Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  YENİ TTK UYARINCA LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİ

  YENİ TTK UYARINCA LİMİTED ŞİRKET  MÜDÜRLERİ
  (ESKİ VE YENİ TTK KARŞILAŞTIRMALI)
  KONU
  YENİ TTK(6102 SY)
  ESKİ TTK
  AÇIKLAMA
  MÜDÜR SAYISI
  Bir veya birden fazla olabilir(623.md)
  Bir veya birden fazla olabilir. ( 540.md)
  ORTAK OLMA ZORUNLULUĞU
  Ortak veya 3.kişi olabilir(623)*
  Ortak veya 3.kişi olabilir(541)
  *Yeni TTK şirket ortağı olmayanların müdür olmasına olanak tanımıştır; ancak en azından bir ortağın şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunmasını zorunlu kılmıştır.(623/1 son cümle) Bu halde ortak olmayan birisi tek başına müdür olamayacaktır.
  TÜM ORTAKLARIN YÖNETİME KATILMA ZORUNLULUĞU
  Zorunluluk yoktur. Şirket sözleşmesi ile bir veya birkaç ortağa ya da tüm ortaklara veya 3.kişilere verilebilir.(623)
  Aksi kararlaştırılmış olmadıkça tüm ortaklar müdür sıfatı ile şirketi idare ve temsile mecburdur.(540/1)Şirket sözleşmesi ile veya genel kurul kararı ile aksi kararlaştırılabilir(540/2)
  Yeni TTK’ya göre yönetim ve temsil sözleşmede düzenlenmek zorundadır. Eski TTK da düzenleme yoksa tüm ortaklar müdür sıfatını taşıyordu. Yeni TTK seçilmiş yönetim ilkesini benimsemiştir.
  TÜZEL KİŞİ ORTAKLARIN MÜDÜR OLMASI
  Tüzel kişi müdür olarak seçilebilir. Tüzel kişi görevi kendisi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler     ( 623/2)*
  Hükmi şahıs adına ancak bir gerçek kişi limited şirket temsilcisi olarak tescil ve ilan edilebilir.(540/4)
  Yeni TTK tüzel kişinin doğrudan müdür olarak seçilmesine ve tüzel kişinin müdür olarak tescil ve ilan edilmesine olanak tanımıştır.  Bu tüzel kişi kendisi adına görevi yerine getirecek gerçek kişiyi de kendisi belirler  ve kendisi değiştirir.
  MÜDÜRLER KURULU
  Şirketin birden fazla müdürü varsa, müdürler kurulu söz konusu olur ve bunlardan biri şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak belirlenir (624)*
  Bu düzenlemenin karşılığı Eski TTK’da yoktur.
  Yeni TTK gereği Müdürler Kurulu çoğunlukla karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesi ile karar alma konusunda farklı bir düzenleme öngörülebilir.(624/3)
  MÜDÜRLERİN YERLEŞİM YERİ
  Yerleşim yeri zorunluluğu getiren 628. Madde 30-06-2012 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 6335 Sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır.
  Eski TTK da bu şekilde bir düzenleme ve zorunluluk yoktur.
  TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
  Temsil yetkisinin kapsamı yetkinin sınırlandırılmasında A.Ş hükümleri kıyasen uygulanır(629/1)
  Temsil yetkisinin kapsamı ve sınırlandırılması konusunda  A.Ş. lere ilişkin 321. Md hükmü uygulanır.(542)
  Yeni ve eski yasada A.Ş hükümlerine yollama yapılmıştır. Yeni TTK A.Ş lerde temsilin kapsam ve sınırlarını düzenleyen 371. Md gereği , temsile yetkili olanlar şirketi,n amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapabilir ve bunun için şirket ünvanını kullanabilir. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler için şirketin rücu hakkı saklıdır.
  İMZA YETKİSİ
  Müdürlerden imzaya yetkili olanların belirlenmesine, imza şekli ve bunların tescil ve ilanına A.Ş hükümleri kıyas yoluyla uygulanır(629)
  Müdürlerin haiz oldukları temsil selahiyetinin kapsam ve sınırları hakkında A.Ş lere ilişkin 321. Md uygulanır.
  Her iki yasa da A.Ş hükümlerine yollama yapmıştır. Yeni TTK’nın A.Ş  temsil şeklini düzenleyen 370. Md si gereği; esas sözleşmede aksi öngörülmemiş ve yönetim tek kişiden oluşmuyorsa  temsil yetkisi çift imza ile kullanılabilir. Yani esas sözleşme ile müdürlerin münferit imza yetkisi kabul edilebilir. Sözleşmede düzenleme yapılmazsa, kanun gereği çift imza ile temsil yetkisi kullanılacaktır.
  GÖREVDEN ALMA,YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN GERİ ALINMASI, SINIRLANDIRILMASI
  1-Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir.(630/1)
  2- Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir.(630/2)
  1-Ortak olmayan müdürler ister ana sözleşme ile atansın, ister genel kurulca atanmış olsun genel kurul kararı ile her zaman azlolunabilir( 543/2)
  2-Şirket sözleşmesi ile atanan ve aynı zamanda ortak olan şirket müdürleri -örneğin, kurucu ortak olan müdürler-, ortaklar genel kurulu tarafından azledilemeyecekleri gibi idare hak ve vazifeleri de diğer ortaklar tarafından sınırlandırılamaz (TTK md. 543/f.1, md. 161).
  3-Şirket sözleşmesi yerine ortaklar genel kurulu kararı ile atanan ve aynı zamanda ortak olan limited şirket müdürleri ise, kendilerini seçen organ, yani ortaklar genel kurulu tarafından azledilebilirler. Azil kararının, ortakların çoğunluğu ile alınması gerekmektedir (TTK md. 543/f.1, md. 162).
  Eski TTK  ortak olan müdürlerin azlinde kolektif şirket hükümlerine atıf yapmış ve göreve geliş şekline göre farklı düzenlemeler getirmişken; Yeni TTK bu ayrımları kaldırmış ve  müdürlerin ortak olup olmadığı veya sözleşme ya da genel kurul kararı ile göreve gelip gelmediğine bakmaksızın yetkiyi genel kurula vermiştir.
  REKABET YASAĞI
  Müdürler şirketle rekabet oluşturan faaliyetlerde bulunamazlar. Şirket sözleşmesinde aksi öngörülür veya diğer tüm ortaklar yazılı olarak izin verirse bu yasak uygulanmaz.(626.md)
  Müdür olan bir ortak, diğer ortakların muvafakati olmadan şirketin uğraştığı ticaret dalında ne kendi, ne de başkası hesabına iş göremez.(547.md)
  HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU
  Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket sorumludur.(632.md)
  Vazifelerini ifa dolayısıyla müdürlerin işlemiş oldukları haksız fiillerden şirket sorumludur(542)
  Tabloda verilen bilgiler genel niteliktedir.  Her olayda ayrıntılı değerlendirme için ilgili maddelerin incelenmesinde fayda vardır.
  6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01-07-2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 25. Maddesi uyarınca Yeni TTK’nun yürürlüğe girdiği  1 Temmuz 2012 tarihinde görevde bulunan limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya bir başka şekilde görevlerinin sona ermesi  durumu hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam ederler. Ancak, tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatı ile şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği limited şirketlerde Yeni TTK’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3(üç) ay içerisinde 623. Madde hükmü yerine getirilir.
  Madde:623
  (1) Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.
  (2) Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.
  (3) Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 21-05-2012 tarihinden beri 42972 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  04 Nisan 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.69036.70246.68576.7124
  EUR7.22797.24097.22287.2518
  GBP8.22288.26578.21708.2781

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 9    
     Bugün : 7.233    
     Bu Ay : 62.665    
     Bu Yıl : 1.221.237    
     Toplam : 21.453.637    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats