Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • YENİ SGK PRİM TEŞVİKLERİ NE GETİRİYOR?

   

  Bilindiği gibi, 23.04 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanun ile bazı işverenlere iki tür prim teşviki daha getirilmiş bulunmaktadır. İşverenlerin, aşağıdaki koşullarla her iki teşvikten yararlanabilmeleri mümkün olabilecektir.

  1- İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINI TAMAMLAYANLARA VERİLECEK SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

  Bilindiği gibi, Türkiye İş Kurumunca, mesleki deneyim veya iş tecrübesi olmayan kişilere istihdam yaratabilmek amacıyla işbaşı eğitim kursları düzenlenmektedir.

  Bu tür kursları tamamlayan kişileri işe alan işverenlere de yeni bir prim teşviki getirilmiştir.

  4447 sayılı Kanun’un geçici 15. maddesi ile getirilen söz konusu teşvikten yararlanmak için:

  Sigortalıların;

  1- İşbaşı eğitim programını tamamlandıktan sonra en geç üç ay içinde işe alınmış olması,

  2- 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmaları,

  3- Tamamladıkları işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınmaları,

  4- İşe alındıkları takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Sosyal Güvenlik    Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalaması üzerinde (ilave olarak) çalıştırılmaları,

  5- Teşvik süresince işyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

  6- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

  7- İşverenin geçmişe yönelik prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması,

  8- Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,

     gerekmektedir. 

  Teşvikten yararlanılacak süre:

  Bu teşvikten;

  1- İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşverenler

  ü  İşbaşı eğitim programına 30.06.2015 ve öncesinde katılan sigortalılardan dolayı 48 ay süreyle,

  ü  İşbaşı eğitim programına 01.07.2015 ila 31.12.2016 tarihleri arasında katılan sigortalılardan dolayı 42 ay süreyle,

  2- Diğer Sektörlerde Faaliyet Gösteren İşverenler

  ü  İşbaşı eğitim programına 30.06.2015 ve öncesinde katılan sigortalılardan dolayı 36 ay süreyle,

  ü  İşbaşı eğitim programına 01.07.2015 ila 31.12.2016 tarihleri arasında katılan sigortalılardan dolayı 30 ay süreyle,

  yararlanabileceklerdir.

  Teşvikten yararlanılacak tutar:

  İşverenler, söz konusu teşvikten, kapsama giren sigortalıların ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından yararlanabilecektir.

  Öte yandan, öncelikle sigortalıların prime esas kazanç üst sınırına kadar olan ücretleri üzerinden beş puanlık prim indiriminden, daha sonra da sigortalıların asgari ücrete kadar olan ücretleri (kazançları) üzerinden bu teşvikten yararlanılacaktır.

  Uygulamaya ilişkin SGK tarafından hazırlanmakta olan bilgisayar programları henüz işletime açılmamıştır. Ancak programların önümüzdeki günlerde açılacağı ve bu hususta bir genelge ile gerekli açıklamanın yapılacağı öğrenilmiştir.

  II- İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ İÇİN GETİRİLEN TEŞVİK:

  Halen geçerli olan uygulamaya göre, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden % 1’i sigortalı hissesi, % 2’si işveren hissesi olmak üzere toplam % 3 oranında işsizlik sigortası primi ödenmektedir.                        

  6645 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye göre, sadece çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10’dan fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde son üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi kaydıyla işsizlik sigortası primi teşvikinden yararlanılabilecektir.

  Öte yandan, bu uygulama ile ilgili olarak sigortalıların prime esas kazançları yönünden bir sınırlama getirilmediğinden, sigortalıların prime esas kazançlarının üst sınıra kadar olan kısmının tamamının % 1’i (% 2 olan işsizlik sigortası priminin işveren hissesinin yarısı) İşsizlik sigortası fonunca karşılanacaktır.

  Örneğin, kapsama giren bir işyerinde çalışan sigortalılardan birinin brüt ücreti 3.000,00 TL ise, bu sigortalı için daha önce işveren hissesi olarak 60 TL (3.000,00 TL X % 2) ödenmekte iken, bu kez işverence 30 TL ödenecektir. % 1 sigortalı hissesi olan 30,00 TL ise evvelce olduğu gibi aynen sigortalının ücretinden kesilerek ödenmeye devam edilecektir.                     

  İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için;

  1- İşyerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması,

  2- Çalışan sigortalı sayısının en az 11 olması (birden fazla çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işyeri bulunan işverenlerin çalışan sayısının ondan fazla olup olmadığının tespitinde, bu işyerlerinde (Türkiye genelinde) çalışan toplam sigortalı sayısı esas alınacaktır.

  3- İşyerinde son üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazasının meydana gelmemiş olması,

      Gerekmektedir.          

   Teşvikin süresi;

  Yukarıda belirtilen koşulları yerine getiren (çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde üç yıl boyunca ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen) işyeri işverenleri, söz konusu teşvikten takip eden takvim yılından itibaren üç yıl boyunca yararlanabileceklerdir.

  Yasada, ondan fazla çalışan şartının hangi tarihten itibaren yerine getirileceği konusunda açık bir hüküm yer almamış olmakla birlikte, teşvikten yararlanılmadan önceki üç yılda işyerinde çalıştırılan işçi sayısının ondan az olup olmadığının üzerinde durulmaması gerekmektedir. Uygulama başladıktan sonra sigortalı sayısının 11’in altına düştüğü aylarda ise teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

  Diğer taraftan, söz konusu teşvikten yararlanılmakta iken, üç yıllık süre içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazası meydana geldiği takdirde, iş kazasının meydana geldiği tarihi takip eden aybaşından itibaren teşvikten yararlanılamayacaktır.

  Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarının bildirilmemesi halinde, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanmış olan %1 oranındaki prim tutarı yasal faizi ile birlikte ilgili işverenden geri alınacağı gibi, bu durumdaki işveren söz konusu teşvikten beş yıl süre ile de yararlanamayacaktır.

  Öte yandan, 6645 sayılı Kanunun konuya ilişkin 25 inci maddesi yayımlandığı 23 Nisan 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, uygulamaya hangi tarihten itibaren başlanacağı, başka bir anlatımla üç yıllık sürenin 23 Nisan 2015 tarihinden itibaren mi, yoksa söz konusu tarihten önceki yıllar için mi geçerli olacağı henüz belirlenmemiş bulunmaktadır.  Önümüzdeki süreçte bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumunca gerekli çalışma yapılacağı tabiidir.

  Hadi EYCE

  SGK Uzmanı

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 10-11-2015 tarihinden beri 7313 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  20 Ocak 2019, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.34295.35265.33925.3606
  EUR6.09086.10186.08656.1109
  GBP6.90666.94266.90186.9530

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 15    
     Bugün : 1.099    
     Bu Ay : 267.603    
     Bu Yıl : 267.603    
     Toplam : 15.681.773    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats