Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  YENİ TTK UYARINCA TİCARİ DEFTERLER

  YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA TİCARİ DEFTERLER
  ( 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6335 sayılı Kanun uyarınca yapılan değişiklikler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.)
   
  Her tacir Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla yükümlüdür.(18.m). Bu yükümlülükten hiçbir tacir ayrık tutulmamıştır, emredici niteliktedir. Tacirin tüzel kişi olması halinde defterleri tutma sorumluluğu yöneticilere ve yönetim kuruluna aittir.
   
  TTK 18. Madde metninde ‘ bu Kanun hükümleri uyarınca’ ibaresi bulunmaktadır. Bu ibare bilinçli olarak eklenmiştir. Böylece ticari defterlerin TTK hükümlerine göre tutulmalarının gerekli olduğuna vurgu yapılmıştır. Amaç ticari defterlerin TTK’na dolayısıyla Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun düzenlemelerine göre tutulacağı, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi mevzuatının burada bir rolünün bulunmadığını belirtmektedir. Bu konuda tereddüt duyulmaması arzu edilmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun ticari defterlere ilişkin hükümleri sadece vergi ile ilgili olarak uygulanır.[1]
   
  Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir(12.m)
  Ticaret şirketleri ile, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre  yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet,  il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar.(16.m)
   
  A- TİCARİ DEFTERLER
  Yeni TTK uyarınca tutulması zorunlu temel ticari defterler; yevmiye defteri,defteri kebir, ve envanter defteridir. (64)
  Yeni TTK ile getirilen bir yenilik de; pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesi ile ilgili olmayan defterler de  ticari defter sayılmıştır.( 64/4) Bu hükmün amacı ispatta yardımcı olmak, karine oluşturmak gibi işlevlere sahip bu defterlere, ticari defterlere uygulanan güven ve disiplin kurallarını uygulayabilmektir.[2] Kanun koyucu bu defterlerin uygulamada güvenilmez olduğu ve tasdiksiz oldukları için kayıtların değiştirilebildiği gerçeğinden hareketle bu hükmü getirmiştir.
   
  B- DEFTERLERİN TASDİKİ
  Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır (64/3)
   
  Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defteri kapanış onayına tabi tutulmuştur.(64)
   
  Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz.
   
  Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından onaylanabilir.
  Açılış onayı notere yaptırılırsa noter, ticaret sicil tasdiknamesi aramak zorundadır.(64/3) İşletme ile ilgili tüm kayıtlar ve değişiklikler ticaret sicilinde tutulmaktadır. Bu kayıtlar günceldir. Kayıtların meslek odasına intibakı bazen aksamaktadır. Bu sebeple meslek odasından alınacak faaliyet belgesi yerine noterin, açılış onaylarında mutlaka ticaret sicil tasdiknamesi araması zorunludur.
   
  C-TASDİK ZAMANI
  Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır.
  Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar( 31 Mart) notere yaptırılır.
   
  D-DEFTERLERİN SAKLANMASI
  Her tacir ticari defterlerini 10 yıl süreyle saklamak zorundadır. 10 yıllık süre, ticari deftere son kaydın yapıldığı takvim yılının bitişiyle başlar.
  Ticari defterler, yangın su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir bunu öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını emredebilir.( 82.madde)
   
  E- CEZALAR
  Defter tutma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, defterlerle ilgili gerekli açılış- kapanış onaylarını yaptırmayanlar, defterleri kanunda belirtilen esaslara uygun olarak tutmayanlar 4000.TL idari para cezası ile cezalandırılır. ( 562. Md.)


  [1] 18.madde gerekçesi
  [2] 64.madde gerekçesi
   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 23-01-2012 tarihinden beri 7169 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  04 Nisan 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.69036.70246.68576.7124
  EUR7.22797.24097.22287.2518
  GBP8.22288.26578.21708.2781

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 10    
     Bugün : 7.233    
     Bu Ay : 62.665    
     Bu Yıl : 1.221.237    
     Toplam : 21.453.637    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats