Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR KİMLERDİR BİLDİRİMLERİ NASIL YAPILIR

  Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar, tabi oldukları sigortalı koluna göre farklı belge türü seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmektedir.

  Diğer taraftan, aynı sigorta kollarına tabi olmakla birlikte malullük yaşlılık ve ölüm sigortası kolu bakımından farklı prim oranlarına tabi sigortalıların bildirimleri de yine farklı belge türleri seçilerek yapılmaktadır.

   Hal böyle olmakla birlikte uygulamada yıpranmaya tabi işler olarak da adlandırılan, 5510 sayılı Kanunda ise fiili hizmet süresi zammına tabi işler olarak açıklanan işlerin neler olduğu ve bu işlerde çalışan sigortalıların bildirimlerinin nasıl yapılacağı hususunda tereddütler yaşanabilmektedir.

  Bu yazımızda fiili hizmet süresi kapsamındaki çalışmaların nasıl belirleneceği, bildirimlerinin ne şekilde yapılacağı ve uygulamada dikkat edilmesi gereken diğer hususlara yer verilmiştir.

  Fiili hizmet zammı kapsamına giren işler nelerdir:

  Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki tablonun birinci sütununda yer alan işyerlerinde çalışan ve sözkonusu tablonun ikinci sütununda belirtilen işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan sigortalılar yararlandırılabilecektir.

  Dolayısıyla sigortalıların fiili hizmet uygulamasından yararlandırılabilmeleri için hem tablonun birinci sütununda belirtilen işyerlerinde çalışıyor olmaları, hem de tablonun ikinci sütununda belirtilen işleri yapmaları gerekmektedir.

  Diğer taraftan, konuyla ilgili çıkartılan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince sözkonusu tablonun birinci sütununda yer alan işyerlerinde çalışıyor olmakla beraber;

  -Kontrol, denetim ve idareciliğin gerektirdiği gözlem ve benzeri amaçlarla yapılan kısa süreli çalışmalarda görev yapan sigortalıların,

  - Fiili hizmet süresi kapsamındaki işleri fiilen yapmayıp işin sadece yönetim görevini yapan sigortalıların, 

  -İşin otomasyonla yapılması, ileri teknolojilerin kullanılması gibi sebeplerle riskin ve zararlı faktörlerin etkilerinin ortadan kalktığı durumlarda

   fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

  Fiili hizmet süresi kapsamında çalışanların bildirimi nasıl yapılır :

  5510 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinde fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işler, maruz kalınan risklerin ağırlığına göre üç gruba ayrılmıştır.

  Birinci grupta 60 günlük süreye tabi işler

  İkinci grupta 90 günlük süreye tabi işler

  Üçüncü grupta ise 180 günlük süreye tabi işler

  Yer almaktadır.

  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, Kanunun 40 ıncı maddesinde sayılan işyerlerinin anılan maddede sayılan işlerinde çalışanlar için esas alınacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranları ise;

  -60 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde çalışan sigortalılar için,  % 9 sigortalı hissesi ve % 12 işveren hissesi olmak üzere toplam % 21,

   -90 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde çalışan sigortalılar için,  % 9 sigortalı hissesi ve  % 12,5 işveren hissesi olmak üzere toplam % 21,5,

  -180 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde çalışan sigortalılar için,  % 9 sigortalı hissesi ve  % 14 işveren hissesi olmak üzere toplam % 23,

  olarak belirlenmiştir.

  Dolayısıyla fiili hizmet süresi zammına tabi olmakla birlikte aynı sigorta kolu hükümlerine tabi olan, ancak maruz kaldıkları tehlikenin ağırlığına göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranları farklı olan sigortalıların bildirimleri için Sosyal Güvenlik Kurumunca farklı belge türleri geliştirilmiştir. 

  Bu bağlamda tüm sigorta kolları hükümlerine tabi olmakla birlikte

  -60 günlük fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde çalışan sigortalıların 29 nolu belge türü

  -90 günlük fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde çalışan sigortalıların 32 nolu belge türü

  - 180 günlük  fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde çalışan sigortalıların 35  nolu belge türü 

  seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmeleri gerekmektedir.

  Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde sayılan işlerde faaliyet gösteren işverenlerce aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesinden önce, sigortalıların fiili hizmet süresi kapsamına giren işlerde çalışıp çalışmadıklarının kontrol edilmesi, fiili hizmet zammı kapsamında çalıştıklarının anlaşılması halinde, 40 ncı maddede yer alan tablodaki “Eklenecek Gün Sayısı” bölümündeki gün sayısına göre kapsama giren sigortalılar için 29, 32 veya 35 nolu belge türünden birinin seçilmesi gerekmektedir.

  Yeraltında çalışan sigortalıların bildirimlerine dikkat :

  5510 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında,  “Bu Kanun’un yürürlük tarihinden önce bazı hükümleri yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre sigortalı sayılanlardan;

  a) En az 20 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işyerlerinde sürekli çalışan ve bu işlerde en az 5000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılara yazılı talepleri halinde 28. maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanır. 

  b) En az 25 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işyerlerinde yeraltı münavebeli işlerinde çalışan ve bu işlerde en az 4000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılara da 28. maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın 8100 gün prim ödemiş sigortalılar gibi yaşlılık aylığı bağlanır.

  c) 50 yaşını dolduran ve malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi çalışmalarının en az 1800 gününü Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde geçirmiş olan sigortalılara da birinci fıkrada belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığı bağlanır.”

  Altıncı fıkrasında ise, 

  “Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce beşinci fıkrada belirtilen işlerde çalışmaya başlayan sigortalıların, bu Kanun’un yürürlük tarihinden önce veya sonra bu işlerde geçen çalışmalarının en az 1800 gün olması halinde bu çalışmalarının dörtte biri toplam prim ödeme gün sayılarına ilave edilir. Bunlar için malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının prime esas kazancının % 23’üdür. Bunun % 9’u sigortalı hissesi, % 14’ü de işveren hissesidir. Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa maden işyerlerinin yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerde çalışmaya başlayanlar hakkında, bu Kanun’un fiili hizmet zammı süresine ait hükümleri uygulanır.”

  hükümleri yer almaktadır.

  Buna göre, yer altında yapılan işlerde çalışan sigortalıların, 30/9/2008 veya önceki bir tarihte maden işyerlerinin yer altı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak çalışmalarının bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi;

  a) Bulunması halinde, 

  - Çalışmanın yer altında ve sürekli olması halinde, 4 nolu belge türü ile 

  - Çalışmanın yer altında ve gruplu (münavebeli) olması halinde 5 nolu belge türü ile

  - Çalışmanın yer üstünde gruplu olması halinde, 6 nolu belge türü ile 

  b)Bulunmaması halinde ise, 35 nolu belge türü ile 

  Bildirilmeleri icap etmektedir.

  Dolayısıyla, işverenlerce, maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalıştırılan sigortalıların e-Bildirge kanalıyla bildirilmesinden önce, bu sigortalıların 1/10/2008 tarihinden önce maden işyerlerinin yer altındaki işlerinde çalışmalarının bulunup bulunmadığınım Sigortalı Hizmet Dökümü alınmak suretiyle kontrol edilmesi gerekmektedir.

  Bu amaçla, sigortalı hizmet döküm cetvelinin “belge türü/kodu” bölümünde,

  -Sigortalının 2008/9 ve önceki tarihlerde 4A veya 5A olarak bildirilmiş hizmetine rastlanılması halinde, 1/10/2008 tarihinden önce maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışması olduğunun,

  - Sigortalının 2008/9 ve önceki tarihlerde 4A veya 5A olarak bildirilmiş hizmetine rastlanılmaması halinde ise 1/10/2008 tarihinden önce maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışmasının olmadığının

  kabul edilmesi gerekmektedir.

  Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar :

  Sigortalıların, ayın bazı günlerinde fiili hizmet süresi zammı kapsamına giren işlerde, bazı günlerinde kapsam dışı işlerde çalışmaları halinde, yalnızca kapsama giren işlerdeki çalışmaları fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilecektir.

  Dolayısıyla tüm sigorta kollarına tabi olmakla birlikte aynı ayda hem fiili hizmet süresi kapsamı içinde olan işlerde, hem de fiili hizmet süresi kapsamı dışında olan işlerde çalışan sigortalıların;

  -Kapsama giren çalışmalarının yukarıda açıklandığı üzere 4-5-6 veya 29-32-35 nolu belge türü ile

  -Kapsama girmeyen çalışmalarının ise 1 nolu belge türü ile 

  bildirilmesi icap etmektedir.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu

   İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 09-06-2014 tarihinden beri 14392 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats