Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  YENİ İŞE ALINAN İŞÇİYE ÜÇ AY İÇİN 8.940 TL ÜCRET VE PRİM DESTEĞİ DEVLETTEN

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine ilave edilen ondördüncü fıkra ile 2018 yılı Ocak ila Aralık aylarında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan sigortalıların, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde (iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç), üç aylık süreye ilişkin hem asgari ücret üzerinden tahakkuk edecek sigorta primi ve işsizlik sigortası primleri, hem de prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilmek üzere İşsizlik Sigortası Fonundan aktarılacaktır.

  Teşvikten yararlanma şartları nelerdir?

  Ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için;

              Sigortalının;

  1) 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

  2) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,

  3) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1-(b), ek 6, ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı olmamaları,   

  4)İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılması,

  5) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

  İşyerinin;

  1) Özel sektör işverenine ait olması,

  2)7103 sayılı Kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

  3) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

  4) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

  5) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

  Gerekiyor.

  Teşvikten yararlanılan sigortalının iş sözleşmesinin dokuz ay boyunca fesh edilmemesi gerekir.

  Ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için kanunda aranılan şartlardan biri de kapsama giren sigortalıların, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesinin (işveren tarafından haklı nedenlerle fesih hariç) feshedilmeksizin çalıştırılmaları yönündedir.

  Dolayısıyla ücret ve prim desteğinden yararlanılmış sigortalının dokuz aylık süre sona ermeden iş akdinin işveren tarafından feshedilmesi halinde (işveren tarafından haklı nedenlerle fesih hali hariç) yararlanılan ücret ve destek tutarı işverenlerden gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

  SGK tarafından yayımlanan 2019/7 genelgede dokuz aylık süre dolmadan işten ayrılan ve işten ayrılış nedeni olarak:

  1-  Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

  4-  Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

  5-  Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

  15-Toplu işçi çıkarma,

  17-İşyerinin kapanması,

  19-Mevsim bitimi,

  20-Kampanya bitimi,

  22-Diğer nedenler,

  25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,

  34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

  nedenlerinden birinin seçilmiş olması halinde ücret ve prim desteğinin geri alınacağı açıklanmıştır.

  İş sözleşmesi dokuz aylık süre dolmadan fesh edilen ve ücret ve prim desteği geri alınacak sigortalıların 2018 yılındaki ortalama sigortalı sayısına ilave olmaları halinde prim desteği geri alınmayıp sadece ücret desteği geri alınacak.

  2019/7 genelgede, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlandıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık süre içinde iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle feshedilen sigortalının, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında çalıştırılmış olması (2018 yılında işyerinden Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olması) kaydıyla, prim desteği hariç olmak üzere yalnızca ücret desteğinin geri alınacağı açıklanmıştır.

  İş sözleşmesi dokuz ay devam etmeyecek sigortalılar için “Ücret Desteğinden Yararlanmak İstemiyorum” seçeneği işaretlenir ise yalnızca prim desteğinden yararlanılabilecek.

  Ücret ve prim desteği kapsamına giren sigortalılar, "e-Sgk/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama" ekranları vasıtasıyla sisteme tanımlanacaktır.

  Söz konusu tanımlama sırasında "Ücret desteğinden Yararlanmak İstemiyorum" butonunun işaretlenmesi halinde, ücret desteği hariç yalnızca prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

  Destekten yararlanma süresine dikkat!

  1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı ;

  - 2019/Şubat ayında işe alınmış ise 2019/Şubat, Mart ve Nisan,

  - 2019/Mart ayında işe alınmış ise 2019/Mart, Nisan ve Mayıs,

  - 2019/Nisan ayında işe alınmış ise 2019/Nisan, Mayıs ve Haziran,

  aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanılabilecektir.

  Üç aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanıldıktan sonra sigortalının 2018 yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına (SGDP’ye tabi çalışanlar dahil) ilave olarak çalıştırılmaları halinde,

  - İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 aylık süreden kalan süre kadar,

  - İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil olmak üzere diğer sigortalılar için işe giriş tarihinden itibaren 12 aylık süreden kalan süre kadar,

  prim desteğinden yararlanılabilecektir.

  Örneğin 2018 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi en az bildirim yapılan ayındaki sigortalı sayısı 5, 2018 yılı çalışan sayısı (SGDP’ye tabi çalışanlar dahil) ortalaması ise 7 olan bir işyerinde Şubat ayında işe alınan bir işçinin 12 ay süreyle destekten yararlanılacağı düşünüldüğünde;

  -2019/Şubat, Mart ve Nisan aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için bu aylardaki çalışan sayısının (SGDP’ye tabi çalışanlar dahil) en az 6 olması,

  -2019/Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları ile 2019/Ocak ayında çalışan sayısının (SGDP’ye tabi çalışanlar dahil) en az 8 olması

  Gerekiyor.

  Diğer taraftan, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri kapsama giren birden fazla sigortalının işe alınmış olması halinde, bu sigortalılar için ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için, bu sigortalıların tamamının 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

  Örneğin, 2018 yılının uzun vadeli sigorta koluna tabi en az bildirim yapılan ayındaki sigortalı sayısı 5 olan bir işyerinde 2019/Şubat ayında işe alınan bir sigortalıdan sonra 2019/Mart ayında da bir sigortalının işe alındığı düşünüldüğünde, 2019/ Mart ayında çalışan sayısı;

  - 6 ise bu sigortalıların yalnızca birinden dolayı,

  - 7 veya üzerinde ise her ikisinden dolayı da ücret ve prim desteğinden yararlanılabilecektir.

  2019 yılında tescil edilen veya 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış işverenler ücret ve prim desteğinden yararlanabilecekler mi?

  2019/7 genelgede 2019 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde 2018 yılında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi vermeyen ya da 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kolları kapsamında bildirimde bulunmayan işyerlerinin ücret desteğinden yararlanmayacakları, bu işyerlerinin 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, ücret desteği hariç olmak üzere yalnızca prim desteğinden 2018-22 sayılı Genelgede açıklandığı şekilde yararlanabilecekleri belirtilmiştir.

  Buna göre, 2018 yılında uzun vadeye tabi bildirimi olmayan veya 2019 yılında tescil edilen işyerleri, 2019 yılında ilk defa aylık prim ve hizmet belgesi düzenledikleri ayı takip eden;

  -Üçüncü ayın sonuna kadar işe alacakları sigortalılardan dolayı üçüncü aydan itibaren

  -Dördüncü aydan itibaren işe alacakları sigortalılardan dolayı işe alındıkları aydan itibaren

  12 veya 18 süreyle prim desteğinden yararlanabilecekler, ücret desteğinden ise yararlanamayacaklardır.

  Asgari ücretli bir sigortalı için aylık 2.980,20 TL destek ödenecek.

  Kapsama giren sigortalılardan dolayı üç aylık süre boyunca;

  1-Prim ödeme gün sayısının, günlük 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ücret desteği,

  2-İşyerinin;

  – İmalat veya bilişim sektörüne ait işkolu kodlarında faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı kadar,

  – Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı kadar,

  Prim desteği verilecektir.

  Buna göre 1 Şubatta işe başlayan ve asgari ücret üzerinden (2.558,40 TL) sözleşme imzalanmış bir sigortalının ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu düşünüldüğünde, Şubat ayındaki çalışmalarından dolayı;

  67,36 X 30 = 2.020,80 TL ücret desteği

  2.558,40 X 37,5 / 100 = 959,40 TL prim desteği

  Olmak üzere toplam 959,40 + 2.020,80 = 2.980,20 TL destek verilecektir. Sözkonusu sigortalı için üç aylık süre zarfında yararlanılacak toplam destek tutarı ise;

  2.980,20 X 3 = 8.940,60 TL olacaktır.

  Destek tutarı nakit ödenmeyip prim borçlarından düşülecek.

  Hak kazanılan ücret destekleri işverenlerin SGK’ya olan borçlarına mahsup edilecektir. 2017/9 genelge uyarınca, işverenlerin ücret desteğinden yararlanmasını müteakip, işyeri dosyasının 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılarak iz işlemlerinin yapılmış olması ve işverenin başkaca herhangi bir borcunun bulunmaması halinde yararlanılan ücret desteği tutarları işverenlere iade edilmeyerek iptal edilecektir.

  Prim desteği, içinde bulunan ayın borcundan; ücret desteği, takip eden ayın borcundan düşülecek.

  2017/9 Genelgede, ücret desteklerinin mahsup işlemlerinin, asgari ücret desteklerinde olduğu gibi takip eden aya/döneme ilişkin bildirimlerden başlayacak şekilde yapılacağı açıklanmıştır.

  Alt işvereni bulunan işyerleri ile alt işverenler destekten nasıl yararlanacaklar?

  Asıl işverenlerce ve alt işverenlerce ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

  – Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

  – Asıl işverenin ücret ve prim desteği kapsamında işe aldığı sigortalının, yalnızca asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak; her bir alt işverenin ücret ve prim desteği kapsamında işe aldığı sigortalının ise yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaları

  gerekiyor.

  GÜLBENK MÜŞAVİRLİK 

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 23-03-2019 tarihinden beri 4896 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  06 Haziran 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.75736.76956.75266.7796
  EUR7.66447.67827.65917.6897
  GBP8.53188.57628.52588.5891

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 37    
     Bugün : 2.292    
     Bu Ay : 57.525    
     Bu Yıl : 1.683.351    
     Toplam : 21.915.751    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats