Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BU İŞVERENLER İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNİ 3 PUAN YERİNE 2 PUAN ÖDEYECEK

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 4 üncü maddesi uyarınca çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerinde üç yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi halinde SPEK tutarının  %3’ü üzerinden tahsil edilen işsizlik sigortası priminin  %’1 lik işveren payı, teşvik kapsamında işsizlik ödeneğinden karşılanacaktır.

  İşsizlik sigortası prim teşvikinin usul ve esasları 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ’de açıklanmıştır.

  Teşvikten kimler yararlanabilecek?

  İşsizlik sigortası prim teşvikinden yararlanabilmek için;

  1- İşyerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması,

  2- İşverenin 2016/Ocak ila 2018/Aralık ayları arasında Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda 11  veya üzerinde sigortalı çalıştırmış olması,

  3- İşverenin 2016, 2017 ve 2018 yılları içinde Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemiş olması,

  4- İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması,

  5- 2019/Ocak ayından itibaren Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki çalışan sayısının toplamda 11  veya üzerinde olması,

  6-2019/Ocak ayından itibaren Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi,

  Gerekiyor.

  Teşvikten ne kadar süreyle yararlanılacak?

  Teşvikten üç yıl süreyle yararlanılacak olmakla birlikte, kanunda öngörülen şartların sağlanmış olması halinde üç yıllık sürenin bitiminin ardından teşvikten yararlanma süresi yeniden başlayacaktır.

  Teşvikten nasıl yararlanılacak?

  İşsizlik sigortası prim teşvikinden yararlanabilmek için başvuru şartı bulunmamaktadır. Bu nedenle işverenlerin kanunda öngörülen şartları sağlayıp sağlamadığı SGK’nın sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edileceğinden, işverenlerce Sosyal Güvenlik Merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek yoktur.

  Teşvikten yararlanma şartlarının kaybedilmesi durumunda nelere dikkat edilecek?

  Teşvikten yararlanmakta iken teşvikten yararlanma şartlarından birinin kaybedilmesi durumunda, teşvikten tekrar yararlanılabilmesi için üç yıllık sürenin geçmiş olması ve işverenin başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvurular, teşvikten yararlanılacak takvim yılından önceki yılın son gününe (Aralık ayının son günü) kadar “Çok Tehlikeli İşyerleri İçin İşsizlik Sigortası Primi Teşvik Yönetimi” ekranından yapılacaktır.

  Teşvik tutarı nasıl hesaplanacak?

  Teşvik kapsamına giren işyerlerinde çalışan sigortalıların sigorta primine esas kazanç üst sınırına kadar olan işsizlik sigortası primlerinin işveren hissesine isabet eden 1 puanlık kısmı İşsizlik Ödeneğinden karşılanacaktır.

  Örneğin, teşvik kapsamına giren bir işverenin 30 çalışanına ilişkin düzenlediği APHB’deki kazanç tutarı toplamının 93.000 TL olduğu düşünüldüğünde;

                       93.000 X 3 / 100 = 2.790 TL tutarındaki işsizlik sigortası priminin

                       93.000 X 1 / 100 = 930TL lik kısmı işsizlik ödeneğinden karşılanacağından

                       93.000 X 2 / 100 = 1.860  TL lik kısmı işveren tarafından ödenecektir.

  Teşvik uygulamasının sona erdiği durumlar nelerdir?

  Teşvikten yararlanılacak üç yıllık sürede aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde teşvik uygulamasına son verilir.

  1- İşyerinin tehlike sınıfının çok tehlikeli sınıftan tehlikeli veya az tehlikeli sınıfa dönüşmesi,

  2- Çalışan sayısının on ve altına düşmesi,

  3- Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi,

  4-İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunmaması

  Teşvikten yasaklama nedir, kimler için yapılır?

  Teşvikten yararlanan işverenlerden, ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarını bildirmeyenlerin veya geç bildirenlerin kapsama giren tüm işyerleri için iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren eksik ödedikleri işsizlik sigortası primleri, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.  Bu işverenler, teşvikten iş kazasının tespit edildiği tarihi takip eden aydan itibaren beş yıl süre ile yasaklanırlar.

  Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin;                                                                   

  a) Şahıs şirketi olması halinde, şirket ortaklarının tamamı hakkında,

  b) Sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında,           

  teşvikten yasaklama kararı verilir.

  Haklarında yasaklama kararı verilenlerin; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da yasaklama kararı verilir.

  Yasaklama kararı verilen işverenler beş yıl süreyle teşvikten yararlanamaz, yasaklı olduğu sürece teşvik başvurusu yapamaz, başvuru yapanların başvuruları dikkate alınmaz.

  Yasaklama kararı verilen işverenler, beş yıl dolduktan sonra takip eden üç yıl için gerekli şartları sağlamaları ve Kuruma başvurmaları halinde  teşvikten tekrar yararlanabilir.

  Teşvikten yararlanıldıktan sonra sürekli iş göremezlik veya ölümle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi

  Teşvikten yararlandıktan sonra, teşvikten yararlanmaya esas şartların arandığı üç yıllık sürede veya teşvikten yararlanılan üç yıllık sürede, ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazasının meydana geldiğinin tespit edilmesi halinde, teşvikten yersiz yararlanılmış sayılacaktır. Bu durumda,  teşvikten yararlanılan tüm aylara ilişkin ödenen işsizlik sigortası işveren hissesi primleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

  Alt işverenleri olan işverenler ile alt işverenler teşvikten nasıl yararlanacaklar?

  Türkiye genelinde 11 veya üzerinde çalışanın olup olmadığının tespitinde alt işverenin çalışanları ile asıl işverenlerin çalışanları ayrı ayrı dikkate alınır. Dolayısıyla asıl işverenin toplam çalışan sayısı belirlenirken alt işverenlerin çalışanları toplama dahil edilmediği gibi; alt işverenin çalışan sayısı tespit edilirken asıl işverenin çalışanları da alt işverenin toplam çalışan sayısına dahil edilmeyecektir.

  Alt işveren işçisinden dolayı asıl işverene bağlı işyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazası yaşanması halinde alt işverenin ve asıl işverenin teşvik uygulamasına son verilir. Asıl işveren işçisinden dolayı ölümlü veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazası yaşanması halinde ise yalnızca  asıl işverenin teşvik uygulamasına son verilir, alt işverenin teşvik uygulaması ise devam eder.

  Gülbenk Müşavirlik

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 02-01-2019 tarihinden beri 2966 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  21 Ekim 2019, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.81245.82285.80835.8316
  EUR6.48946.50116.48496.5108
  GBP7.52717.56637.52187.5777

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 18    
     Bugün : 11.466    
     Bu Ay : 267.223    
     Bu Yıl : 3.857.780    
     Toplam : 19.271.950    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats