Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  LİMİTED ŞİRKETLERDE TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUSLAR

  KONU

  TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUS

  TTK İLGİLİ MADDE

  AÇIKLAMA

   

  ŞİRKET KURULUŞU

  Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.

   m.587

   

  ORTAK SAYISININ SONRADAN BİRE DÜŞMESİ

  Limited şirketlerde, ortak sayısının bire düşmesi halinde, durumun bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilmesi; müdürlerin, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirmeleri

   m.574/2

   

  ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  Limited şirketlerde, şirket sözleşmesinde yapılan her değişikliğin tescil ve ilân ettirilmesi

   589/2

   

  SERMAYENİN ARTIRILMASI

  Şirketin kuruluşu hakkındaki hükümlere ve özellikle sermayenin ayın olarak konması ve bir işletme ile ayınların devralınmasına dair kurallara uymak şartıyla esas sermaye artırılabilir.

  590

   

  SERMAYENİN AZALTILMASI

  Anonim şirketlerin esas sermayenin azaltılmasına ilişkin hükümleri limited şirketlere kıyas yoluyla uygulanır.

  592

  m.473/1: Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir.

  ESAS SERMAYE PAYININ  BAŞKASINA GEÇMESİ- DEVİR

  Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescil edilmesi için, şirket müdürleri tarafından ticaret siciline başvurulur.

  598/1

  Esas sermaye payı devir, , miras, eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler veya icra yoluyla geçmesi mümkündür.

  GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

  Anonim şirket hükümleri kıyasen uygulanır.

  m.617/3

  M.414/1:Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır.

  GENEL KURUL KARARLARININ MAHKEMECE İPTALİ

  Anonim şirket hükümleri kıyasen uygulanır.

  m.622

  m.450:… Yönetim kurulu bu kararın bir suretini derhal ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymak zorundadır.

  ŞİRKET MÜDÜRLERİ VE TEMSİL YETKİSİ

  Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya yetkili olanların belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilanına bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.

   m. 629/ 1

  M. 373/1: Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir.

  ŞİRKET DENETÇİSİ

  SEÇİMİ

  Anonim şirketin denetçiye denetime ve özel denetime ilişkin hükümleri limited şirkete de uygulanır.

  635/1

  399/1:  Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

  ŞİRKETİN SONA ERMESİ-TASFİYE

  Limited şirketin, iflâstan ve mahkeme kararından başka bir sebepten dolayı sona ermesi halinde, şirket müdürünün, birden fazla müdür var ise en az ikisinin, bunu ticaret siciline tescil ve ilân ettirmesi gerekir.

   m.637

  İflas halinde tasfiye, iflas idaresi tarafından İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılır

  TASFİYE İLE İLGİLİ TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUSLAR

  Tasfiye usulü ile tasfiyede şirket organlarının yetkileri hakkında anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır.

  m.643

  643. md. yollaması nedeniyle, A.Ş lere ilişkin;

  -Tasfiye memurlarının tescil ve ilanı m.536

  -Alacaklıların ilanla çağrılması m.541/1

  -Tasfiye kapanış –terkin m.545

  -Ek tasfiye m.547

  -Tasfiyeden dönme m. 548 hükümleri limited şirketlerde de uygulanacak ve bu hususlarda tescil ilan yapılacaktır.

  GENEL KURAL

  Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olunur.

  31/1

  Örneğin adres değişikliğinin tescil edilmesi gerektiğine ilişkin özel bir düzenleme yoktur, ancak bu kural gereği adres gibi daha önce tescil edilmiş her hususta meydana gelen değişiklik te tescil olunmalıdır.

  Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi onbeş gündür.  Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği tarihten başlar.  Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir aydır.(TTK 30.md)

   Tescili zorunlu olup da kanuni şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş olan ve Tescil edilecek hususların gerçeği tam olarak yansıtmamaları, üçüncü kişilerde yanlış izlenim yaratacak nitelik taşımaları ve kamu düzenine aykırı olmaları durumunda  sicil müdürü, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre içinde kanuni zorunluluklarını yerine getirmeye veya o hususun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır.

  Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından bin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. ( TTK 33)

  AV. ESMA GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 11-02-2013 tarihinden beri 21807 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  04 Nisan 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.69036.70246.68576.7124
  EUR7.22797.24097.22287.2518
  GBP8.22288.26578.21708.2781

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 5    
     Bugün : 7.233    
     Bu Ay : 62.665    
     Bu Yıl : 1.221.237    
     Toplam : 21.453.637    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats