Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AİLE, ÇOCUK, DOĞUM, ÖLÜM, EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI TUTARLARI İLE 2019 YILI ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4.Dönem Toplu Sözleşme imzalanarak 25/08/2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İmzalanan toplu sözleşmede belirlenen aylık katsayı ile Özel Öğretim Kurumlarında ödenecek sosyal yardım niteliğindeki aile, çocuk ve ölüm yardımı hesaplamaları yeniden düzenlenmiştir. Yazımızda ayrıca katsayıya bağlı olmaksızın belirlenen doğum ve öğretim yılına hazırlık ödeneği tutarlarına da yer verilmiştir.

  Toplu sözleşmenin 5.maddesi uyarınca enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirlenen memur maaş katsayıları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın  08.01.2019 “Mali ve Sosyal Haklar” konulu,  27998389-010.060.02-87 sayılı  Genelgesi ile duyurulmuştur.

  Genelgeye göre 01.01.2019 – 30.06.2019 döneminde geçerli olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. Maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,130597) olarak uygulanacaktır.

   (http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/12315,2019-ocak-genelgepdf.pdf?0 linkinden ilgili  genelgeye ulaşabilirsiniz.)

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre 2019 yılında ödenmesi gereken, sosyal yardım niteliğindeki aile yardımı, çocuk yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, öğretim yılına hazırlık ödeneği ile sosyal yardım niteliğinde olmadığı için ödenmesi de ihtiyari olan eğitim-öğretim tazminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

  1-AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 202.Maddesi gereği ödeme yapılır)

  OCAK-HAZİRAN 2019

   

  6 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN

  0-6 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN (2 KAT UYGULANIR)

   

  EŞ İÇİN

  1 ÇOCUK

  2 ÇOCUK

  3 ÇOCUK

  4 ÇOCUK

  1 ÇOCUK

  2 ÇOCUK

  3 ÇOCUK

  4 ÇOCUK

  GÖSTERGE

  2134

  250

  500

  750

  1000

  500

  1000

  1500

  2000

  MAAŞ KATSAYISI

  0,130597

  0,130597

  0,130597

  0,130597

  0,130597

  0,130597

  0,130597

  0,130597

  0,130597

  ÖDENECEK TUTAR

  278,69

  32,65

  65,30

  97,95

  130,60

  65,30

  130,60

  195,90

  261,19

    2-DOĞUM YARDIMI

  Doğum Yardımı için daha önce 657 Sayılı Kanunun 207.Maddesi gereği ödeme yapılıyordu; ancak 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 207. madde 15.05.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

  Doğum Yardımlarında yeni uygulama ise 6637 sayılı Kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeden sonra 23 Mayıs 2015 tarih, 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğum Yardımı Yönetmeliği’nde konuya ilişkin ödemelerin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden tüm Türk Vatandaşlarına yapılacağı belirtilmiştir. Sosyal haklar kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  207. Maddesinde yer  alan doğum yardımı uygulaması kaldırıldığı için özel okulların bu yardımı yapma zorunluluğu kalmamıştır.

  Bilgi için bakanlıkça ödenecek doğum yardımı  tutarları aşağıda belirtilmiştir.

  Madde 0016:

  633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

  "Doğum yardımı

  Ek Madde 4 - (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.”

  2019 yılı için yeni bir tutar belirlenmemiş olup, artırılmadığı sürece aynı tutarlar geçerlidir.

  3-ÖLÜM YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 208.Maddesi gereği ödeme yapılır)

  “Madde 0208: Ölüm yardımı ödeneği (1. Fıkranın: 06.07.1995 tarih ve 562 sayılı KHK.'nin 4 üncü maddesiyle değişen şekli.) Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.”

  OCAK-HAZİRAN 2019

   

   

  EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN

  ÇALIŞAN İÇİN

  GÖSTERGE

  9500

  19000

  MAAŞ KATSAYISI

  0,130597

  0,130597

  ÖDENECEK TUTAR

  1.240,67

  2.481,34

   4-EĞİTİM  ÖĞRETİM TAZMİNATI

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mali Hükümler “ başlıklı V inci kısımda, ‘’Zam ve Tazminatlar’’ başlığı altındaki, 152.maddenin II/B fıkrasında eğitim ve öğretim tazminatına yer verilmiştir.

  2018 yılı için belirlenen aylık katsayılar ve 25/08/2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4.Dönem Toplu Sözleşme, II Bölüm 14. Maddede, “ 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin ‘ A. Eğitim Öğretim Tazminatı’ bölümünde yer alan “100”, “95”, ve “85” oranları, “ 120,56”, “115,56”, ve “105,56” olarak uygulanır.” hükmü dikkate alınarak, ödenmesi gereken eğitim-öğretim tazminat tutarlarının hesaplanma tablosu aşağıda sunulmuştur.

  OCAK-HAZİRAN 2019

   

  GÖSTERGE

  9500

  MAAŞ KATSAYISI

  0,130597

  HESAPLANAN EĞİT.ÖĞRET.TAZMİNATI

  1.240,67

  1-2 DERECE KATSAYISI

  120,56

  1-2 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

  1.495,75

  3-4 DERECE KATSAYISI

  115,56

  3-4 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

  1.433,72

  5-6-7-8-9 DERECE KATSAYISI

  105,56

  5-6-7-8-9 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

  1.309,65

  5-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

  25/08/2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4.Dönem Toplu Sözleşme, II. Bölüm 11. maddede belirlenen tutara göre,  2019 yılında 1.180.-TL  öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenecektir.

  (Öğretim yılına hazırlık ödeneği hakkındaki detaylı yazılarımıza,

    http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_ozel-okullarda-egitime-hazirlik-odenegi-verilmesi-vergi-sgk-uygulamalari-5807.html  ve http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_ogretim-yilina-hazirlik-odeneginde-ilan-edilen-tutar-net-mi-brut-mu-odenmeli-ve-hangi-kesintilere-tabi-tutulmalidir-6509.html linkinden ulaşabilirsiniz.)

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 09-01-2019 tarihinden beri 3795 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  21 Ekim 2019, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.81245.82285.80835.8316
  EUR6.48946.50116.48496.5108
  GBP7.52717.56637.52187.5777

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 13    
     Bugün : 12.149    
     Bu Ay : 267.906    
     Bu Yıl : 3.858.463    
     Toplam : 19.272.633    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats