Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  YENİ TTK UYARINCA ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU

   
  ( YENİ VE ESKİ YASA KARŞILAŞTIRMALI TABLO HALİNDE)
   
  KONU
  6102 SAYILI YENİ TTK
  6762 SAYILI ESKİ TTK
  AÇIKLAMA
  YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI
  1 veya daha fazla (359.md)
  En az 3 kişi ( 312.md)
   
  GÖREVE GELİŞ ŞEKLİ
  Esas sözleşme ile atama veya genel kurulca seçilerek (359.md)
  Esas sözleşme ile atama veya genel kurulca seçilerek (312.md)
   
  ŞİRKET ORTAĞI OLMA ŞARTI
  Şirket ortağı olma şartı yoktur
  YK üyelerinin mutlaka şirket ortağı olması gerekiyordu (312.md)
   
  TÜZEL KİŞİ ORTAĞIN YÖNETİM KURULUNA ÜYE OLMASI
  Tüzel kişi YK’na üye olabilir.(359/2)
  YK ‘na üye olamaz, ancak temsilcisi olan gerçek kişi seçilebilir.(312.md)
  Tüzel kişi YK na seçilirse tüzel kişi ile birlikte O’nun belirlediği bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir.(YeniTTK 359/2)
  YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ
  En çok 3 yıl (362.md)
  En çok 3 yıl ( 314.md)
  İstisna: Kamu tüzel kişilerinin YK’da temsil edilmesi halinde ancak kamu tüzel kişisi tarafından görevden alınabilir.( Yeni TTK 334, Eski TTK 275.md)
  GÖREV SÜRESİ BİTEN YK ÜYESİNİN YENİDEN SEÇİLMESİ
  Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa yeniden seçilebilir.(362)
  Sözleşmede aksine hüküm yoksa yeniden seçilebilir.(314)
   
  GÖREV SÜRESİ DOLMADAN GÖREVDEN ALMA(AZİL)
  Genel Kurul tarafından
  a-Gündemde madde bulunması
  b-Gündemde olmasa bile haklı sebeplerin olması halinde görevden alınabilir. (364)
  Genel kurul tarafından görevden alınabilir; ancak gündem ve haklı sebep konusunda kanunda açıklık yoktu.(316)
  Yeni TTK gereği tüzel kişi her zaman temsilcisini değiştirebilir.(364.md)
  YÖNETİM KURULUNUN TEMSİL YETKİSİ
  -Esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa,
  -YK tek kişiden oluşmuyorsa
  Çift imza ile temsil yetkisi kullanılır.(370)
  Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa çift imza ile( 321/3)
   
  YÖNETİM KURULU TOPLANTI NİSABI
  Esas sözleşmede daha ağır bir nisap yoksa
  Üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır(390/1)
  Sözleşmede aksine hüküm yoksa
  Üye tam sayısının yarısından bir fazla üye ile toplanır.(330)
  Örneğin, 5 kişilik YK Yeni TTK’ya göre 3 kişi ile toplanabilir; Eski TTK’ya göre yarıdan bir fazla yani;
  5:2=2.5+1=3.5 bunu 4’ e tamamlamak zorunda olduğumuzdan 4 kişi ile toplanabilir.
  YÖNETİM KURULU KARAR YETER SAYISI
  Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu(390/1)
  Hazır bulunanların çoğunluğu ile( 330)
   
  YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA OYLARIN EŞİT OLMASI
  Konu gelecek toplantıya bırakılır, o toplantıda da eşit olursa reddedilmiş sayılır.(390/3)
  Konu gelecek toplantıya bırakılır, o toplantıda da eşit olursa reddedilmiş sayılır.(330/1-3.cümle)
   
  YÖNETİM KURULUNDA VEKALETEN OY KULLANMA
  Birbirlerini temsilen veya vekil aracılığı ile toplantıya katılamazlar(390/2)
  Birbirlerine vekalet edemezler(330/1)
   
  TOPLANTI YAPMADAN ELDEN DOLAŞTIRARAK KARAR ALMA
  ŞEKİL-NİSAP
  1-Tüm YK üyelerine belirli bir konuda aynı önerinin yapılmış olması
  2-Önerinin karar şeklinde yazılmış olması
  3- YK üye tamsayısının çoğunluğu yazılı onay vermesi halinde mümkündür.(390/4)
  Bir üyenin belirli bir hususta yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onay vermesi ile mümkündür. (330/2)
  Eski TTK’da nisap konusunda açıklık yok, yeni yasada elden dolaştırarak karar almanın nisabı belirlenmiştir.
  YÖNETİ,M KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI
  Esas sözleşme veya genel kurul kararı ile belirlenmek şartıyla; huzur hakkı, ücret,ikramiye, prim,yıllık kardan pay verilebilir.( 394)
  Esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, YK üyelerine her toplantı için ücret(huzur hakkı) ödenir. Ücret esas sözleşmede belirlenmemişse genel kurul belirler.(333)
   
  YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MÜZAKERELERE KATILMA YASAĞI
  -Kendisinin
  -alt ve üst soyunun
  -eşinin
  -3.dereceye kadar(bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının
  Kişisel ve şirket dışı menfaati ile şirketin menfaatinin çatıştığı müzakerelere katılamaz(393)
  -Kendisinin
  -Alt ve üst soyundan birisinin
  -eşinin
  3.dereceye kadar(bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının menfaatleri ile ilgili hususlarda müzakerelere katılamaz.(332)
  Yeni TTK da menfaatin kişisel ve şirket dışı olması kavramı özellikle getirilmiştir. Örneğin seçim şirket dışı bir iş olmadığından seçimle ilgili müzakereye katılabilir.
  YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI
  -Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ve pay sahibi olmayan,
  -alt ve üst soyu
  -eşi
  -3.dereceye kadar(bu derece dahil) kan ve kayın hısımları
  Şirkete nakit olarak borçlanamaz. Şirket bunlar için kefil olamaz, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz.(395/2)
  Bu konuda hüküm yoktur.
  Borçlanma yasağına aykırı davranmanın cezası en az 300 gün adli para cezasıdır.(562.md)
  Adli para cezasında üst sınır 730 gündür.
  ( TCK 52/1) Bir gün 20 ila 100 TL arasında bir meblağdan hesap edilir.(TCK 52/2)Yani
  20*300=6.000 TL ile
  100*730=73.000 TL arasında bir ceza söz konusu olabilir. Ödenmezse hapse çevrilir.(5275 SY 106.md)

  *30-06-2012 tarih, 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6335 Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı TTK’da yapılan değişiklikler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. 

  HAZIRLAYAN

  AV. ESMA GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 10-04-2012 tarihinden beri 9414 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  04 Nisan 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.69036.70246.68576.7124
  EUR7.22797.24097.22287.2518
  GBP8.22288.26578.21708.2781

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 12    
     Bugün : 7.233    
     Bu Ay : 62.665    
     Bu Yıl : 1.221.237    
     Toplam : 21.453.637    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats