Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İSG DESTEĞİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

  TEHLİKELİ VEYA ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE, İSG DESTEĞİNDEN       

          YARARLANABİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER:

   

  I- Giriş;

  Bilindiği gibi, özel sektörde ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirleyen “İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” 24.12 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş idi.

  Söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin “İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” de, 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 3.05.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

  Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, işverenlerimizce yapılması gereken işlemlere aşağıda yer verilmiştir:

  II- Genel bilgiler;

  1- Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan SGK’da tescilli işyerlerinin işverenleri faydalanabilecektir.  Başka bir anlatımla, aynı işverenin Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı 10’un altında ise bu destekten yararlanılması mümkün olabilecektir. Öte yandan, 10 sayısının tespitinde, işverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar da toplam çalışan sayısına dahil edilecektir.

  2- İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına eklenmeyecektir. Ancak, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar sigortalı sayısına dahil edilecektir.

  3- Çırak ve öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

  4- Sağlanan destekten yararlanılabilmesi için İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması gerekmektedir.

  III- Destek başvurusu ve başvuruların SGK tarafından değerlendirilmesi;

  1- Tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işverenler, iş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanmak için işyerlerinin SGK’da işlem gören işyerlerine Tebliğin 1 No’lu ekinde yer alan başvuru formu ile müracaat edeceklerdir. Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde ise, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri başvuru formunda ayrı ayrı belirtilmek suretiyle işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu SGK ünitelerine başvurulacaktır.

  2- Başvuru formunda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ayrı ayrı olacak şekilde destekten yararlanmak istenilen işyerlerine ait işyeri sicil numaraları ile ödemenin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) belirtilecektir.

  3- Destek ödemelerine ilişkin başvuruların;

  a) Ocak, şubat ve mart ayları için nisan ayının,

  b) Nisan, mayıs ve haziran ayları için temmuz ayının,

  c) Temmuz, ağustos ve eylül ayları için ekim ayının,

  d) Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının,

  sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

  4 – İşverenlerin başvuruları, SGK’nın, mali işlemlerinin kayıt ve takibi amacıyla kullanılan Mali Yönetim Otomasyon Sisteminde (MOSİP Sisteminde) kayıt altına alınacaktır. (Müracaatların MOSİP Sistemine kaydedilmesi sırasında söz konusu Sistem, bildirilen işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin geçerli bir sözleşmenin olup olmadığı veya işyerinden veya dışından birinin görevlendirilip görevlendirilmediği İSG-KATİP uygulamasında kontrol etmekte, geçerli bir sözleşme veya bir görevlendirme olmayan işyerleri için sisteme kayıt yapılmasına izin verilmemektedir)

  IV- Destek ödeme dönemleri ve Yansıtma faturası ile ilgili işlemler;

  1- İlgili işverenin destekten yararlanabilmesi için çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmiş olması ve Türkiye genelinde prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması gerekmektedir. (Borcu bulunan işverenlerin destek tutarı ise, borçlarına mahsup edileceğinden kendilerine destek ödemesi yapılmayacaktır) Dolayısıylayukarıda belirtilen her iki koşul bir arada olmak kaydıyla, işverenlere,

  a) Birinci dönem destek ödemeleri ocak, şubat ve mart ayları için mayıs ayının sonunda,

  b) İkinci dönem destek ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için ağustos ayının sonunda,

  c) Üçüncü dönem destek ödemeleri temmuz, ağustos ve eylül ayları için kasım ayının sonunda,

  d) Dördüncü dönem destek ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın şubat ayının sonunda,

  gerçekleştirilecektir.

  2- İşverenler destek ödemelerini almak için SGK adına, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için tek bir yansıtma faturası düzenleyecek ve düzenlenecek yansıtma faturalarında SGK’nın vergi numarası olarak Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 vergi numarası kullanılacaktır.

  3) Yansıtma faturalarında iş sağlığı ve iş güvenliği destek tutarlarını tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için ödenecek destek tutarları ayrı ayrı gösterilecektir.

  4) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için sağlanacak destek tutarı, ilgili ayda geçerli prime esas günlük kazanç alt sınır üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır:

  a) Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, prime esas günlük kazanç alt sınırına tehlikeli işyerleri için %1,4 oranı, çok tehlikeli işyerleri için %1,6 oranı uygulanarak, her bir sigortalı için ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanacaktır. Bu durumda, halen bir günlük asgari ücretin tutarı: 35,70 TL ve tehlikeli işyerlerinde geçerli oran % 1,4 olup, bir işçinin prim ödeme gün sayısı da 30 ise, sağlanacak Devlet desteği 14,99 TL olacaktır.

   

  Görüldüğü gibi, sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, yukarıda belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilmektedir.

  b)  Hesaplamalar, ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için ayrı ayrı yapılacaktır. Her bir ay için hesaplanan tutarlar toplanacak ve yansıtma faturasında “iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli” olarak gösterilecektir.

  c) Her bir ay ve her bir işyeri için ayrı ayrı hesaplanacak tutarlar, tehlike sınıfına göre toplanarak toplam destek tutarının bulunmasının ardından toplam tutara KDV uygulanarak fatura toplamı bulunacaktır.

  5- İşverenler, yansıtma faturalarını, ilgili olduğu dönem için bu bölümün 1’inci maddesinde belirtilen ödeme ayının 10’una kadar, Tebliğin 2 numaralı ekinde belirtilen dilekçe örneği ile destek müracaatında bulundukları ünitelere ileteceklerdir.

  V- Sağlanan desteğin geri alınması;

  Gerek SGK’nın, gerekse diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılacak tespitler sonucunda ya da resmi belgelerden, çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri saptanan işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle yararlanamayacaği gibi, kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler de SGK tarafından yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.

  (2) Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler SGK tarafından yine yasal faizi ile birlikte geri alınacak ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak sağlanan destekten üç yıl boyunca yararlanamayacaktır.

  Tehlikeli veya çok tehlikeli işyeri bulunan ve Türkiye genelinde ondan az sigortalı çalıştıran İşverenlerimize önemle duyurulur.  05/05/2014

        Hadi EYCE

        SGK Uzm.

   

   

   

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 06-05-2014 tarihinden beri 12753 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  19 Ocak 2019, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.34295.35265.33925.3606
  EUR6.09086.10186.08656.1109
  GBP6.90666.94266.90186.9530

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 9    
     Bugün : 12.229    
     Bu Ay : 264.719    
     Bu Yıl : 264.719    
     Toplam : 15.678.889    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats