Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK (BES) HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

  25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6740 sayılı Kanun’un 1 inci maddesiyle, 4632 sayılı Kanuna eklenen Ek 2. Madde ile  çalışanlar için kamuoyunda zorunlu bireysel emeklilik (zorunlu BES) olarak ifade edilen,  “çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi” sistemi getirilmiş; yürürlük tarihi de 01.01.2017  olarak belirlenmiştir.

  Bu kapsamda hem kamu kesimi hem de özel sektör işverenlerinin yerine getirmesi gereken yükümlülükler bulunmaktadır.

  İlgili yasal düzenlemeye göre, uygulamanın kapsama alacağı işyerleri Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilecektir. Ancak henüz yayımlanmış bir Bakanlar Kurulu Kararı bulunmamaktadır.  26 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de, konuya ilişkin “Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi” yayımlanmış; genelgede de kapsama alınacak işyerlerine Bakanlar Kurulu tarafından karar verileceği belirtilmiştir.

  Bu yazımızda,  yasal düzenleme ve Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda, işverenlerin zorunlu BES uygulaması ile ilgili yapması gerekenler, sisteme dahil olacak çalışanlar ve uygulamaya yönelik bazı soruların cevaplandırılması amaçlanmaktadır.

  1-      Sisteme dahil edilecek çalışanlar:

  -       Türk vatandaşı olan ya da Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. Maddesi kapsamında olan (Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları yani mavi kart sahibi olanlar),

  -       sistemin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanlar ile çalışmaya başlayacak olanlar zorunlu BES kapsamına alınacaktır. Emekli çalışanlar 45 yaşın altında ise sisteme dahil edilecektir.

  5510 sayılı Kanun kapsamında 4/a’ lı( hizmet akdi ile çalışanlar) ve 4/c’ li ( kamu çalışanı) olanlar plana dahil olmak zorundadır.

  2- İşverenin yükümlülükleri:

  -       Bir emeklilik şirketi ile anlaşma: Hizmet akdi ile sigortalı çalıştıran  işveren öncelikle çalışanları adına, bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlüdür. Sözleşme Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş bir emeklilik şirketi ile yapılabilir. İşverenle şirket arasında tarafların yükümlülüklerini detaylandıran bir sözleşme imzalanacaktır.

  -       Fon Seçimi: İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faizli/faizsiz fon tercihini alır, tercihte bulunmayan çalışanları için söz konusu tercihi yapar.

  -       Katkı Payını Ödemek: İşveren, katkı payını çalışanın ücretinden kesip emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür.

  Yükümlülüklere Uymamanın Cezası: İşverenin zorunlu BES kapsamındaki  yükümlülüklere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından  100 (yüz) Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.

  3- Katkı payı miktarı nasıl hesaplanacak?

  Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde bire kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

  Çalışan, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilir.

  4- Katkı payının ödenmemesi veya geç ödenmesi:

  Katkı payı tutarı , en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, işveren tarafından şirkete aktarılır.

  İşveren emeklilik şirketine  katkı payını aktarmaz veya geç aktarırsa, çalışanın bu nedenle birikiminde oluşan parasal kayıptan sorumlu olacaktır.

  5- Çalışanın sistemden ayrılması:

  Katkı payının hesaba intikali ile otomatik katılım yürürlüğe girmiş olacaktır. Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirilmesinden itibaren iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir. Çalışan ilk 2 ay olan cayma süresinde ve sonrasındaki herhangi bir anda sistemden ayrılma hakkını kullanabilir. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilir. Cayma süresi içinde, katkı paylarının değer kaybetmeme garantisi vardır.

  6- İşveren katkı paylarını çalışan ücretinden kesmek yerine kendisi ödeyebilir mi?

  İşveren katkı payını kendisi ödeyemez. İşçinin sisteme dahil edilmesi ve prime esas kazanç üzerinden kesinti yapılması gerekir.

  7-Çalışanın  işyerinin  değişmesi:

  Zorunlu BES kapsamında bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde  bu kapsamda bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır. Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması halinde çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir, talep etmezse emeklilik sözleşmesi sonlandırılır. Çalışan bu yöndeki talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.

  8- Sisteme giriş çıkış masrafları:

  Emeklilik şirketleri fon işletim gideri kesintisi dışında hiçbir kesinti yapamaz.

  9- İşverenin iflası halinde katkı payının durumu:

  Çalışan katkı payları, işçi alacağıdır. Bu nedenle işverenin iflası halinde,  imtiyazlı alacak olarak değerlendirilir. ( İİK 206.md)

  10- Devlet katkısı:

  Devlet %25 oranında katkıda bulunacaktır. Ayrıca cayma hakkının kullanılmaması halinde sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1000( bin) Lira ek katkı yapacaktır.

  3 yılını doldurmadan sistemden ayrılan çalışana devlet katkısından ödeme yapılmaz.

  3-6 yıl arasında sistemde kalan çalışan devlet katkısının   %15 ine

  6-10 yıl arasında kalan                                                       % 35’ ine

  En az 10 yıl sistemde kalıp emekli olmadan ayrılan            %60’ ına

  Emekli olarak ayrılan devlet katkısının                                %100 üne hak kazanır.

  11- Emeklilik Hakkı:

  Sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar emeklilik hakkı kazanır.

   

  Av. Esma Gülbenk

   

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 29-11-2016 tarihinden beri 10733 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats