiz yararlanıldığı tespit edilmiştir. Belgenin 17103/27103 sayılı kanun numarası seçilmeden düzenlenmesi gerekir. 17103/27103 sayılı kanun numarası ile belge seçilebilmesi için işyerinin bağlı bulunduğu SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE müracaat ediniz. “şeklinde bir uyarı mesajı ile karşılaşılması halinde, 17103/27103 kanun numaralı prim teşvikinden hatalı yararlanılmış sigortalıların kayıtları düzeltilmediği sürece mesajın alındığı tarihten itibaren 17103 veya 27103 sayılı Kanun numaralı bildirge gönderilmesi mümkün olamamaktadır.

Bu şekilde hata mesajı alındıktan sonra hata mesajının hangi sigortalılardan için verildiği ve hatanın nedeninin ne olduğu e-Bildirge programlarında yer alan “Teşviklerden Yersiz Yararlanılmış Dönemler” seçeneğinden görülmektedir.

17103/27103 ücret ve prim desteğinden yararlanılmış, ancak sonradan hata listesine düşmüş ve hata nedeni; “Ücret desteği iptal edildi. Yersiz destek için tahakkuk oluşturulmalı” olarak açıklanan sigortalılar için, ücret desteğinin iki nedenden birisi nedeniyle iptal edildiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Bunlardan;

-Birincisi, ücret desteğinden yararlanıldıktan sonra 9 aylık süre sona ermeden iş sözleşmesinin yukarıda belirtilen nedenlerden biri seçilerek fesh edilmiş olması,

-İkincisi, sigortalının 2018 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaması olacaktır.

İptal ve ek bildirge düzenlenecek mi?

Hata nedeninin;

1-Ücret desteğinden yararlanıldıktan sonra 9 aylık süre sona ermeden iş sözleşmesinin yukarıda belirtilen nedenlerden biri seçilerek fesh edilmesi olduğunun anlaşılması halinde,

-Sigortalı 2018 yılında çalışan sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılmış ise, ücret desteği geri alınıp prim desteği geri alınmayacağından, iptal – ek bildirge düzenlenmeksizin ilgili SGK Müdürlüğüne başvurularak hatalı kayıt için ek tahakkuk oluşturulmasının talep edilmesi,

- Sigortalı 2018 yılında çalışan sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılmamış ise, hem ücret desteği, hem de prim desteği geri alınacağından, 17103/27103 sayılı Kanun numaralı iptal bildirgenin ve kanun numarası seçilmemiş ek bildirgenin e-Bildirge V2 üzerinden SGK’ya gönderilmesi,

2- Sigortalının 2018 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmamış olmasından kaynaklandığının anlaşılması halinde ise 17103/27103 sayılı Kanun numaralı iptal bildirgenin ve kanun numarası seçilmemiş ek bildirgenin e-Bildirge V2 üzerinden SGK’ya gönderilmesi,

Gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Gülbenk Müşavirlik

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK
Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985