Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İŞVERENLER MESLEKİ YETERLİLİK KURSU YASAL ZORUNLULUĞUNU FIRSATA DÖNÜŞTÜREBİLİRSİNİZ

  5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanununa 6645 sayılı Kanunla eklenen Ek-1. madde ile

  -Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerin çalıştırılamayacağı,

  -Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî
  Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartının aranmayacağı,

  Öngörülmüştür.

  Kanunda yer alan bu düzenlemelere istinaden 25/05/2015 tarihli, 29366 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2015/1 nolu Tebliğ ile 40 meslekte belge alma zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde, 24/03/2016 tarihli ve 29633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/1 nolu Tebliğ ile 8 meslekte belge alma zorunluluğu ise 25/03/2017 tarihinde, 26/09/2017 tarih 30192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/1 sayılı Tebliğ’de yer alan 33 meslek için 25.09.2018 tarihinde başlatılmıştır. Diğer taraftan  11 Kasım 2018 tarih,30592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/1 sayılı Tebliğ ile belge zorunluluğu getirilen 36 meslekte  10.11.2019 tarihinde başlayacaktır.

  Bahse konu tebliğlerde belirtilen mesleklerde çalıştırılacak işçiler için, mesleki yeterlilik belgesi alınmış olması zorunluluğu, her ne kadar işverenler açısından bir külfet oluşturacak olsa da, işverenlerin bu külfeti, mesleki yeterlilik belgesi alan sigortalılardan dolayı 4447/geçici 10. maddede yer alan prim teşvikinden yararlanarak fırsata dönüştürmeleri de mümkün görülmektedir.

  Mesleki Yeterlilik Belgesi almış işçiler için 4447/geçici 10. madde teşvikinden yararlanılabilir.

  4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta prim teşvikinden yararlanılması halinde sigortalıların brüt ücretleri üzerinden tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

  Örneğin, brüt ücreti 3.000 TL olan bir işçinin 4447/Geçici 10. madde kapsamına girmesi halinde söz konusu sigortalı için  3.000 * 34,5 / 100 = 1.035 TL yerine, 3.000 * 14 / 100 = 420 TL prim  ödenecektir.

  4447/geçici 10. madde teşvikinin asgari ücretle sınırlı tutulmayıp sigortalıların brüt ücretinin tamamı üzerinden verildiği, mesleki yeterlilik belgesi alma şartı getirilen mesleklerde çalışan personelin büyük bir kısmının nitelikli personel niteliğine girdiği ve bu personelin ücretlerinin asgari ücretin  çok üzerinde olduğu göz önüne alındığında, işe alınacak personel için 4447/geçici 10.madde teşvikinden yararlanılarak, dezavantajlı durumdan avantajlı duruma dönülebilecektir.

  Mesleki yeterlilik belgesi almış işçilerin 4447/geçici 10. madde teşvikinden yararlanma şartları:

  Mesleki yeterlilik belgesi almış işçilerden dolayı 4447/geçici 10. madde teşvikinden yararlanabilmesi için;

  - 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,

  - 18 yaşından büyük olması,

  - İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK’ya verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

  - Fiilen çalışması,

  -Söz konusu teşvikten daha önce yararlanılmamış bir sigortalı olması,

  - İşe alındıkları tarihten önceki altı aylık dönemde çalıştırılan sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

  Gerekiyor.

  4447/Geçici 10. madde teşvikinden yararlanma süresi:

  1/3/2011 tarihinden sonra işe alınan ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan kişilerin 4447/geçici 10. madde teşvikinden yararlanma süresi; yaşına, cinsiyetine ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına göre değişmektedir.

  1-18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek sigortalılar ile 18 yaşından büyük kadın sigortalıların mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup, meslekleri ile ilgili alanda çalıştırılmaları halinde;

  - Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmamaları durumunda, teşvikten 48  ay süreyle,

  - Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmaları durumunda, teşvikten 54  ay süreyle,

  2- 29 yaşından büyük erkek sigortalıların mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup meslekleri ile ilgili alanda çalıştırılmaları halinde;

  -Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmamaları durumunda,  teşvikten 24  ay süreyle

  - Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmaları durumunda, teşvikten 30  ay süreyle,

  3- Çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alan sigortalıların meslekleri ile ilgili alanda çalıştırılmaları halinde;          

  -Teşvikten yararlanılmakta olan bir sigortalı olması durumunda, daha önceki teşvik süresine ilave 12 ay süreyle

  -Teşvikten yararlanılamazken mesleki yeterlilik belgesi almasıyla birlikte teşvik kapsamına giren bir sigortalı olması durumunda, mesleki yeterlilik belgesinin aldığı tarihten itibaren 12 ay süreyle

  Yararlanılabilecektir.

  Örnek 1- 17/5/2014 tarihinde işe alınan sigortalıdan dolayı 4447/geçici 10. madde teşvikinden 30 ay süreyle yararlanmaya hak kazanıldığı, daha sonra sözkonusu sigortalının 15/10/2014 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumundan “Doğal gaz çelik boru kaynakçısı” sertifikası alarak aynı işyerinde mesleği ile ilgili alanda çalışmaya başladığı düşünüldüğünde , bahse konu sigortalıdan dolayı teşvikten yararlanma süresine 12 ay daha ilave edilecektir. Bu durumda anılan sigortalıdan dolayı teşvikten yararlanma süresi 30 + 12 = 42 ay olacaktır.

  Örnek 2-20/8/2015 tarihinde işe alınan 36 yaşındaki erkek sigortalıdan dolayı 4447/geçici 10.madde teşvikinden yararlanılamaz iken, sözkonusu sigortalının 25/10/2016 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumundan “Hidrolik Pnomatikçi” sertifikası alarak aynı işyerinde mesleği ile ilgili alanda çalışmaya başladığı düşünüldüğünde 4447/geçici 10.madde teşvikinden 25/10/2016 tarihinden itibaren 12 ay süreyle yararlanılabilecektir.

  Diğer taraftan, 4447/geçici 10. madde teşvikinden yararlanılan sigortalının, destek süresini tamamlanmadan işsiz kalması ve mesleki yeterlilik belgesini işsiz kaldığı bu süre içinde temin ettikten sonra mesleği ile ilgili alanda yeniden işe alınması durumunda, teşvikten tekrar yararlanılabilecektir. Ancak, bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülecek ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamayacaktır.

  Örneğin, 15/4/2011 ila 17/8/2011 tarihleri arasında 4447/geçici 10. madde teşvikinden yararlanılmış ve sonrasında işten ayrılmış bir sigortalının işsiz olduğu süre zarfında Mesleki Yeterlilik Kurumunca düzenlenmiş ısı yalıtımcısı kursunu bitirerek Türkiye İş Kurumuna işsizlik kaydına yaptırıp 14/10/2016 tarihinde ısı yalıtımcısı olarak yeni bir işe girdiği düşünüldüğünde, yeni işverence söz konusu sigortalıdan dolayı, 4447/geçici 10.madde teşvikinden yararlanılacak olan 48 + 6 = 54 aylık süreden, 15/4.2011 ila 17/8/2011 tarihleri arasında yararlanılmış olan 4 ay, 3 günlük süre düşülecektir.

  Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler listesine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

  https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1

   

   

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 28-11-2018 tarihinden beri 2506 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  21 Ekim 2019, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.81245.82285.80835.8316
  EUR6.48946.50116.48496.5108
  GBP7.52717.56637.52187.5777

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 19    
     Bugün : 11.932    
     Bu Ay : 267.689    
     Bu Yıl : 3.858.246    
     Toplam : 19.272.416    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats