Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILANLAR İLE İLGİLİ YENİ UYGULAMA NELER GETİRİYOR?

  EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILANLAR İLE İLGİLİ

  YENİ UYGULAMA NELER GETİRİYOR?

  Ev hizmetlerinde ay içinde gerek 10 günden az ve gerekse 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştırılanlara yönelik yeni hükümler SGK tarafından 01 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğde açıklandı.

  Tebliğde yapılan açıklamalara göre yapılması gereken işlemler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:

  1-Bilindiği gibi, yeni uygulama, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 1/4/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ek 9 uncu maddesi ile getirilmiştir. Bu uygulamada, ev hizmetlerinde ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran gerçek kişiler “İŞVEREN” olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla tüzel kişiler bu kapsama girmemektedir.

  2 –Ev hizmetlerinde çalışanlar, ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar ile aynı veya farklı gerçek kişi yanında 10 günden az çalışanlar olmak üzere ikiye ayrılmış olup, bu  sigortalılar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır. Diğer taraftan, aynı evde oturan üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar tarafından ev hizmeti işlerini yapanlar bu kapsamda sigortalı sayılmayacaktır.

  A-  EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA SÜRE İLE ÇALIŞANLAR BAKIMINDAN UYGULAMA;

   1 – Bu kapsama girenler hakkında 1/4/2015 tarihinden itibaren ücretle ve sürekli çalışma şartı aranmayacaktır. Çalışanlar, Kanunun 4 (a) maddesine tabi sigortalılara sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanacak ve haklarında uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre işsizlik sigortası hükümleri uygulanacaktır.

  2 –SGK’ya bildirimleri Tebliğ ekinde bulunan “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” (Ek 1) ile yapılacaktır. Bildirgedeki işe giriş tarihi sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir.  İşverenlerin bu bildirgeyi sigortalı ile birlikte imzalandıktan sonra çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar ikamet ettikleri yere en yakın SGK ünitesine vermeleri gerekmektedir.Bu kapsamda birden fazla kişi çalıştırılması halinde bahse konu bildirge her bir sigortalı için ayrı ayrı düzenlenecektir.

  3- İşverenlere, diğer işverenlerden farklı olarak Kurumca işyeri numarası verilmeyecektir. (İşveren kayıtları T.C. kimlik numarası ile takip edilecektir) Yukarıda belirtilen bildirgeye istinaden beyan edilen sigortalı çalışan için işe giriş tarihine göre sigortalı tescili de yapılacaktır. Tahakkuk ettirilecek sigorta primleri ise Bildirgedeki çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç beyanına göre gerçekleştirilecek olup, ayrıca her ay için aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmeyecektir.  Prime esas kazanç tutarı, asgari ücret ile bu ücretin 6,5 katı arasında olmak kaydıyla sigortalıya ödenen brüt ücret olacaktır. Öte yandan İşverenler tahakkuk edecek sigorta primlerini sigortalı çalıştırdıkları ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödeyecektir.

  3-Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler için yapılacak müracaatlarda işkolu kodu “9700 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri” olacaktır.

  4- “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin işverence çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar Kurum ünitelerine verilmesi gerekmektedir. Bildirgenin yasal süresinde verilmemesi halinde işverene her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

  5- İşverenlerin “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”yi ünitelere yasal süresi dışında vermeleri halinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları aracılığı ile gerekli inceleme yapıldıktan sonra işleme alınması gerektiğine karar verilenler hakkında, sigortalı çalıştırılan her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, işveren hakkında ayrıca asgari ücretin beşte biri, ev hizmetinde sigortalı çalıştıran işverenin çalıştırdığı sigortalıya ilave olarak çalıştırdığı sigortalı/sigortalılar için verildiğinin anlaşılması halinde ise, her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, asgari ücretin sekizde biri tutarında,

  İşverence herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, bu kapsamda sigortalı çalıştırıldığının mahkeme kararı veya  denetim elemanlarınca ya da resmi yazılardan tespit edilmesi durumunda ise işverene asgari ücretin iki katı tutarında,

  Çalıştırılan sigortalının işten ayrılması halinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin, süresinde verilmemesi halinde asgari ücretin onda biri tutarında,

  idari para cezası uygulanacaktır.

  6 – “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”den dolayı bir defaya mahsus olmak üzere damga vergisi ödenecektir.

  7 –“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile belirtilen gün sayısında sonraki aylarda değişiklik olması halinde bu değişikliğin işveren tarafından değişikliğin olduğu ay içinde Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

  8- 10 gün ve daha fazla süreyle ev hizmetinde çalışan sigortalılar, diğer 4/a kapsamında çalışanlar gibi, ek 9 uncu madde kapsamında aynı anda bir veya birden fazla işveren yanında sigortalı olarak çalışabileceklerdir. 4/b maddesi kapsamında sigortalılığı bulunanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışması halinde ise, 4/a maddesi kapsamındaki sigortalılığı geçerli sayılacağından, 4/b bendi maddesi kapsamındaki sigortalılıkları sona erecektir. Ancak, ev hizmetlerinde çalışma gün sayısı ayda 10 günden fazla 30 günden az olanların ayın kalan günlerinde Kanunun 4 /b maddesine tabi sigortalılıkları yeniden başlatılacaktır.

  Öte yandan, 4/b maddesi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışmaları halinde isteğe bağlı sigortalılıkları sona erdirilecektir. (Çalışma gün sayısı ayda 10 günden fazla 30 günden az olanlar, kalan süreler için isteğe bağlı sigortalı olabileceklerdir.)

  Aynı şekilde, Kanunun ek 5 inci maddesine göre sigortalı olanlar (tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar), ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar (ticari taksi, dolmuş gibi şehir içi toplu taşım araçlarında ay içindeki çalışmaları 10 günden az olanlar) ile 2925 sayılı Kanuna tabi olanların (süreksiz tarım işlerinde hizmet akdiyle çalıştırılanlar) ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışması halinde bu kapsamdaki sigortalılıkları sona erdirilecek, ancak,  ek 9 uncu madde kapsamında sigortalılığı sona erenlerin ek 5 inci madde ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları herhangi bir talep alınmadan yeniden başlatılabilecektir.

  Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışması bulunanların ay içindeki çalışmalarının toplamının 30 günden az olması halinde kalan süreler borçlanılabilecektir.

  9 –Yaşlılık ve emekli aylığı alan sigortalıların ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalışmaları halinde yapılacak müracaat sırasında tercih etmeleri kaydıyla sosyal güvenlik destek primi ödeyerek veya tüm sigorta primlerine tabi olmaları mümkün bulunmaktadır.  Dolayısıyla, Bağ-Kur’dan veya Emekli Sandığından yaşlılık, emekli aylığı ve adi malullük aylığı alanların bu kapsamda çalışmaları halinde, bunları çalıştıran işverenler tarafından SGK’ya sosyal güvenlik destek primi ödenecektir. (SSK’dan malullük aylığı alanların Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında çalışması halinde ise bağlanan malullük aylıkları kesilmek zorunda kalınacaktır.)

  10–Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanların sigortalılıkları bu kapsamdaki çalışmalarının sona erdiğinin Kuruma bildirilmesiyle veya sigortalının ölümü halinde sona erdirilecektir. Diğer taraftan, ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılması halinde işten ayrılışını takip eden on gün içerisinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin “F- Sigortalının İşten Ayrılma/Durum Değişiklikleri” kısmının doldurulması suretiyle Kuruma verilmesi gerekecektir.

  11– Genel sağlık sigortalılığı ve yararlanma şartları

  Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı bulunanlar genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. Ancak sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için sigortalının sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde en az 30 gün genel sağlık sigortası primini ödemiş olmaları gerekmektedir.

  Ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışması bulunanlardan ay içindeki çalışması 30 günden az olanların kalan sürelerine ait genel sağlık sigortası primlerini ayrıca ödemeleri gerekmektedir. Ancak; ay içinde 30 günden eksik kalan günlerini isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayanlar hakkında eksik kalan günler için ayrıca genel sağlık sigortası primi ödenmesi gerekmeyecektir.

  12–Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılacak sigortalılara ilişkin iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi, diğer sigortalılarda olduğu gibi üç iş günü içinde Kuruma doğrudan “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” düzenlenerek ya da www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmı seçilerek “İş kazası bildirimi” menüsünden yapılacaktır. Bu kapsama giren sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde haklarında, Kanunun 4 /a maddesi kapsamındaki sigortalılara ilişkin hükümler uygulanacaktır.

  12–Ayda 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı olanların % 34,5 oranındaki primleri gerçek kişi işverenler tarafından ödenecektir. Bu primin % 20’si uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık, ölüm), % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si de iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir. İşverenler ayrıca sigortalı ve işveren hissesi ile birlikte % 3 oranında işsizlik sigortası primi de ödeyeceklerdir. Bununla birlikte, işverenler, ilgili yasalarda öngörülen koşullar sağlanmış olmak kaydıyla, % 5, 6111 sayılı Kanunla ve ayrıca işsizlik ödeneği almakta olanların çalıştırılması hallerinde prim teşviklerden yararlanabilecektir.

  B- EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIKLARI KİŞİ YANINDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARI BAKIMINDAN UYGULAMA;

  1 –Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılacaktır. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar nedeniyle işveren sayılmayacaklar, bu kapsamda sigortalı çalıştırdıkları her gün için prime esas günlük kazanç alt sınırının (asgari ücretin bir günlük tutarının) % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyeceklerdir.

  2- 10 günden az sigortalı çalıştıranlardan işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi istenmeyecektir.

  3- 10 günden az çalışmanın tespitinde günlük 7,5 saatin altındaki çalışmalar bir gün kabul edilecektir. 10 günden az çalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği gibi ayın farklı günleri de olabilecektir. 

  4 – Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi, Tebliğin 2 no’lu ekinde bulunan “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile yapılacaktır. Form, çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar, ay sonunun hafta sonu genel ve resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde ise bu günleri takip eden ilk iş günü sonuna kadar ünitelere verilebilecektir.

  Söz konusu formda, çalışan ve çalıştıran kişinin imzası, kaç gün çalıştırıldığına ilişkin bildirim ve e-posta adresleri ile GSM numarası bilgileri yer almakta olup, Formun bu şekilde doldurulması halinde ayın diğer günleri için çalıştırılan kişinin değişmemesi ve 10 günden az çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi (bu durumun Formda belirtilmesi) halinde, her ay için ayrıca bildirim yapılmasına gerek kalmayacaktır.  

  Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi bu kişileri çalıştıranlar yönünden internet aracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde bulunabilecektir. Bu şekilde yapılan bildirim sonucunda sigortalının GSM numarasına Kanunun ek 9 uncu maddesinde sigortalı tescilinin yapıldığı, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebileceği hakkında bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

  5–Kuruma “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile sigortalılar yönünden tescil işlemi yapıldıktan sonra çalıştıran kişiler % 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini banka aracılığı ya da www.sgk.gov.tr adresinin “e-sgk” menüsünden “Kart ile Prim Ödeme”, “Diğer Ödemeler” seçeneğinden kredi kartları veya banka kartları aracılığıyla Kuruma ödeyebileceklerdir.

  6–10 günden az sigortalı çalışanlar % 32,5 oranındaki uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yardımlarından da yararlanabilecektir. Ayrıca, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası tescilinde sigortalılardan herhangi bir müracaat alınmayacak, tescil ve tahakkuk kaydı Kurumca elektronik ortamda oluşturulacaktır. Sigortalılığın sona ermesinde de aynı şekilde işlem yapılacaktır. 

  Sigortalıların uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası priminin kendileri tarafından ödenebilmesi için ev hizmetlerinde aynı ya da farklı çalıştıran yanında en az 1 gün, en fazla 9 gün süre ile çalışması yeterli olacaktır.

  Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası priminin takip eden ayın sonuna kadar sigortalı tarafından ödenmesi gerekmekte olup, primin ödenmemesi halinde uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası kaydı kapatılacak, primin ödenme hakkı düşecektir.

  7 –Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışıp iş kazası ve meslek hastalığı tescili oluşturulan sigortalının takip eden ayın sonuna kadar  uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yönünden tescili oluşturulacak, sigortalının bu süreye ilişkin primlerini ödemesi halinde bir aylık süre ile ayrıca genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.

  Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yönünden prim ödemeleri isteklerine bağlı olup, prim ödemeleri halinde genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanacak, prim ödememeleri halinde ise Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamından önceki sigortalılık statüsü devam ettirilecektir. Öte yandan, anılan şahısların sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekmektedir.

  8–Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışan sigortalıların ay içinde Kanunun 4 /a maddesi kapsamında 30 gün sigortalılıklarının bulunması halinde uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yönünden prim ödemeleri mümkün olamayacak, ancak 4 (a) kapsamında 30 günden az sigortalı çalışmaları halinde ev hizmetlerindeki çalışması ile ilgili olarak uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yönünden yapılacak tescil kalan süre için oluşturulacaktır.

  4 /b maddesi kapsamında sigortalılığı olanlar ile yaşlılık, emekli aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alanların ev hizmetlerinde 10 günden az çalışmaları halinde ise, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yönünden tescil kaydı konuya ilişkin Tebliğin “4.2- Sigortalılık başlangıç tarihi ve bildirimi” başlıklı bölümde belirtilen şekilde oluşturulacaktır.

  Diğer taraftan, 4 (b) kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanların ek 9 uncu maddesi kapsamında uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primini ödemeleri halinde prim ödedikleri aya ait isteğe bağlı sigortalılığı durdurulacaktır. İsteğe bağlı sigortalılığı durdurulanların Kanunun ek 9 uncu maddesine tabi sigortalılığının sona erdiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde prim ödemesinin bulunması halinde ise isteğe bağlı sigortalılığı zorunlu sigortalılığın sona erdiği tarihten bir gün sonra başlatılacaktır. 12 ay içerisinde prim ödemesi olmayanların isteğe bağlı sigortalılıkları talep etmeleri halinde yeniden başlatılacaktır.

  Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya Kanunun 80 inci maddesi uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalılardan aynı zamanda ek 9 uncu madde kapsamında haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenenler, aynı ay içerisinde 30 günden az kalan süreleri için Kanunun 51 inci maddesi üçüncü fıkrası kapsamında isteğe bağlı sigortaya prim ödeyebileceklerdir. Bu şekilde primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenecek ve eklenen bu süreler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

  Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddelerine tabi sigortalıların (tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ile ticari taksi, dolmuş gibi şehir içi toplu taşım araçlarında ay içindeki çalışmaları 10 günden az olanlar), ev hizmetlerinde 10 günden az çalışmaları halinde uzun vade ve genel sağlık sigortası tescili oluşturulmayacak ve ek 9 uncu madde kapsamında 10 günden az çalışmaları nedeniyle bu sigortalılıkları durdurulmayacaktır.

  9–Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası dışında hastalık ve analık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.  Bunların İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanmaları için sigortalının iş kazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olması, sigortalılıklarının sona ermemiş olması, iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması şarttır.

  Söz konusu sigortalılara ilişkin iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi, diğer sigortalılar gibi Kuruma İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunu düzenlenerek ya da www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmı seçilerek “İş kazası bildirimi” menüsünden yapılacaktır.

  10-Ay içinde 10 günden az sigortalı olanları çalıştıranlar; prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeyecektir.

  Uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemek isteyen sigortalılar % 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, % 12,5’i genel sağlık sigortası primi olmak üzere asgari ücret üzerinden % 32,5 oranında prim ödeyeceklerdir.

  Bu sigortalıları çalıştıranlar; iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi olarak,

  1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden 40,05 x % 2 = 0,80 Krş,

  1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden 42,45 x % 2 = 0,85 Krş

  ödeyecektir.

  Uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemek isteyen sigortalılar ise;

  1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasında aylık 1.201,50 x % 32,5 = 390,49 TL,

  1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında aylık 1.273,50 x % 32,5 = 413,89 TL

  prim ödeyeceklerdir.

  11 – Sigortalılar aynı ay içinde birden fazla gerçek kişi yanında ay içinde 10 günden az ve/veya 10 gün ve daha fazla süre ile çalışabilecektir. Yine yabancı uyruklu sigortalılar da, Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılabilecektir. Ancak yabancıların Ülkemizde çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan gerçek kişi işverenlerin, “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini bu bildirgeye eklemeleri gerekmektedir. Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile yabancı uyruklu sigortalı ise çalıştırılamayacak, çalıştırıldığı takdirde ise ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ve ay içindeki çalışma gün sayısı 30 gün olarak kabul edilecektir.

  C- Diğer hükümler;

  1- Ev hizmetlerinde 1/4/2015 tarihinden önce 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler daha önceki uygulamaya devam edebilecekleri gibi, isterlerse, işyeri dosyasını kapattıktan sonra yukarıda belirtilen ve İşveren Yanında 10 Gün ve Daha Fazla Süre ile Çalışanlara ilişkin hükümlere göre işlem yapabileceklerdir.  Ayrıca bu şekilde müracaat eden gerçek kişi işverenler, Tebliğin 3.4.10 no’lu bölümünde belirtilen kanunlarda öngörülen şartları sağlamış olmaları kaydıyla sigorta primi teşviklerinden yararlanabileceklerdir. Ancak, işsizlik ödeneği alanlar yönünden ve 6111 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanma açısından, sigortalının “9700” iş kolu kodundaki işyerinden Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesi ile yapılan bildirimdeki işten çıkış tarihi ile Kanunun ek 9 uncu maddesine istinaden Tebliğ eki “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”de belirtilen işe başlama tarihi arasında boşluk olmaması gerekmektedir.

  2– Bu kapsamda düzenlenmesi gereken belgeler,adi posta veya özel kargo yoluyla Kuruma gönderildiği takdirde  gelen evrak kayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT-Alo Post veya PTT-Kargo ile gönderilmeleri halinde ise başvuru veya bildirimin postaya verildiği tarih; başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilecektir.  01.04.2015

   

  Hadi EYCE

  SGK Uzmanı

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 01-04-2015 tarihinden beri 6478 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  20 Ocak 2019, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.34295.35265.33925.3606
  EUR6.09086.10186.08656.1109
  GBP6.90666.94266.90186.9530

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 15    
     Bugün : 1.099    
     Bu Ay : 267.603    
     Bu Yıl : 267.603    
     Toplam : 15.681.773    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats