Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI 2016 YILI AİLE, ÇOCUK, DOĞUM, ÖLÜM, EĞİTİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ, EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNAT TUTARLARI

  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşme imzalanarak 23/08/2015 tarih 29454 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. İmzalanan toplu sözleşmede belirlenen aylık katsayı ile Özel Eğitim Kurumlarında ödenecek sosyal yardım niteliğindeki aile, çocuk ve ölüm yardımı hesaplamaları yeniden düzenlenmiştir . Yazımızda ayrıca katsayıya bağlı olmaksızın belirlenen doğum ve öğretim yılına hazırlık ödeneği tutarlarına da yer verilmiştir.

  Resmi Gazetede yayınlanan metne göre;

  01.01.2016 – 30.06.2016 döneminde geçerli olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. Maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan  ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,088069) olarak uygulanacaktır. T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 04.01.2016 tarih 27998389-010-06-02-82 sayılı genelge ile enflasyon farkını yansıtacak şekilde aylık maaş katsayısını yeniden (0,088817) olarak belirlemiştir. Bu nedenle daha önce açıkladığımız 2016 yılına ait sosyal yardım tutarları yeniden hesaplanmıştır. Genelgenin tam metnine aşağıdaki link ile ulaşabilirsiniz.

  http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/9667,2016ocakgenelge.pdf?0&crefer=5DE61015F1DA8FA420DA0B4B13C705A3D5190A0F86B214D5C4CF1472EAD83F36 

  Bu durumda Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre 2016 yılında ödenmesi gereken sosyal yardım niteliğindeki Aile Yardımı, çocuk yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, öğretim yılına hazırlık ödeneği ile sosyal yardım niteliğinde olmadığı için ödenmesi de ihtiyari olan eğitim-öğretim tazminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

  1-AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 202.Maddesi gereği ödeme yapılır)

   

  OCAK-HAZİRAN 2016   6 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN 0-6 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN (2 KAT UYGULANIR)
    EŞ İÇİN 1 ÇOCUK 2 ÇOCUK 3 ÇOCUK 4 ÇOCUK 1 ÇOCUK 2 ÇOCUK 3 ÇOCUK 4 ÇOCUK
  GÖSTERGE 2134 250 500 750 1000 500 1000 1500 2000
  MAAŞ KATSAYISI 0,088817 0,088817 0,088817 0,088817 0,088817 0,088817 0,088817 0,088817 0,088817
  ÖDENECEK TUTAR 189,54 22,20 44,41 66,61 88,82 44,41 88,82 133,23 177,63

   

  2-DOĞUM YARDIMI

  Doğum Yardımı için daha önce 657 Sayılı Kanunun 207.Maddesi gereği ödeme yapılıyordu, ancak 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle bu madde 15.05.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

  Doğum Yardımlarında yeni uygulama ise 6637 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeden sonra 23 Mayıs 2015 tarih, 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğum Yardımı Yönetmeliği’nde konuya ilişkin ödemelerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden tüm Türk Vatandaşlarına yapılacağı belirtilmiştir. Sosyal haklar kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  207. Maddesinde yer  alan doğum yardımı uygulaması kaldırıldığı için özel okulların bu yardımı yapma zorunluluğu kalmadığı kanaatindeyiz.

  Bilgi için bakanlıkça ödenecek doğum yardımı  tutarları aşağıda belirtilmiştir.

  Madde 0016:

  633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

  "Doğum yardımı

  Ek Madde 4 - (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.

  3-ÖLÜM YARDIMI(657 Sayılı Kanunun 208.Maddesi gereği ödeme yapılır)

   

  OCAK-HAZİRAN 2016    
    EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞAN İÇİN
  GÖSTERGE            9500    19000
  MAAŞ KATSAYISI                 0,088817          0,088817
  ÖDENECEK TUTAR             843,76       1.687,52

   

  4-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşme imzalanarak 23/08/2015 tarih 29454 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı düzenlemenin II Bölüm 12. maddede belirlenen tutara göre 2016 yılında 1.000.-TL, 2017 yılında 1.050.-TL  öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenecektir. Eğitim yılına hazırlık ödeneği hakkındaki detaylı yazımıza ve 2015 yılı için ödenecek tutara aşağıdaki link link ile ulaşabilirsiniz. http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_ozel-okullarda-egitime-hazirlik-odenegi-odenmelidir-5807.html

  5-EĞİTİM VE ÖĞRETİM TAZMİNATI

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mali Hükümler “ başlıklı V ncı kısmında, ‘’Zam ve Tazminatlar’’ başlığı altındaki 152.maddenin II/B fıkrasında eğitim ve öğretim tazminatına yer verilmiştir.

  2016 yılı için belirlenen aylık katsayılar ve yeniden düzenlenen tazminat oranları doğrultusunda ödenmesi gereken eğitim-öğretim tazminat tutarlarının hesaplanma tablosu aşağıda sunulmuştur.

  OCAK-HAZİRAN 2016  
     
  GÖSTERGE 9500
  MAAŞ KATSAYISI 0,088817
  HESAPLANAN EĞİT.ÖĞRET.TAZMİNATI 843,76
  1-2 DERECE KATSAYISI 120,56
  1-2 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI 1.017,24
  3-4 DERECE KATSAYISI 115,56
  3-4 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI 975,05
  5-6-7-8-9 DERECE KATSAYISI 105,56
  5-6-7-8-9 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI 890,67
   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 27-08-2015 tarihinden beri 9655 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  06 Haziran 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.75736.76956.75266.7796
  EUR7.66447.67827.65917.6897
  GBP8.53188.57628.52588.5891

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 31    
     Bugün : 2.634    
     Bu Ay : 57.867    
     Bu Yıl : 1.683.693    
     Toplam : 21.916.093    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats