Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN BİLDİRİMİ, TESCİLİ, TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI VE PRİMLERİNİN ÖDENMESİ

  Ev hizmetlerinde çalışan kişilerle ilgili işlemler 1/4/2015 tarihinden itibaren  5510 sayılı Kanuna 6552 sayılı Kanunla eklenen “Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ”başlıklı Ek-9. madde ve “Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ” çerçevesinde yürütülmektedir.

  Ek-9. madde ile ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılıkları ay içindeki çalışma gün sayısı 9 gün ve altında olanlar için farklı, 10 gün ve üzerinde olanlar için farklı şekilde düzenlenmiştir.

  ÇALIŞMA GÜN SAYISI 10 GÜN VE ÜZERİNDE OLANLARLA İLGİLİ İŞLEMLER

  Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların bildirimi Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile ikametgahın bulunduğu sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında yapılmaktadır. Bildirgenin en geç çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar SGK’ya verilmesi gerekmektedir. Ayrıca  bildirge yerine dilekçe ile yapılan bildirimler Sosyal Güvenlik Kurumunca kabul edilmemektedir. Bildirgenin bu süre içinde verilmemesi halinde ise bir asgari ücret tutarında idari para cezası ile karşı karşıya kalınacaktır.

  Bildirgenin düzenlenmesi sırasında ev hizmetlerinde çalışacak işveren ve sigortalıya ilişkin bilgilerin yanı sıra,sigortalının;

  -Meslek kodu ve adı:

  -Görevi (Ev temizliği, hasta/yaşlı bakımı, çocuk bakımı, bahçıvanlık gibi),

  -Çalışmaya başlayacağı tarih

  -Ay içindeki çalışma gün sayısı (sigortalı haftalık 45 saat çalışacak ise hak kazanılmış hafta tatili de çalışma gün sayısına ilave edilecektir.)

  -Günlük brüt kazanç tutarı

  bildirgeye kaydedilecektir.Meslek kodu ve adı bölümüne bildirgenin arka sahifesinde yapılan açıklamalar doğrultusunda sigortalının yapacağı işe uygun olan meslek kodu ve adı yazılacaktır.

  Yararlanılabilecek teşvikler

  Ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde çalışan sigortalılardan dolayı ilgili kanunlarda öngörülen şartların sağlanmış olması kaydıyla,

  -5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden

  -4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen genç ve kadın işçi teşvikinden,

  -4447 sayılı Kanunun 50. maddesinde öngörülen işsizlik ödeneği almakta iken işe alınan sigortalılara verilen teşvikten,

  Yararlanılması  mümkün bulunmaktadır.

  5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden yararlanabilmek için;

  *Yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması,

  *Aylık primlerin süresi içinde ödenmesi,

  4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen genç ve kadın işçi teşvikinden yararlanabilmek için;

  -Sigortalının;

  *1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması

  *18 yaşından büyük olması

  *İşe alındığı tarihten önceki altı aylık sürede SGK’ya verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olması

  *Fiilen çalışması

  *Sözkonusu teşvikten daha önce yararlanılmış bir sigortalı olmaması

  -İşyerinin

  *Özel sektör işverenlerine ait olması

  *Sigortalının işyerinde son altı aylık sürede çalıştırılan ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

  *Prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması

  *Tahakkuk eden primlerin süresi içinde ödenmesi

  *Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması

  4447 sayılı Kanunun 50. maddesinde öngörülen işsizlik ödeneği almakta iken işe alınan sigortalılara verilen teşvikten yararlanabilmek için sigortalının;

  *İşe giriş tarih itibariyle İş Kur’dan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması

  *Sigortalının işyerinde son altı aylık sürede çalıştırılan ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

  gerekiyor.

  Primlerin ödenmesi

  Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışacak sigortalılarla ilgili bildirgenin SGK’ya verilmesinin ardından, beyan edilen çalışma gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı üzerinden her ay ödenecek tutar bankaya yansıtılmaktadır. Dolayısıyla ev hizmetlerinde çalışacak sigortalılar adına her ay için ayrı ayrı bildirim yapılması gibi bir durum sözkonusu değildir.

  Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışan sigortalıların primlerinin, en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar banka kanalıyla veya SGK web sitesindeki Kart ile Prim ödeneği seçeneğinden “61-EK 9 10 GÜNDEN FAZLA TAHSİLATI” seçeneği vasıtasıyla banka veya kradi kartı ile ödenmesi gerekmektedir.

  Ev hizmetlerinde ayda 30 gün üzerinden prim ödenecek bir sigortalı için 2016 yılında asgari ücret üzerinden ödenecek prim tutarları (işsizlik sigortası dahil):

  Herhangi bir teşvikten yararlanılmaması halinde: 617,63 TL

  5510/81-ı bendinde öngörülen teşvikten yararlanılması halinde: 535,28 TL

  4447/geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılması halinde:279,99 TL

  4447/50. maddede öngörülen teşvikten yararlanılması halinde: 65,88 TL olacaktır.

  Sigortalının işten ayrılması

  Ev hizmetlerinde ayda 10 gün veya üzerinde çalışan sigortalının görevinden ayrılması halinde, “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin “F- Sigortalının İşten Ayrılma/Durum Değişiklikleri” kısmında yer alan “İşten Ayrılış Tarihi” ve “İşten Ayrılış Nedeni” bölümlerinin doldurulması suretiyle en geç işten ayrılış tarihini takip eden on gün içerisinde SGK’ya verilmesi ve  işten ayrılış nedeni olarak bildirgenin arka sahifesinde yer alan nedenlerden birinin seçilmesi gerekiyor.

  Sigortalının gün ve kazanç bilgilerinde değişiklik olması

  Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışacak sigortalılarla ilgili bildirgenin SGK’ya verilerek tescil işlemlerinin yapılmasının ardından sigortalının gün veya kazanç bilgilerinde değişiklik olması (örneğin başlangıçta 15 gün çalışacak şekilde bildirilen sigortalının çalışma gün sayısının sonradan 30 güne çıkartılması)halinde, değişikliğin  “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

  ÇALIŞMA GÜN SAYISI 9 GÜN VE ALTINDA OLANLARLA İLGİLİ İŞLEMLER

  Ev hizmetlerinde ayda 9 gün ve altında çalışanların bildirimi Tebliğ ekinde (Ek-2) yer alan “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile internet kanalıyla yapılabileceği gibi ikametgahın bulunduğu sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında da yapılabilmektedir.

  İnternet ortamda bildirimde bulunabilmek için, ev hizmetlerinde ayda 9 günün altında sigortalı çalıştıracak kişilerin www.turkiye.gov.tr adresinden, e-Hizmetler seçeneğinin altında yer alan “Tüm Hizmetler” seçeneğini işaretleyerek  “4A 10 Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Borç Sorgulama “ seçeneği vasıtasıyla bildirimde bulunmaları gerekiyor.

  Yapılacak bildirimler sırasında, ev hizmetlerinde yapılacak çalışma, takip eden ay veya aylarda da devam edecek ise formdaki, “Çalışma Devamlı mı”  sorusu “Evet” olarak işaretlenecektir.

  Ev hizmetlerinde 9 gün ve altında sigortalı çalıştıranlar tarafından bu şekilde bildirimde bulunulması halinde, işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi istenilmeyecektir.

  Ayrıca başvuru formunun doldurularak tescil işleminin yapılmasının ardından 10 günden az çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi ve bu durumun Formda belirtilmesi halinde, her ay için tekrar bildirim yapılması istenilmeyecektir.

  Sosyal Güvenlik Kurumunca yabancı uyruklu kişilerin ev hizmetlerinde 9 gün veya altında sigortalı olarak bildirilmeleri kabul edilmediğinden, yalnızca TC uyruklu sigortalılar 9 gün veya altında bildirilebilecektir.

  Primlerin ödenmesi

  Ev hizmetlerinde ayda 9 gün ve altında çalışanlar için, bu kişileri çalıştıran kişiler, çalıştırdıkları her gün için asgari ücretin %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödemekle yükümlüdürler.

  Örneğin, ev hizmetlerinde  haftada 1 gün olmak üzere ayda 4 gün çalışacak bir sigortalı için 2016 yılı içinde aylık ödenecek sigorta primi;

  54,90 * 2 / 100 = 1,10 TL

  1,10 * 4 = 4,40 TL olacaktır.

  Ev hizmetlerinde 9 gün veya altında çalışanların primlerinin, en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar banka kanalıyla veya SGK web sitesindeki Kart ile Prim ödeneği seçeneğinden “60-EK 9 10 GÜNDEN AZ TAHSİLATI” seçeneği vasıtasıyla banka veya kredi kartı ile ödenmesi gerekmektedir.

  Sigortalının işten ayrılması

  Ev hizmetlerinde ayda 9 gün veya altında çalışan ve çalışması devamlı olarak bildirilen sigortalıların işten ayrılmaları halinde, ev hizmetlerindeki çalışmasının sona erdiği hususu bu sigortalıları çalıştıran kişiler tarafından bir dilekçe ile SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 09-10-2016 tarihinden beri 11029 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 1    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats