Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BEŞ PUANLIK İNDİRİME İLAVE ALTI PUANLIK SGK PRİM İNDİRİMİNDEN KİMLER NASIL YARARLANABİLİR

   

              6486 sayılı Kanunla yapılan değişikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesine, birinci fıkradan sonra gelmek üzere “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı) bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şeklinde yeni bir fıkra eklenmiştir.

           1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren bu fıkraya istinaden beş puanlık prim indirimine ilave altı puanlık prim indiriminden hangi bölgelerde faaliyet gösteren işverenlerin yararlanabileceği ile bahse konu indirimden yararlanma süresi Bakanlar Kurulu’nun 30/5/2013 tarih ve 2013/4966 sayılı Kararı ile belirlenmiştir.

   

  İlave Altı Puanlık İndirimden Yararlanılabilecek Bölgeler

  Bakanlar Kurulu’nca alınan karar uyarınca, beş puanlık prim indirimine ilave altı puanlık prim indirimden yararlanılabilecek bölgeler, sözkonusu indirimden yararlanma süresine göre üç farklı listede gösterilmiştir.

  1. Liste: Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak,

  2. Liste: Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat,

  3. Liste: Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Gökçeada-Bozcaada ilçeleri yer almaktadır.

   

  İndirimden Yararlanma Süresi

  Bakanlar Kurulu kararında, beş puanlık prim indirimine ilave altı puanlık indirimden

  - 1. Listedeki bölgelerde faaliyet gösteren işverenlerin 4 yıl süreyle,

  - 2. Listedeki bölgelerde faaliyet gösteren işverenlerin 5 yıl süreyle,

  - 3. Listedeki bölgelerde faaliyet gösteren işverenlerin 6 yıl süreyle

  yararlanabilecekleri öngörülmüştür.

  Dolayısıyla söz konusu destekten,

  - 1. Listede yer alan işverenlerce 2013/Ocak ila 2016/Aralık ayları arasında,

  - 2. Listede yer alan işverenlerce 2013/Ocak ila 2017/Aralık ayları arasında,

  - 3. Listede yer alan işverenlerce 2013/Ocak ila 2018/Aralık ayları arasında

  Yararlanılabilecektir.

  İndirimden Yararlanma Şartları

  Bakanlar Kurulunca belirlenen bölgelerde faaliyet gösteren işverenlerin beş puanlık prim indirimine ilave altı puanlık indirimden yararlanabilmeleri için;

  1-Özel sektör işvereni olmaları

  2-Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması: Beş puanlık prim indiriminden yararlanılması sırasında yasal ödeme süresi geçmiş borcun olup olmadığına işyeri bazında bakılırken, ilave altı puanlık prim indiriminden yararlanılması sırasında yasal ödeme süresi geçmiş borcun olup olmadığına işveren bazında bakılmaktadır. Başka bir ifade ile ilave altı puanlık prim indirimden yararlanılabilmesi için kapsama giren bir işverenin, indirimden yararlanacağı işyerinin yanı sıra Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, düzey yönetici, aracı ve işveren vekili olduğu işyerlerinden kaynaklanan ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunmaması gerekmektedir.

  Dolayısıyla kapsama giren bölgelerde faaliyet gösteren işyerine ait yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası bulunmayan bir işverenin, kapsama giren veya girmeyen bölgelerde başka bir işyerinin daha olduğu ve bu işyerinden dolayı yasal ödeme süresi geçmiş prim borcunun bulunduğu varsayıldığında, bahse konu işveren kapsama giren ilde faaliyet gösteren işyerinden dolayı ilave altı puanlık indirimden yararlanamayacağından, yalnızca beş puanlık prim indiriminden yararlanabilecektir.

  Diğer taraftan, yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmakla birlikte bahse konu borçları 6183 sayılı Kanun veya çeşitli özel kanunlar uyarınca taksitlendirilmiş işverenlerin yanı sıra İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 6 ncı maddesi uyarınca, Türkiye genelindeki prim ve idari para cezası borcunun gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte toplamı brüt aylık asgari ücretten az olan işverenlerin ilave altı puanlık prim indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

  3- İşverenin gerçek kişi olması halinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ödeme vadesi geçmiş borcunun bulunmaması veya 2. maddede belirtilen borçlarla birlikte toplam borcun aylık asgari ücreti aşmaması,

  4-Vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının olmaması,

  5- On veya üzerinde sigortalı çalıştırılması: On veya üzerinde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespitinde;

    -0 (sıfır) gün ve 0 (sıfır) kazançlı sigortalılar

    -Varsa alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar,

  -Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar

  -Ay içinde işe giren ve işten ayrılan sigortalılar

  toplam sayıya dahil edilecektir.

  6- Aylık prim ve hizmet belgelerinin;

  -1. Listedeki bölgelerde faaliyet gösteren işverenlerce 46486,

  -2. Listedeki bölgelerde faaliyet gösteren işverenlerce 56486,

  -3. Listedeki bölgelerde faaliyet gösteren işverenlerce 66486

  Kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde verilmesi,

  7-Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

  8- İşyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu yönünde bir tespitin bulunmaması

  9- e-Borcu Yoktur aktivasyon işleminin yapılmış olması; Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezasının olup olmadığının sorgulanabilmesi için e-Borcu yoktur aktivasyon başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

   

  Yararlanılacak İndirim Tutarı

  Aylık prim ve hizmet belgelerinin 46486/56486/66486 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi halinde belgede kayıtlı sigortalıların;

  - Prime esas kazanç tutarlarının tamamı üzerinden 05510-Beş puanlık prim indirimi,

  - Prime esas kazanç alt sınıra kadar olan kazançları üzerinden 6486-Altı puanlık prim indirimi

  Kadar hazine tahakkuku oluşturulacaktır. Bu durumda, indirim kapsamına girmeyen sigorta primlerinin işverence yasal süresi içinde ödenmesi halinde, 5 + 6 = 11 puanlık prim Hazinece karşılanacaktır.

  Örneğin, Diyarbakır ilimizde faaliyet gösteren  (A) Limited Şirketince düzenlenen 2014/Mayıs ayına ilişkin ayılık prim ve hizmet belgesinde

  Sigortalı sayısı : 12

  Prim Gün sayısı: 290

  Prime esas kazanç tutarı: 17.500,00 TL olduğu düşünüldüğünde,

  17.500,00 * 5 / 100 = 875,00 TL (05510)  Hazinece karşılanacak tutar,

  Günlük asgari ücret * Prim Gün Sayısı = İlave 6 puanlık indirime esas matrah

  35,70 * 290 = 10.353,00

  10.353,00 * 6 / 100 = 621,18 (66486) Hazinece karşılanan tutar

  Olacaktır. Bu durumda işverence ödenecek sigorta primi

  17.500,00 * 34,5 / 100 = 6.037,50

  6.037,50 – 875,00 – 621,18 = 4.541,32 TL olacaktır.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu

  İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 17-06-2014 tarihinden beri 13181 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 0    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats