Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • MAZERETSİZ İŞE GELMEYEN İŞÇİNİN SGK BİLDİRİMLERİ NASIL YAPILIR

  Torba yasa olarak da adlandırılan 6645 sayılı Kanunla 4857 sayılı İş Kanununa, işçilerin mazeret izinlerinin düzenlendiği yeni bir madde (Ek-2. Madde) ilave edilmiştir.

  Sözkonusu maddede yer alan hükümler çerçevesinde, 23/4/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işçilere,

  -Evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin ya da çocuğunun ölümü hâlinde üç gün,

  -Eşinin doğum yapması hâlinde beş gün,

  -En az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar,

   ücretli izin verilmektedir.

  Diğer taraftan İş Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, “Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere 46, 47 ve 48 inci maddenin birinci fıkrası  hükümleri uygulanmaz.” Hükmü ile ayılık (maktu) ücret karşılığında çalışan işçiler için Ek-2. maddede belirtilen mazeretler dışında geçerli olan mazeretlerden dolayı işe gelmemeleri halinde de yine ücretlerinin ödenebileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.  

  Mazeretsiz olarak işe gelmeyen işçiye gelmediği günlerin ücreti ile hak kazanmadığı hafta tatili ücreti ödenmez

  İş Kanununda mazeretli olarak işe gelmeyen işçilere ücretlerinin ödeneceğine dair  düzenlemeler bulunmasına rağmen, mazeretiz olarak işe gelmeyen işçilere ücretlerinin ödeneceğine dair herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.

  Bu bağlamda, mazeretsiz olarak işe gelmeyen işçiye işverenin ücret ödeme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  Diğer taraftan, İş Kanununun

  -63 üncü maddesinin birinci fıkrasında, genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok kırkbeş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresinin günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saat olduğu,

  -46 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise, bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği,

  Öngörülmüştür.

  Dolayısıyla işçinin mazeretsiz olarak işe gelmemesi ve hafta tatili ücretine de hak kazanamamış olması halinde, işveren tarafından  gelmediği günün ücretin yanı sıra hafta tatili ücretinin de ödenme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  Örneğin, bir haftalık zaman dilimi içinde mazeretsiz olarak 1 gün işe gelmeyen işçinin, o haftadaki çalışma süresinin de 45 saate ulaşmadığı varsayıldığında, işveren tarafından hem gelmediği günün ücretinin, hem de hak kazanılmamış olması nedeniyle hafta tatili ücretinin ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  Bu durumda, işveren tarafından işçilere gelmediği günlerin ücretleri ile hak etmediği hafta tatili ücretinin ödenmemesi için durumun tutanak altına alınması gerekmektedir.

  Mazeretsiz olarak işe gelmeyen işçi için Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak bildirimlerde eksik gün nedeni 15-Devamsızlık seçilecek

  İş Kanununun Ek-2. maddesi ile 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca mazeretli olarak işe gelmeyen işçilerin gelmedikleri günlere ilişkin ücretleri işverenlerince eksiksiz olarak ödeneceğinden aylık prim ve hizmet belgelerinde bu  sigortalıların prim ödeme gün sayıları ile prime esas kazançlarının da eksiksiz olarak, başka bir  ifade ile 30 gün olarak bildirilmesi gerekmektedir.

  Buna karşın, mazeretsiz olarak işe gelmeyen sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe gelmedikleri günler için hafta tatiline de hak kazanıp kazanmadıkları da göz önüne  alınarak, ay içindeki gün sayısından ücret almaya hak kazanmadıkları gün sayıları düşülerek hesaplanacaktır.

  Örneğin, günlük ücret karşılığı sözleşme imzalanmış bir işçinin günlük ücretinin asgari ücret kadar (40,05) TL olduğu ve 2015/Nisan ayında mazeretsiz olarak 1 gün işe gelmediği, aynı zamanda işe gelmediği haftada hafta tatiline de hak kazanmadığı düşünüldüğünde, bahse konu sigortalının 2015/Nisan ayındaki;

            Prim gün sayısı 30 – 2 = 28 gün,

            Prime esas kazancı ise 40,05 X 28 = 1.121,40 TL olacaktır.

  Sözkonusu sigortalının 2015/Mayıs ayında mazeretsiz olarak bir işe güne gelmediği ve hafta tatiline de hak kazanmadığı düşünüldüğünde, bu durumda 2015/Mayıs ayındaki;

            Prim gün sayısı 31 – 2 = 29 gün,

            Prime esas kazancı ise 40,05 X 29 = 1.161,45 TL olacaktır.

            Eksik gün bildirimine dikkat

  Mazeretsiz olarak işe gelmeyen işçiler için SGK’ya yapılacak bildirimlerde eksik gün nedeninin 15-Devamsızlık olarak seçilmesi ve işyerindeki sigortalı sayısının 10’dan az olması halinde, sigortalının işe gelmediğini kanıtlayan tutanağın eksik gün belgesi ekinde ve aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken yasal süre içinde (belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi icap etmektedir.

  Aksi halde, sözkonusu belgeler sonradan verilse dahi her zaman düzenlenebilir nitelikte bir belge olması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunca geçerli belge olarak kabul edilmemektedir.

  Dolayısıyla mazeretsiz olarak işe gelmeyen işçilere ilişkin eksik gün belgesi ve eki tutanağın Kuruma süresi içinde verilmemesi halinde, sigortalı her ne kadar mazeretsiz olarak işe gelmemiş olsa dahi eksik bildirilen sürelerin 30 güne tamamlatılması ve fark primlerin gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekecektir.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Daire Başkanlığı

  Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 30-05-2015 tarihinden beri 24988 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  24 Eylül 2018, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.26716.27846.26276.2878
  EUR7.37947.39277.37427.4038
  GBP8.26108.30408.25528.3165

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 613    
     Bu Ay : 323.876    
     Bu Yıl : 3.643.438    
     Toplam : 14.050.198    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats