Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  SGK BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI NELERİ ÖNGÖRÜYOR?

  Sosyal Güvenlik Kurumunun Prim ve İPC alacaklarının da yer aldığı 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Kanun ile birikmiş prim ve İPC alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiştir. 

  Kuruma prim ve idari para cezası borcu bulunan ilgililere yönelik olarak aşağıdaki hususların hatırlatılmasında yarar görülmüş ve bu hususlar maddeler halinde açıklanmıştır;

  1- Hangi borçlar yapılandırma Kapsamına Giriyor?

  2016 / Haziran ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

  a- Prim borçları, Kurumca tahsil edilen damga vergisi ve varsa özel işlem vergisi ile eğitime katkı payı,

  b- Emekli veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 (b) maddesi kapsamında sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi,

  c) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi,

  d- 30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlerden dolayı Kurumca yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

  e- 30/6/2016 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı 19.08.2016  tarihinden önce kesinleşen idari para cezaları,

   Yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir.

  2)  Başvuru nereye ve ne zaman yapılabilecek ?

  a) Borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarının yapılandırılabilmesi için 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili SGK Ünitesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

  b) İşverenler, prim ve idari para cezası borçları için örneği 2016-18 sayılı Kurum Genelgesinin Ek: 1/a’da yer alan başvuru formunu doldurarak e-Sigorta yoluyla veya elden ya da PTT kanalıyla ilgili SGK Ünitesine başvuracaklardır. e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvurularının www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi girilmek suretiyle yapılması mümkün bulunmaktadır. (e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılması sırasında işverence yapılan işlemin mutlak surette onaylanması gerekmektedir. Onaysız başvurular kabul edilmeyecektir. Yine 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-Sigorta kanalıyla yapılan başvuruların listesi, Kurumun işveren intra sisteminde mevcut Tahsilat/Yapılandırmalar/6736 menüsü üzerinden alınabilecektir)

  (Yapılacak tüm başvurulara ilişkin örnek formlar Genelge ekinde yayımlanmıştır) 

  c) İşverenlerin borçlu her bir işyerinden dolayı ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

  Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT Kargo yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih, buna karşılık, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

  3) Ödeme süreleri?

  Peşin veya taksitle ödeme tercih edildiğinde ilk taksitin ödeme süresi 02/01/2017 tarihi olup, taksitle ödeme talebinde bulunulması halinde, diğer ödemelerin ikişer aylık eşit taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir.

  4) Yapılandırılan borç miktarları nasıl belirlenecek?

  a) Prim borçlarında;

  Prim borçları yapılandırıldığında, borcun aslında herhangi bir indirim yapılmamaktadır. Bu borçların asılları ile bu tutarlara, ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden başlayarak 19.08.2016  tarihine  kadar geçen süre için daha önce uygulanan gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir. Dolayısıyla söz konusu alacakların, ilk taksit ödenme süresi içinde (peşin) ödenmesi halinde, bu tutara, Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihinden, ödeme tarihine kadar geçen süre için ayrıca her hangi bir faiz alınmayacaktır. Diğer taraftan,Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Kurum Genelgesinin 2 No’lu ekinde yer alan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanarak yapılandırılacak toplam borç tutarı yeniden hesaplanacaktır.

  b) İdari Para Cezası Alacaklarında;

  İdari para cezalarının Yapılandırma kapsamına girebilmesi için, cezayı gerektiren fiilin (eylemin) 30/6/2016 tarihi (bu tarih dahil) ve önceki sürelerde işlenmiş olması ve ayrıca bu cezaların en geç 18/8/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) kesinleşmiş olması gerekmektedir.

  (Kurum, Yapılandırmaya esas idari para cezasının kesinleşme tarihi olarak, idari para cezasının borçluya tebliğ tarihinden itibaren onaltıncı günü esas almaktadır)

  Hal böyle olunca, 19.08.2016 tarihinden önce işlenen bir fiilden dolayı SGK birimince henüz işverene tebliğ edilmemiş olan idari para cezaları kesinleşmemiş olacağı için  yapılandırma kapsamına girmeyecektir.

  Öte yandan, dönem itibariyle kapsama giren kesinleşmiş idari para cezalarının yapılandırılması halinde, ceza aslının % 50’si silineceği gibi, yapılandırılan cezanın peşin ödenmesi halinde gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE  tutarının % 50 si de ödenmeyecektir. (Yapılan ödemenin peşin kabul edilebilmesi için ödemenin en geç 2/1/2017 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir)

  Taksitle ödemede ise  Yİ-ÜFE  tutarından herhangi bir indirim yapılmayacaktır.           

  Örneğin, işverenin yapılandırılan İPC borcunun aslı 10.000 TL ve bu miktar için hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı 2.000 TL ise, peşin ödeme tercih edildiğinde ödenecek tutar,

  10.000 TL X  % 50   =  5.000 TL

     2.000 TL X  % 50   = 1.000 TL

                                  6.000 TL  olacaktır.

   

  c) Asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borçlarda;

  İşverenlerin30/6/2016 ve öncesinde bitirilen özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının bulunması halinde;

  -Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları, 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edildiği takdirde, bu borçlar için Kurumca hazırlanacak bir ödeme planına göre, ilk taksit en geç 2/1/2017 tarihine kadar,

  -Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları bürokratik işlemlerin gecikmesi nedeniyle Kurumca 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilemediği takdirde ise, söz konusu borçların bu defa işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar,

  Ödenmesi gerekecektir.          

  Dolayısıyla,30/6/2016 tarihine kadar bitirildiği halde henüz asgari işçilik değerlendirmesi yapılmamış (borç tebliği gerçekleştirilememiş) olan özel bina inşaatı ve ihaleli işlerden kaynaklanabilecek fark işçilik borçlarının yapılandırılabilmesi için de Kuruma süresi içinde başvuruda bulunulması gerekmektedir.

  5) Kurumun denetim elemanları ile SMMM veya YMM’ lerce asgari işçilik miktarının tespiti hususunda düzenlenen raporlardan kaynaklanan borçlar da yeniden yapılandırılabilecek mi?

  Gerek ihale konusu işlere ilişkin, gerekse özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin 31/10/2016 tarihine kadar Kurumun denetim elemanlarınca veya SMMM ile YMM’ lerce düzenlenen raporlara istinaden tespit edilen fark işçilik tutarlarına ait primlerin yapılandırılabilmesi için,

  -Tespit edilen fark işçilik tutarlarının 30/6/2016 ve önceki aylara ilişkin olması,

  -Kurumun denetim elemanları veya meslek mensuplarınca düzenlenen raporların en geç 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmiş olması,

  halinde söz konusu raporlarda tespit edilen fark işçilikten kaynaklanan prim tutarlarının peşin ödeme veya taksitli ödeme tercihine göre yapılandırılması mümkün bulunmaktadır.

  6- Yapılandırma nedeniyle daha önce idarelere verilmiş olan Teminat Mektupları iade edilebilecek mi?

  Borçları yapılandırılan işverenlerin teminat mektuplarının iadesi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, işverenlerin evvelce idarelere verdikleri banka teminat mektuplarının süreli olması halinde, bu teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminat mektuplarının süresinin peşin veya taksitle ödeme başvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması gerekmektedir.

  7) Taksitlerin ödenme süresi ve hesabı nasıl yapılacak?

  Yapılandırma kapsamına giren borçların, ikişer ayda bir olmak üzere altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

  Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak, ardından bulunan tutar, borçlularca talep edilen taksit sayısına göre;

                     -Altı eşit taksit için (1,045),

                     -Dokuz eşit taksit için (1,083),

                     -Oniki eşit taksit için (1,105),

                     -Onsekiz eşit taksit için (1,15),

  katsayısı ile çarpılacak, bulunan yapılandırmaya esas toplam borç tutarı tercih edilen taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.

  Örneğin,(A) Ltd Şirketinin, kapsama giren prim borcunu 9 eşit taksitte, işsizlik sigortası primi borcunu ise 6 eşit taksitte ödemek amacıyla yapılandırma başvurusunda bulunduğu ve 6736 sayılı Kanuna göre hesaplanan borç tutarının;

   

                    Prim borcunun aslı....................... :  28.000 TL

                   Yİ-ÜFE tutarı.............                   :... 5.000 TL

                 Toplam                                        :   33.000 TL olduğu varsayıldığında;

       9 taksitte  ödenecek toplam tutar; 33.000 X 1.083 = 35.739 TL

   

                   İşsizlik sigortası primi alacak aslı...: 3.500 TL

      Yİ-ÜFE tutarı…………………….     :    216.00 TL

      Toplam                             : 3.716 TL olduğu varsayıldığında,

   6 taksitte  ödenecek toplam tutar;3.716X1.045=3.883.22 TL       

  Olacaktır. 

   

                Taksitlendirme farkı;

                   -Prim borcu yönünden; 35.739 – 33.000 = 2.739 TL

                   -İşsizlik sigortası primi yönünden 3.883,22 - 3.716= 167,22 TL’si olmaktadır. 

   

  Aylık Taksit tutarı ise;

  Primi borcu için, 35.739 /9 = 3971 TL

  İşsizlik sigortası primi için, 3.883,22 / 6 = 647,20 TL olacaktır.

  Ödeme planı taksit tutarlarından; taksit tutarları ise Borç Aslı (Borç Aslı + Yİ-ÜFE) + Taksitlendirme Farkından oluşmakta olup 2 şer aylık dönemlerin son günleri, son ödeme günleridir.

  8) Yapılandırma işlemi hangi durumda bozulacak ?

  İşverenlerin, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırma işlemi bozulacaktır.

  9) Ödeme planları Kurumca ilgililere tebliğ edilecek mi ?

  Borçluların yapılacak başvurularına istinaden Kurumca hazırlanması gereken ödeme planları, imza karşılığında elden alınabilecek veya başvuru formunda beyan edilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre gönderilmek suretiyle ilgililere tebliğ edilecektir.

  Ancak, ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar Kurumca banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planları ilgililere tebliğ edilememiş olsa bile, borçluların banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olabilecektir.

  (Başvurularını e-Sigorta kanalıyla yapan işverenlerin ödeme planları e-Sigorta kanalıyla kendileri tarafından görüntülenebileceğinden, bu kapsamdaki işverenlere ödeme planları ayrıca 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilmeyecektir.)

  10- Apartman kapıcılığı işyerlerine ilişkin borçlar nasıl yapılandırılacak?  

  Bilindiği gibi, apartman kapıcılığı işyerleri adi ortaklık şeklinde değerlendirilmektedir. , Adi ortaklıklarda ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun tamamından sorumlu bulunmaktadır. Bu nedenle adi ortaklardan biri veya birkaçının ortaklığın Kuruma olan borçlarından kendi hisselerine karşılık gelen kısmını ödemek amacıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, öncelikle adi ortaklığı oluşturan ortakların kendi hisselerine düşen kısmı değil, adi ortaklık borcunun tamamı yeniden yapılandırma kapsamına girecektir. 

  Bununla birlikte her bir kat malikinin kendi hissesine düşen borcunu yapılandırmak istemesi halinde bu talepler de manuel hesaplanmak suretiyle kabul edilebilecektir.

  11- Alt işverenlerden kaynaklanan borçlar nasıl yapılandırılabilecek ?

  5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, alt işverenlerin Kuruma olan borçlarından, alt işveren ile birlikte asıl işveren de sorumlu bulunmaktadır.

  Bu bakımdan, asıl işveren tarafından yapılacak başvuru sırasında, varsa alt işverenin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edileceğinden, asıl işverenden, daha sonraki bir tarihte anılan Kanuna istinaden başvuruda bulunulmayacağına dair alt işverenlerden alınmış bir örneği Genelge Eki 5/a’ da yer alan taahhütnamenin getirilmesi istenilecektir.

  Buna karşın, alt işverenin kendi borcunun yapılandırılması içinasıl işverenden önce başvuruda bulunması halinde, başvuruda bulunan alt işverenin kapsama giren borcu anılan Kanuna istinaden peşin veya taksitle ödenebilecektir. Diğer taraftan, gerek asıl işverenlerin, gerekse alt işverenlerin 6736sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları ve asıl işverenlerin, alt işverenlerden; alt işverenlerin ise asıl işverenlerden taahhütname alamamaları halinde,  

        -Asıl işverenlerin borçları, alt işverenlerin borçları da dahil edilerek elektronik ortamda,

        -Alt işverenlerin borçları ise, yalnızca kendi borçlarını kapsayacak şekilde manuel ortamda yapılandırılabilecektir.

  Ancak, bu durumda, gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenin kapsama giren borçlarını ödemesi halinde, alt işverenin borçları mükerrer tahsil edilmiş olacağından, mükerrer tahsil edilmiş olan tutarlar asıl işverenlerin varsa borçlarına mahsup edilecek, borç bulunmaması halinde ise faiz ödenmeksizin iade edilecektir.

  12- Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle incelemeye sevk edilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden borçlar yapılandırılabilecek mi?

  2016/Haziran ve önceki aylara ilişkin olup yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen ve doğruluğunun tespiti amacıyla incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kanun yürürlük tarihinden önceki bir tarihte Kuruma verilmiş olması halinde, söz konusu prim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak, oluşan prim borçları yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

  13-  Yapılandırma kapsamına giren borçlar nedeniyle prim teşviklerinden yararlanılabilecek mi ?   

  6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması, yapılandırmaya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, sigorta primi teşvik, indirim ve desteklerden yararlanılması mümkün olacaktır.

  İşverenlerin yapılandırma kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle yapılandırma işleminin bozulduğu durumlarda, bozma koşulunun oluştuğu aydan itibaren, bahse konu borçlar ödenmediği sürece sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılması mümkün olmadığı gibi, bozma koşulunun oluştuğu aydan itibaren sigorta primi teşvik, destek ve indirimden yararlanmak üzere kanun numarası ile verilen belgeler için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca re’sen düzeltilerek, yersiz karşılanan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

  Diğer taraftan, gerek peşin ödeme, gerekse taksitle ödemek üzere Kuruma olan borçları yapılandırılmış işverenlerin, 02/01/2017 tarihine kadar peşin ya da ilk taksiti ödememeleri halinde, 6736 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19/8/2016 tarihinden 02/01/2017 tarihine kadar borcu olmasına rağmen yararlandığı sigorta primi teşvik, destek ve indirimler de gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

  14- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği halde yararlanılma durumunda ne yapılmalı ?

  Bilindiği gibi, işverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmesi gereken yasal sürenin son günü itibariyle, Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerlerinden dolayı Kuruma borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

  Buna rağmen borçlu işverenlerin, aylık prim ve hizmet belgelerini, 05084, 85084, 05615, 85615, 55225, 25225, 05746,15746, 25510, 16322, 26322, 46486, 56486 veya 66486 kanun numaralarını seçerek Kuruma göndermiş olmaları halinde, bu işverenlerden, yapılacak bir ay süreli tebligat ile muaccel olan borçlarının tamamının, yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde ödenmesinin istenilmesi gerekmektedir.

  Yukarıda belirtilen tebligat üzerine bir aylık sürenin son gününün yapılandırma başvuru süresi içinde olması ve söz konusu borçların yapılandırma kapsamında tamamen ödenmesi kaydıyla bahse konu sigorta prim teşvik ve desteklerden usulüne uygun yararlanılmış olduğu kabul edilebilecek, aksi halde bahse konu sigorta prim teşvik ve desteklerden yersiz yararlanıldığı kabul edilerek teşvik ve destekler geri alınacaktır.

  15- Borçları yapılandırılanların dava veya itiraz hakları var mı?

  Bu uygulamadan yararlanmak üzere Kuruma başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri veya kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Bu hususlara ilişkin dilekçelerini ilgili SGK Ünitesine vermeleri de yeterli olacaktır.  

  16- Yapılandırılan Borçlar kredi kartı veya banka kartı ile ödenebilecek mi?

  Yeniden yapılandırılan borçların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

  Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden, “E-SGK”/“Kart ile Prim ödeme” seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-devlet şifresi ile ödeme yapılabilecektir.

   

  YENİDEN YAPILANDIRILAN PRİM VE İDARİ PARA CEZALARININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

  Bilindiği gibi, 19/8/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanunla, Sosyal Güvenlik Kurumunun Prim ve İPC alacakları yeniden yapılandırma kapsamına alınmış olup, uygulamanın usul ve esaslarına Kurumca çıkarılmış olan 2016-18 sayılı genelgede yer verilmiş bulunmaktadır.  

  Söz konusu Kurum Genelgesinde,

  2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin olup, 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan prim borçları ile 30/6/2016 tarihine kadar işlenen fiillerden dolayı uygulanan idari para cezalarının 19.08.2016 tarihinden önce kesinleşmiş olması kaydıyla yeniden yapılandırma kapsamına alındığı belirtilmiştir.

   

  Anılan Kurumca bu kez yayımlanan 2016-22 sayılı Genelgede ise,

  31.10.2016 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin 2016/Haziran ve önceki aylara ait olup, 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihine kadar ödenmemiş olan prim ve idari para cezası borçlarının;

  -Kurumun veya diğer kamu kurumlarının denetim elemanlarının düzenledikleri raporlardan,

  -Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden,

  -Mahkeme kararlarından,

  Kaynaklanması halinde, söz konusu prim borçlarının en geç 31.12.2016 tarihine kadar tahakkuk etmiş olması, idari para cezalarının ise 31.12.2016 tarihine kadar ilgililere tebliğ edilmiş olması koşuluyla bu borçların da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edildiği bildirilmiştir.

  Bu durumda, örneğin, bir sigortalının, iş mahkemesinin 20.05.2016 tarihli kararıyla (A) işyerinde sigortasız olarak çalıştığına karar verilmiş olması durumunda, bu karara istinaden Kurumca tahakkuk ettirilen prim ve idari para cezası borçlarının Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olsa bile, en geç 31.10.2016 tarihine kadar başvuruda bulunulmuş olması kaydıyla bu borçlar da yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilebilecektir.

  Böylece, yeniden yapılandırılan prim ve idari para cezası borçlarının kapsamı Kanunun yayımlandığı 19.08.2016  tarihinden sonraki dönemi de kapsar hale getirilmiş bulunmaktadır. 

   

  Hadi EYCE

  SGK Uzm.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 30-08-2016 tarihinden beri 8053 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Temmuz 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.84286.85526.83806.8654
  EUR7.72117.73507.71577.7466
  GBP8.54548.59008.53948.6029

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 44    
     Bugün : 10.155    
     Bu Ay : 22.569    
     Bu Yıl : 2.020.794    
     Toplam : 22.253.194    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats