Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇMASI

  Merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu, sermayesi paylara bölünmüş şirketlerin Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyet gösterebilmeleri için, 30.11.1914 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Şirketler Hakkında Kanun hükümlerine göre, Ticaret Sicil Memurluğundan Önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Ecnebi(Yabancı) Anonim ve Sermeyesi Paylara Bölünmüş Şirketler Hakkında Kanun’un 1. maddesi gereğince Türkiye’de şube açacak yabancı şirketlerin şubeye ilişkin bir sermaye bildirme mecburiyeti vardır. Kanunda sermaye miktarı belirtilmemiştir. İstenen miktarda bildirilebilir. Kanun gereği yapılması gereken bu husus yerine getirilmeden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması mümkün değildir. Yukarıda bahsi geçen kanun, 1-7-2012 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.
  01-07-2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun uygulama şeklini gösteren ve 14-02-2011 tarihli Resmi gazete’de yayımlanan 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 41. maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte; yürürlükten kaldırılmasına ilişkin bu kanun maddesi 01-07-2012 tarihinde yürürlüğe gireceğinden şu anda uygulanmak zorundadır.
  İLGİLİ YASA/ MADDELER ECNEBİ ANONİM VE SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASİM ŞİRKETLERLE ECNEBİ SİGORTA ŞİRKETLERİ HAKKINDA KANUNU MUVAKKAT (OSMANLI KANUNU) Kabul Tarihi: 30 Teşrinisani 1330 Yayımlandığı Takvimi Vakayi Tarihi: 4 Kanunuevvel 1330 Yayımlandığı Takvimi Vakayi Sayısı: 2025 **14/01/2011 kabul tarihli 14/02/2011 tarih ve 27846 S.R.G. de yayımlanan 6103 sayılı "Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun" un 41.maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.** ( 1-7-2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMEK ÜZERE) BİRİNCİ FASIL: ECNEBİ ANONİM VE SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASİM ŞİRKETLERE DAİRDİR Madde 1 - Memaliki ecnebiyede teşekkül ederek Memaliki Osmaniyede şube veya acentehane tesis ve küşadiyle icrayı muamele edecek olan her nevi anonim ve sermayesi eshama münkasim şirketler muamelata iptidar etmezden evvel Ticaret Nezaretine şirketin ünvanını ve mahalli teşekkülünü ve tabiiyetini ve miktarı sermayesini ve Memaliki Osmaniyedeki muamelatında Kavanini Osmaniye ahkamına tebaiyeti deruhte ettiğini havi vereceği istidaname ile beraber evvela şirketin mensup olduğu katibiadlikten ve saltanatı seniye sefaret ve şehbenderhanelerinden musaddak evrakı teşekküliyesiyle nizamnamei dahilisi suretlerini ve merkezi idaresinin bulunduğu memleket kavanini mer’iyesine muvafık olarak teşekkül etmiş ve elyevm icrayı muamele eylemekte bulunmuş olduğunu mutazammın mensup olduğu hükümetten ita olunmuş bir şahadetnameyi, saniyen şirketin nizamnamei dahilisinde gösterilmiş olan muamelatı aktetmeye ve muamelatı vakıadan mütevellit hernevi deaviden şirket nam ve hesabına olarak gerek müddei ve gerek müddealehy sıfatiyle gerek diğer bir sıfatla derecatı mehakimde hazır bulunmağa mezun ve murahhas bir vekilin tayinini mübayyin kezalik mensup olduğu memleket katibiadiliğinden ve saltanatı saniye sefaret ve şehbenderhanelerinden musaddak veyahut Memaliki Osmaniyede katibiadil huzurunda tanzim olunmuş bir vekaletnameyi tevdie mecburdur.
  ** 14 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27846 TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6103 Kabul Tarihi: 14/1/2011 Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 41 – (1) 30 Teşrinisani 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketlerle Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkında Kanunu Muvakkat yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yürürlük MADDE 43 – (1) Bu Kanun 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
  AVUKAT ESMA GÜLBENK
   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 17-11-2011 tarihinden beri 9708 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  04 Nisan 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.69036.70246.68576.7124
  EUR7.22797.24097.22287.2518
  GBP8.22288.26578.21708.2781

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 10    
     Bugün : 7.233    
     Bu Ay : 62.665    
     Bu Yıl : 1.221.237    
     Toplam : 21.453.637    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats