Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  SGK PRİM BORÇLARINDA ZAMAN AŞIMI UYGULANIYOR MU?

  Borçlar hukukunda zamanaşımı, borcun doğumundan sonra, belli bir sürenin geçmesi sonucunda borçluya borcu ödemekten kaçınma hakkı veren bir sebeptir. Zamanaşımı alacağın varlığını ortadan kaldıran bir olgu olmamakla birlikte,  alacağın istenebilir olmasına engel teşkil eden bir durumdur.

  Vergi Usul Kanununda zamanaşımının mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade edeceği öngörülmesine karşın, sosyal güvenlik yasalarında zamanaşımının Kurum’ca re’sen dikkate alınacağı hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

  Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’nca prim borçlarının zaman aşımı nedeniyle terkini hususunda genel hükümlere gidilerek 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri esas alınmıştır. Borçlar Kanunu’nun 161. maddesinde, zamanaşımı ileri sürülmedikçe, hâkimin bunu kendiliğinden göz önüne alamayacağı öngörüldüğünden, Sosyal Güvenlik Kurumunca prim borçlarının zaman aşımına uğramış olduğu konusunda kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan zamanaşımı müessesesi işletilmemektedir.

  Nitekim bu konuda 2012/27 sayılı Genelgede, “Gerek 506 sayılı Kanunda, gerekse 5510 sayılı Kanunda zamanaşımının Kurumca re’sen dikkate alınıp alınmayacağı hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Borçlar Kanununun 140 ıncı maddesine göre, zamanaşımı def’inin öne sürülmediği durumlarda, hâkimin zamanaşımını re’sen nazara alamayacağı öngörüldüğünden, Yönetim Kurulumuzca alınan 2010/69 sayılı Kararın 1 inci maddesinde öngörülen tutarı aşan prim ve idari para cezası borçlarının zamanaşımına uğramış olduğu hususunda kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan terkin işlemi yapılmayacaktır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

  Prim borçları hangi tarihte zaman aşımına uğrar

  Prim borçlarında zaman aşımı süresi, ödeme vadesi

  - 7/12/1993 ve öncesinde sona eren alacaklar için Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren on yıl,

   - 8/12/1993 ila 5/7/2004 tarihleri arasında sona eren alacaklar için 6183 sayılı Kanun hükümlerine istinaden, alacağın ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl,

   - 6/7/2004 ila 30/9/2008 tarihleri arasında sona eren alacaklar için Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren on yıl,

  -1/10/2008 ve sonrasında sona eren alacaklar için 5510 sayılı Kanun hükümlerine istinaden ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıl

  olarak dikkate alınmaktadır.

  Zaman aşımı süresi işverenlerce kendiliğinden verilen belgelerden dolayı tahakkuk eden prim borçları için ayrı, mahkeme kararı, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tespitler ve kamu kurum ve kuruluşlarının yazılarına istinaden tahakkuk eden prim borçları için ayrı şekilde belirlenmektedir.

  5510 sayılı Kanunun 93. maddesinde Kurumun prim ve diğer alacaklarının;

  -Mahkeme kararı sonucu doğmuş olması halinde zamanaşımı süresinin mahkeme kararının kesinleşme tarihinden

  -Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan denetimler sonucuna doğmuş olması halinde rapor tarihinden

  -Resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde bilgi veya belgenin Kuruma intikal tarihinden

   itibaren başlatılacağı öngörülmüştür.

  Bu bağlamda, prim borçlarının hangi tarihte zamanaşımına uğrayacağının belirlenmesi sırasında, alacağın işverenlerce kendiliğinden verilen prim belgelerine göre mi tahakkuk ettiğinin, yoksa mahkeme kararına veya denetim ve kontrollerce görevli memurlarca düzenlenen raporlara ya da resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılara göre mi tahakkuk ettiğinin göz önüne bulundurulması gerekmektedir.

  Zamanaşımını kesen ve durduran hallere dikkat

  Zamanaşımı süresi işlemeye başladıktan sonra aşağıda yer alan işlemlerden birinin gerçekleşmesi durumunda, zamanaşımı süresi kesilmiş kabul edilmekte ve  zamanaşımı süresi kesilmenin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren yeniden işlemeye başlamaktadır.

  Zamanaşımını kesen haller;

  a)Ödeme

  b) Haciz uygulanması

  c)Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan tahsilat

  d) Ödeme emri tebliği

  e) Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi

  f)Yukarıdaki sıralarda gösterilen muamelelerden herhangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve kurumların mümessillerine tatbiki veya bunlar tarafından yapılması

  g) İhtilaflı amme alacaklarında yargı organlarınca bozma kararı verilmesi

  h) Alacağın teminata bağlanması

  ı) Yargı organlarınca yürütmenin durdurulması kararı verilmesi

  j) İki kamu idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresince,borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile

  başvurulması

  k)Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması

  Zamanaşımı süresinin durduğu hallerde, süresin durduğu süre zarfına tahsil zamanaşımı işlemez. Sıralanan sebepler ortadan kalktıktan sonra, duran zamanaşımı süresi kaldığı yerden işlemeye devam etmektedir. Zamanaşımı süresinin kesilmesi halinde süre yeniden tayin edilmesine rağmen, zamanaşımı süresinin durması halinde yeni bir süre tayin edilmeyip, zamanaşımı süresinin durduğu tarih ile işlemeye devam ettiği tarih arasındaki süre, zamanaşımı süresinin hesaplanmasında dikkate alınmamakta ve zaman aşımı süresi zamanaşımı süresinin durduğu tarih kadar ötelenmektedir.

  Zamanaşımını durduran haller;

  a)Borçlunun yabancı bir memlekette bulunması,

  b)hileli iflas etmesi,

  c) terekesinin tasfiye edilmesi gibi borçlu hakkında icra takibi yapılmasına imkan bulunmaması,

  d) Afet nedeniyle borçların ödeme süresinin ertelenmesi

   

  Av.Esma GÜLBENK- SMMM Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 30-10-2015 tarihinden beri 12836 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  04 Nisan 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.69036.70246.68576.7124
  EUR7.22797.24097.22287.2518
  GBP8.22288.26578.21708.2781

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 15    
     Bugün : 7.233    
     Bu Ay : 62.665    
     Bu Yıl : 1.221.237    
     Toplam : 21.453.637    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats