Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • SGK’DAN BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER

  5510 sayılı Kanunun 93/2. Fıkrasında;

  Kurumun prim ve diğer alacaklarının ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbi olduğuna,

  Alacak; mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise mahkeme kararının kesinleşme tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise rapor tarihinden, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettiği tarihten itibaren uygulanacağına

  Hükmolunmuştıur.

  ….

  2012/27 sayılı Genelgede, zaman aşımı için mahkeme kararı isteniyordu.

  SGK’nın 2012/27 sayılı genelgesinde gerek 506 sayılı Kanunda, gerekse 5510 sayılı Kanunda zamanaşımının Kurumca re’sen dikkate alınıp alınmayacağı hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği belirtilerek, zamanaşımına uğramış borçlar için kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan terkin işlemi yapılmayacağı belirtilmişti.

  İyi Haber: 2018/32 Genelge ile zamanaşımına giren borçlar için mahkeme kararı getirme şartı kaldırıldı.

  2018/32 Genelgede borcun zamanaşımına uğradığına dair davaların çoğunluğunun aleyhte sonuçlandığı, bu durumun Kurum ile işverenleri mahkemeler nezdinde karşı karşıya getirdiği ve mahkemelerin iş yükünü artırdığı belirtilerek zamanaşımı uygulamasında değişikliğe gidilmiştir.

  Genelgede, zamanaşımına girmiş borçlarla ilgili olarak, borçlulara "Borç Bilgilendirme Formu" gönderilmek suretiyle yazının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılmasının istenileceği, söz konusu alacak için yapılacak olan  rızaen ödemelerin kabul edileceği, borçlular tarafından ödeme yapılmaması halinde herhangi bir mahkeme ilamı aranmaksızın zamanaşımına girmiş borcun 6183 sayılı Kanun kapsamında takibi mümkün olmadığından, bu borçlar icra servisine gönderilmeyerek muhasebe sisteminin ilgili hesabında  tutulacağı belirtilmiştir.

  Ödeme emrine 15 gün içinde itiraz edilmesi gerekiyor.

  Genelgeye göre, kendisine ödeme emri gönderilen borçlunun, borcunun zamanaşımına girdiği yönünde  ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde SGK’ya itiraz etmesi gerekiyor. İtiraz halinde, kişilerin yargıya gitmesine gerek duyulmaksızın zamanaşımına girdiği tespit edilen alacaklara ait icra takip dosyası alacaklı servise iade edilecektir.

  Kötü haber: Borcu yoktur yazıları zaman aşımına giren borçödendikten sonra alınabilecek.

  Genelgede, zamanaşımının, alacaklı için alacak hakkını (borçlu için de borçluluk niteliğini) sona erdirmeyip sadece onu “eksik bir borç” haline dönüştürdüğü,“alacağın dava edilebilme özelliği”ni ortadan kaldırdığı, zamanaşımının ilgili kişilerin borçlarını ortadan kaldırmadığı, bu kişilerin borçlu sayıldıkları, bu nedenle  zaman aşımına girmiş borçlar;

  - Kurumca verilecek borcu yoktur yazılarında veya Kurum ve Kuruluşlarca yapılacak borç sorgulamalarında,

  -Kurumca uygulanan teşvik, destek ve indirimlerde,

  - Primlerini kendileri ödeyen sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanılmasında,

  - KDV Mahsubu ile prim ödenmesinde kullanılan "Borç Döküm Formunda",

   işverenin/sigortalıların borcu olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir.

  Ayrıca  ihale konusu veya özel bina inşaatlarında yapılan araştırma işlemi sonucunda saptanan fark işçilik borçlarının işverene tebliği üzerine söz konusu borçların işverence zamanaşımına girdiği ile ilgili itiraz edilmesi durumunda bahse konu borçlar ödenmeden ilişiksizlik belgesi verilmeyeceği açıklanmıştır.

                                                                                                         

  2018/32 sayılı Genelge için tıklayınız https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144010 

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 03-12-2018 tarihinden beri 3359 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  21 Ekim 2019, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.81245.82285.80835.8316
  EUR6.48946.50116.48496.5108
  GBP7.52717.56637.52187.5777

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 22    
     Bugün : 11.417    
     Bu Ay : 267.174    
     Bu Yıl : 3.857.731    
     Toplam : 19.271.901    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats