Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YOKSA BİR SAATLİK ÇALIŞMA BİLE BİR GÜN KABUL EDİLİR

  Kısmi süreli çalışan sigortalılar, 1/1/2012 tarihinden itibaren eksik sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerini ödemekle yükümlü tutulmuşlardır.

  Bu çerçevede, Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün nedeni “06-Kısmi istihdam” veya “17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” seçenekleri tercih edilen sigortalılar kısmi süreli çalışan sigortalı kabul edilmiş ve aile içinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari üçte birinden fazla çıkanlar, tespit edilen gelir seviyelerine göre eksik bildirilmiş süreler zarfında genel sağlık sigortası primi ödemekle yükümlü tutulmuşlardır.

  Uygulamanın yürürlüğe girdiği 1/1/2012 tarihinden önce kısmi süreli çalışan sigortalılar için eksik gün nedeni olarak 06-Kısmi istihdam seçeneği tercih edilir iken, 1/1/2012 tarihinden sonra zorunlu GSS uygulamasının devreye girmesiyle birlikte,  kimi işverenler kısmi zamanlı çalıştırdıkları sigortalıları genel sağlık sigortası primi ödemesinler düşüncesiyle muvazaalı bir şekilde bu sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün nedeni olarak  06- Kısmi istihdam yerine 07-Puantaj kayıtlarını tercih etmeye başlamışlardır.

  Kısmi istihdamla puantaj kayıtları arasındaki ince çizgiye dikkat

  4857 ve 5510 sayılı sayılı Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde tam süreli çalışan sigortalılar için iş sözleşmesinin yazılı olması şart olmamasına rağmen, kısmi zamanlı (part-tıme) çalışan sigortalılar için iş sözleşmesinin yazılı olarak yapılması şarttır.

  Nitekim, 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinde, işveren ve sigortalı arasında kısmî süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat karşılığında ücret alan sigortalıların ay içindeki prim ödeme gün sayılarının, ay içindeki toplam çalışma saati süresinin 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunacağı öngörülmüştür.

  Bu bağlamda, sigortalıların ay içindeki çalışma saati toplanarak yedibuçuğa bölünmesi suretiyle bulunan sayının prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınabilmesi için her şeyden önce kısmi süreli bir iş sözleşmesinin bulunması şarttır.

  Aksi halde çalıştırdıkları sigortalılar için eksik gün nedeni olarak 07-Puantaj kayıtları seçeneğini tercih eden işverenlerin, kısmi süreli bir iş sözleşmesi olmaksızın yalnızca puantaj kayıtlarındaki giriş çıkış saatlerini toplayarak yedibuçuğa bölmek suretiyle bulanan sayıyı, sigortalıların prim gün sayısı olarak bildirmeleri halinde, bu bildirimlerin doğruluğunun kabulüne imkan bulunmamaktadır.

  Kısmi süreli iş sözleşmesi yoksa sigortalıların puantaj cetvelindeki çalışma süresi bir saat bile olsa prim gün sayısı bir gün olarak kabul edilir

  Dolayısıyla kısmi süreli bir iş sözleşmesi olmaksızın sigortalıların puantaj cetvellerindeki çalışma sürelerini toplayarak  yedibuçuğa bölen ve bu şekilde bulduğu sayıyı sigortalıların prim gün sayısı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildiren işverenlerden, sigortalıların günde kaç saatlik çalışmasının bulunduğu üzerinde durulmaksızın puantaj kayıtlarında sigortalının imzası bulunduğu her günün bir tam gün olarak kabul edilmesi, bu şekilde haftanın altı gününde çalışması bulunan sigortalıların yedinci günde de hafta tatiline hak kazandıklarını kabul ederek, eksik sürelerin ayın  28, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 güne tamamlatılması gerekecektir.

  Örneğin kısmi süreli iş sözleşmesi imzalanmamış bir sigortalının puantaj cetvelinde haftanın altı gününde birer saatlik çalışmasının bulunduğu varsayıldığında, sigortalının o haftadaki prim gün sayısının 7 gün olarak kabul edilmesi;  puantaj cetvelinde Pazar günleri hariç ayın tamamında birer saatlik çalışması bulunan bir sigortalının ise ayın kaç gün çektiği üzerinde durulmaksızın prim gün sayısının 30 gün olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

  Kısmi süreli iş sözleşmesi bulunmayan sigortalıların gün içindeki puantaj kayıtlarındaki çalışma süresinin, kimi gün bir saat, kimi gün üç, beş veya yedibuçuk saat olması prim gün sayısının bir gün olarak hesap edilmesine ilişkin uygulamayı da değiştirmemektedir.

  10 dan az sigortalı çalıştırılan işyerlerinde eksik gün nedeni 07-Puantaj kayıtları seçilen sigortalıların prim gün sayıları puantaj cetvellerindeki çalışma saatine göre hesaplanmış ise işverenlerden eksik bildirilen süreler için ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi istenilmesi gerekir

  Kısmi süreli iş sözleşmesi olmaksızın puantaj cetvellerindeki çalışma saatlerinin toplanarak yedi buçuğa bölünmesi sonucunda bulunan sayının sigortalıların prim gün sayısı olarak bildirilmesi halinde, 5510 sayılı Kanunda bu şekildeki hesaplamanın yalnızca kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden yapılacağı hükmünden hareketle, eksik bildirilen sürelerin 30 güne tamamlatılması, haliyle eksik sürelere ilişkin primlerin de gecikme zammı ile birlikte ödenmesi istenilecektir.

  Eksik gün nedeni olarak 07-Puantaj kayıtlarını tercih eden işverenlerden eksik bildirilen sürelerin 30 güne tamamlatılmasının istenilmesinin ardından işverenlerce bu sürelere ilişkin ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi yerine kısmi süreli iş sözleşmesi ibraz edilmesi halinde, bu defa  bahse konu sözleşmelerin noter tasdikli olup olmadığına bakılarak işlem yapılacaktır.

  Sözkonusu sözleşmeler noter tasdikli ise tasdik tarihinden sonraki süreler için dikkate alınacak; noter tasdikli değil ise her zaman düzenlenebilir nitelikte bir belge olduğu için geriye doğru dikkate alınmayacaktır. Noter tasdikli sözleşmelerin  tasdik tarihinden sonraki süreler için geçerli belge kabul edildiği durumlarda da sigortalıların eksik çalışma nedenleri 06- Kısmi istihdama çevrilerek, eksik süreler için 60/g kapsamında genel sağlık sigortası prim borcu oluşturulacaktır.

  Dolayısıyla kısmi zamanlı çalışan sigortalılar 60/g kapsamında genel sağlık sigortası primi ödemesinler düşüncesiyle, eksik gün nedeni olarak 07-puantaj kayıtları seçildiği takdirde sonradan yüksek tutarlarda prim ve idari para cezası borçlarıyla karşı karşıya kalınabileceği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

  10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin eksik gün bildirim formu ibraz etme yükümlülükleri bulunmadığından, sigortalıların prim gün sayısının eksik bildirildiğinin tespiti halinde her bir ay için iki asgari ücret tutarında idari para cezasına maruz kalınacaktır

  10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler sigortalıların eksik gün nedenlerini açıklayan Ek-10 ve eki belgeleri Kuruma vermekten muaf tutulmuşlardır.

  Kısmi süreli iş sözleşmesi olmaksızın puantaj kayıtlarındaki çalışma saatlerinin toplamını yedi buçuğa bölerek bulduğu sayıyı sigortalıların prim ödeme gün sayısı olarak bildirdiği, Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca tespit edilen işverenlerden eksik bildirilen sürelerin 30 güne tamamlatılması istenileceği gibi bu işverenlere her bir ay için ayrı ayrı olmak üzere iki asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

  Bu bağlamda, kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden çalıştırdıkları sigortalılar için eksik çalışma nedeni olarak 06– Kısmi istihdam yerine 07- Puantaj kayıtlarını seçen işverenlerin bir an evvel doğru seçeneği yani 06-Kısmi istihdam seçeneğini tercih etmeleri menfaatlerine olacaktır.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Daire Başkanlığı

  Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 22-12-2014 tarihinden beri 23180 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats