Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • SOSYAL HİZMETLER ELİNDE YETİŞEN SİGORTALILARIN PRİMLERİ HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANIYOR

  2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek-1. maddesinde 6/2/2014 tarih ve 6528 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan kişileri işe alan özel sektör işverenlerine, 19/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sigorta prim teşviki getirilmiştir.

  Asgari ücrete kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin işveren ve sigortalı hissesinin tamamı Hazine tarafından karşılanacak

  2828 sayılı Kanun’un Ek-1. maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde, “Birinci fıkra kapsamına giren kişilerin özel sektörde çalıştırılmaları hâlinde, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesine göre ödenmesi gereken ve aynı Kanun’un 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 49. maddesinin birinci fıkrasına göre ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır.” hükmü yer almaktadır.

  Bu bağlamda,  kapsama giren sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı Hazinece karşılanacağından, bahse konu sigortalılara asgari ücret üzerinden ücret ödenmesi halinde işverenlerince herhangi bir prim ödemesi yapılmayacaktır.

  Bu kişilere asgari ücretten fazla ücret ödenmesi halinde ise asgari ücreti aşan kısımdan beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan kazanç üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi kadar prim ödemesi yapılacaktır.

  Teşvikten yararlanılan sigortalı hissesi prim tutarları işverenlerden talep edilemeyecek

  2828 sayılı Kanun’un Ek-1. maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde, “Bu fıkra kapsamında sağlanan prim teşvikinden işverenler yararlanır ve Hazine tarafından işverene sağlanan sigortalı primi hissesi teşviki tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

  Dolayısıyla, işverenlerce kapsama giren sigortalıların prime esas kazançları üzerinden % 14 + % 1 = % 15 oranında sigorta primi ve işsizlik sigortası primi kesilecek, ancak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden ve Hazinece karşılanan bu primler sigortalılar tarafından işverenlerinden talep edilemeyecektir.

  Teşvikten yararlanma şartlarına dikkat

  Sözkonusu teşvikten yararlanabilmek için;

  1- Sigortalının 2828 sayılı Kanun veya 5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olunması, ayrıca fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal hizmet modellerinden reşit oldukları tarih itibarıyla yararlanmaya devam etmiş olması gerekmektedir. Bu bağlamda, bahse konu teşvikten yararlanılabilmesi için öncelikle  sigortalının kapsama giren bir sigortalı olduğunun Aile ve Sosyal Bakanlığı’ndan alınacak bir yazı ile belgelendirilmesi gerekecektir.

  2- Anılan yasal düzenleme 19/2/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, bahse konu teşvikten yararlanılabilmesi için kapsama giren sigortalıların 19/2/2014 veya sonrası bir tarihte işe alınmış olması gerekmektedir.

  3- Anılan maddede öngörülen destekten yalnızca özel sektör işverenlerince yararlanılabilecektir.  Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları 5510/4-1.a bendi kapsamında işe aldıkları sigortalılardan dolayı bahse konu teşvikten yararlanamayacaklardır.

  4- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmiş olması, tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi icap etmektedir.

  Teşvikten her bir sigortalı için en fazla beş yıl süreyle yararlanılabilecek

  Söz konusu teşvikten kapsama giren her bir sigortalıdan dolayı işe alındıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle yararlanılabilecektir.

  Diğer taraftan bahse konu teşvikten yararlanılmış bir sigortalının işten ayrılıp aynı veya farklı bir işyerinde yeniden işe başlaması halinde, söz konusu destekten yeniden yararlanılması mümkün olabilecektir. Ancak bu durumda sözkonusu teşvikten yararlanılacak olan azami beş yıllık süre, ilk defa işe yararlanılmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağından, sigortalının ilk defa işe başladığı tarihte yararlanılmış olan süre ikinci teşvik süresinden düşülecektir.

  Yararlanılacak teşvik tutarı nasıl hesaplanacak

  Yukarıda detaylı bir şekilde açıklandığı üzere kapsama giren sigortalıların prime esas kazançlarının asgari ücret kadar olması halinde işverenlerince herhangi bir prim ödemesi yapılmayacaktır.

  Buna karşın 2828 sayılı Kanunun Ek-1. maddesi kapsamına giren sigortalıların prime esas kazançlarının asgari ücretten fazla olması halinde işverenlerince sadece asgari ücreti aşan kazançlar üzerinden prim ödenmesi sözkonusu olacaktır.

  Hal böyle olmakla birlikte,  5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” hükme istinaden, 2828 sayılı Kanun’un Ek-1. maddesi kapsamına giren sigortalıların prime esas kazançlarından dolayı öncelikle beş puanlık prim indiriminden, ardından 2828 sayılı Kanun’da öngörülen destekten yararlanılacaktır.

  Örneğin, kapsama giren bir sigortalının 2014/Kasım ayında 30 gün üzerinden brüt 2.000,00 TL ücrete hak kazanmış olduğu varsayıldığında,

  Sigorta primindeki teşvik tutarı:

  2.000,00 x 5 / 100 = 100,00 TL “05510-Beş puanlık prim indirimi”

  1.134,00 x 29,5 / 100 = 334,53 TL “2828 sayılı Kanun istinaden teşvik tutarı”

  olmak üzere, toplam 434,53 TL

  İşsizlik sigortası primindeki teşvik tutarı:

  1.134,00 X 3 / 100 = 34,02 TL

  Olacaktır.

  Bu durumda işveren tarafından,

  2. 000,00 X 37,5 / 100 = 750,00 TL

  750,00 – 434,53 – 34,02 = 281,45 TL olacaktır.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu

  İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 02-12-2014 tarihinden beri 3298 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  24 Eylül 2018, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.26716.27846.26276.2878
  EUR7.37947.39277.37427.4038
  GBP8.26108.30408.25528.3165

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 5    
     Bugün : 613    
     Bu Ay : 323.876    
     Bu Yıl : 3.643.438    
     Toplam : 14.050.198    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats