Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • PRİM TEŞVİKLERİNDEN YERSİZ YARALANILDIĞININ MESLEK MENSUPLARININCA GÖRÜNTÜLENMESİ SAĞLANMIŞTIR

  e-Bildirge programına ilave edilen “Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanılmış Dönemler“seçeneği vasıtasıyla sigorta prim teşviklerinden yersiz yararlanılıp yararlanılmadığının, yersiz yararlanılmış ise  hangi dönemde vehangi kanunda öngörülen teşvikten yersiz yararlanıldığının işverenlerce/meslek mensuplarınca görüntülenmesine imkan sağlanmıştır.

  Bahse konu program vasıtasıyla  sorgulama yapıldığında, işyerinin tescil tarihinden güncel hata listesinin çalıştırıldığı süre içinde,  varsa yersiz yararlanılmış teşviklerin tamamının görüntülenmesi mümkün olacaktır.Hata listesinin ne kadar güncel olduğu ise listesinin tarih /zaman aralığından tespit edilebilecektir.

  Örneğin 20/2/2015 tarihinde  alınan hata listesinde, listenin tarih alanında 10/01/2015 tarihinin,  zaman alanında ise 14:45’in kayıtlı olduğu varsayıldığında, güncel  listesinin 10/01/2015 tarihinde ve 14:45’de çalıştırıldığı, dolayısıyla 2014/12. aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi 23/01/2015 tarihinde sona erdiğinden,  bahse konu hata listesinin 2014/12. ayda yersiz yararlanılmış prim teşviklerini kapsamadığı anlaşılacaktır.

   

  Hata nedenleri ne anlama geliyor

  Sözkonusu listede, teşviklerden yersiz yararlanma sebebi “hata nedeni” altında gösterilmektedir. Hata nedenleri  içinde yer alan bazı nedenlerin ne anlama geldiği ise aşağıda açıklanmıştır.

  “Yasaklı Olduğu Halde Yararlanmış “ - “Cezalı” hatalı nedeni:  Kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin çeşitli kanunlarda öngörülen teşviklerden bir yıl süreyle yararlanmalarına izin verilmemektedir. Bu bağlamda, kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı,

  -Denetim ve kontrolle görevli memurlarca düzenlenen tutanakla tespit edilen işverenlerin tutanak tarihini,

  -Kamu idarelerince düzenlenen yazılardan anlaşılan işverenlerin,sözkonusu yazıların Kuruma intikal tarihini, 

  -Mahkeme kararından anlaşılan işverenlerin mahkemenin karar tarihini

  izleyen ay başından itibaren bir yıl süreyle, yasaklanan prim teşviklerinden yararlanmamaları gerekmektedir.

  Dolayısıyla kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilmiş olması nedeniyle bir yıllık süre zarfında prim teşviklerinden yararlanmamaları gerektiği halde yararlanmış olan işverenler hata listesinde “Yasaklı Olduğu Halde Yararlanmış” veya “Cezalı” hata nedeni altında gösterilmektedir.

  Ortalamadan az çalıştırılmış” veya “Ortalamadan Az” ya da “Ortalama sigortalı Sayısından Az”hatalı nedeni :  4447 sayılı Kanunun geçici 7. 9. ve 10. maddeleri ile 50. maddesinde öngörülen teşviklerden yararlanılabilmesi için sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaları gerekmektedir.

  Örneğin 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için sigortalının işe alındığı aydan önceki son altı ayda işyerinde çalışan sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılmaması halinde teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmamasına rağmen 06111 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilmesi halinde, teşvikten yersiz yararlanılmış olacağından, teşvikten yersiz yararlanılmış bu sigortalı hata listesinde “Ortalamadan az çalıştırılmış” hata nedeni  altında gösterilecektir.

  “Mükerrer olarak yersiz yararlanmış” hata nedeni: 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten her bir sigortalı için yalnızca bir kez yararlanılabilmektedir. Sözkonusu teşvikten yararlanılmış  bir sigortalının işten ayrılıp aynı veya farklı bir işyerinde yeniden çalışmaya başlaması halinde, teşvikten yararlanma süresi sona ermemiş veanılan kanunda öngörülen diğer şartlar da sağlanmış olsa bile sözkonusu teşvikten ikinci defa yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Bu bağlamda, daha önce geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılmış bir sigortalının daha sonra aynı veya farklı bir işveren tarafından yeniden 06111 kanun numarası ile bildirilmesi halinde, bu sigortalılar hata listesine  “Mükerrer olarak yersiz yararlanılmış “hata nedeniyle aktarılmaktadır.

  “Sigortalı sayısı 10’dan az çalıştırılmış” hata nedeni: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen ve Bakanlar Kurulu’nca alınan karar uyarınca, 51 il ile Gökçeada ve Bozca ada ilçelerinde on veya üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler  beş puanlık prim indirimine ilave altı puanlık prim indirimden yararlanmaktadırlar.

  Sözkonusu teşvikten yararlanılabilmesi için işverenlerin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmaması, ayrıca en az 10 sigortalı istihdam ediyor olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, sözkonusu illerde faaliyet gösteren ve 10 veya üzerinde sigortalı çalıştırmadıkları halde aylık prim ve hizmet belgelerini 46486/56486/66486 sayılı kanun numarasını seçerek gönderen işverenler, hata listesinde “Sigortalı sayısı 10’dan az çalıştırılmış” hata nedeni altında gösterilmektedir.

  Cari ayda, hata listesinde yer alan kanun numarası ile aynı bildirge gönderilmesine izin verilmiyor

  2014/Ekim ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden başlanarak teşvik hata listesinde kayıtlı olan işverenlerin, cari ayda, hata listesinde yer alan kanun numarası ile aynı kanun numarasını seçerek aylık prim ve hizmet belgesi düzenlemelerine izin verilmemektedir.

  Sözkonusu uygulama aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son üç gününde kaldırılıyor olmakla birlikte, üç günlük süre,  işverenlerce iptal/ek belgeleri düzenleyip Kuruma vermeleri ve fark primlerini  de bu süre içinde ödemelerine imkan sağlanması amacıyla verilmektedir. Dolayısıyla son üç gün içinde aylık prim ve hizmet belgelerinin aynı şekilde hatalı kanun numarası seçilerek düzenlenmesi halinde takip eden günlerde  bu belgelerde kayıtlı sigortalılar da hata listelerine aktarılacak ve bu sigortalılara ilişkin teşviklerin de faizi ile birlikte ödenmesi gerekecektir.

  Teşviklerden yersiz yararlanmanın sonuçları nelerdir

  Prim teşviklerinden yersiz yararlanılmış olması halinde,

  1- Hangi sigortalılardan dolayı yersiz yararlanılmış ise sadece o sigortalılardan dolayı yersiz yararlanılan teşvikler geri alınacaktır. Dolayısıyla aynı ayda bazı sigortalılardan dolayı prim teşviklerinden dolayı usulüne uygun yararlanılmış olmasına rağmen bazılarından dolayı yersiz yararlanılmış olması halinde, usulüne uygun yararlanılmış teşviklerin geri alınması gibi bir durum sözkonusu değildir.

  2- Prim teşviklerinden yersiz yararlanılmış olması halinde, yersiz yararlanılmış sigortalılardan dolayı aynı ayda sonradan beş puanlık prim indiriminden de yararlanılması mümkün olamayacaktır.

  3- Prim teşviklerinden yersiz yararlanılmış sigortalılarla ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinde kanun numarasının hatalı seçilmiş olmasına bağlı olarak sonradan düzeltme amaçlı olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerine idari para cezası uygulanmamaktadır.

  4- Yersiz yararlanılmış prim teşviklerin gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmekte olup, iptal /ek bildirgeler işleme alındıktan sonra fark primler gecikme zammı ile birlikte ödenmediği takdirde, cari aylarda prim teşviklerinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

  İptal /ek belgeler verilip fark primler ödendikten sonra hata listesinden çıkabilmek için hata listesinin güncellenmiş olması gerekir

  Yersiz yararlanılan teşvikler için iptal ve kanun numarası seçilmeksizin asıl/ek bildirgeler işleme alınıp fark primler de ödendikten sonra teşviklerden yersiz yararlanma durumu ortadan kalkmaktadır.

  Ancak hatalı teşvikleri geri alınmış olan işyerlerinin hata listesinden çıkabilmesi, haliyle cari ayda tekrar ilgili kanun numarasını seçerek aylık prim ve hizmet belgesi düzenleyebilmeleri için ilgili sosyal güvenlik merkezince hata listesinin güncellenmiş olması gerekmektedir.

  Yersiz yararlanılmış prim teşvikleri için iptal /ek belgeler işleme alındıktan sonra ilgili sosyal güvenlik merkezince işyerinin hata listesi güncellendiğinde ilgili işyeri hata listesinden çıkartılmış olacak, dolayısıyla fark primler de gecikme zammı ile birlikte ödendiği takdirde cari ayda aynı kanun numarası ile aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesinin de önü açılmış olacaktır.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu işverenler Daire Başkanlığı

  Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 16-02-2015 tarihinden beri 9525 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 2    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats