Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE TASDİK ETTİRİLECEK ONAYLI DEFTER

  ONAYLI DEFTER
   
  YASAL DAYANAK
  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (29.12.2012 ,28512 sayılı RG)
  Madde 0004: Tanımlar ve kısaltmalar
  (1)               Bu Yönetmelikte geçen:
  e. Onaylı defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri,ifade eder.

  Madde 0007: İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri

  (1) İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla;
  a. İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı,
  b. İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklar.

  (2) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.

  (3) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

  (4) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.

  (5) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.
   
  AÇIKLAMALAR:
   6331 Sayılı Yasa’da belirtilen İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğü başladığı tarihte, bu defterin tutulması gerektiği kanaatine varılmıştır. Çünkü bu deftere iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görüşleri yazılacaktır. Ayrıca Yönetmelik 3. Maddede, 6331 Sayılı Kanunun 6 ve 8. Maddelerine dayanılarak yönetmeliğin çıkarıldığı belirtilmiştir. Bu nedenle Kanunun 6 ve 8. Maddelerinin yürürlük tarihi önem kazanmaktadır.

  6331 Sayılı Yasa’ya göre iş yeri hekimi ve işgüvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü kademeli olarak yürürlüğe girecektir.(6331 SY  6,7,8 maddeler iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile ilgili olup, 38. Maddede yürürlük tarihleri belirtilmiştir.)

  Buna göre,

  1. Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için  01.07.2016 tarihinde (02.08.2013 6495 sayılı kanun 56.md. ile değişen şekli)

  2. 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.01.2014 tarihinde (02.08.2013 6495 sayılı kanun 56.md. ile değişen şekli)

  3. Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,( 30-12-2012 tarihinde)
  yürürlüğe girecektir.
   
  Bu durumda 50 ve üzerinde işçi çalıştıran tüm işyerleri için Kanunun  6,7,8. Maddeleri, 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
   
  Onaylı defter tutma yükümlülüğünün başlayacağı tarihleri de,  yukarıdaki yürürlük tarihine göre belirlemek uygun olacaktır kanaatindeyiz.
   
  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin, İş güvenliği uzmanının yükümlülüklerini düzenleyen 11. Madde, 4. Fıkrası:‘‘İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.’’ Hükmünü taşımaktadır.
   
  İş güvenliği uzmanlarının yükümlülüklerini yerine getirmemesi ihtar puanı almalarına neden olmaktadır. Bu kişilerin ihtar puanı 100’e ulaşırsa belgelerinin geçerliliği 6 ay süreyle askıya alınmaktadır.(Aynı yönetmelik  34. Madde)
   
  İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in iş yeri hekiminin yükümlülüklerini düzenleyen 17. Madde, 2.fıkrasında ‘‘ İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve bulunması halinde ve gerektiği durumlarda iş güvenliği uzmanı ile birlikte eş zamanlı imzalamak ve suretlerini saklamak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, işyeri hekiminin bu zorunluluğu yerine getirmediğinin tespiti halinde; işyeri hekimi Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde işyeri hekimi belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Bir yıl sonunda işyeri hekiminin tekrar görev alabilmesi için Bakanlık onayının alınması zorunludur.’’ Hükmünü taşımaktadır.
   
  6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasası 26. Maddesi  1. Fıkra n bendinde  ‘‘Bu Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak bin Türk Lirası, idari para cezası verilir.’’ Hükmü  gereğince onaylı defter bulundurmayana idari para cezası verilmesi söz konusu olacaktır.

  Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce onaylanabilir.
   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 20-02-2013 tarihinden beri 18321 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  23 Eylül 2018, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.26716.27846.26276.2878
  EUR7.37947.39277.37427.4038
  GBP8.26108.30408.25528.3165

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 340    
     Bu Ay : 309.603    
     Bu Yıl : 3.629.165    
     Toplam : 14.035.925    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats