Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BAĞ-KUR’LULAR DİKKAT! PRİMLERİNİZ ARTMIŞ OLABİLİR

  5510  sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine göre, eski adıyla Bağ-Kur yeni adıyla 4/b kapsamında olan sigortalıların ödeyecekleri primler, asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı arasında kalmak kaydıyla kendileri tarafından beyan edilen kazancın  % 34,5’i üzerinden hesaplanmaktadır. Sigortalının kazanç beyanında bulunmaması halinde ise ödeyeceği primler, günlük asgari ücretin otuz katının %34,5’i olarak belirlenmektedir.

  4/b kapsamındaki sigortalı aynı zamanda işveren ise prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalılardan prime esas kazancı en yüksek olanınkinden az olamaz

  80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalının aynı zamanda işveren olması, başka bir ifade ile işyerinde eski adıyla SSK’lı, yeni adıyla 4/a’lı sigortalı çalıştırıyor olması halinde ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalılardan prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamayacaktır.

  Buna göre 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olan ve aynı zamanda 4/a (SSK) kapsamında günlük kazancı 60,00 TL ve 80,00 TL olan iki sigortalı çalıştıran bir kişinin, 4/b kapsamındaki prime esas kazancı;

  80,00 * 30 = 2.400,00 TL’den az olamayacaktır. Dolayısıyla ödeyeceği prim tutarı da

  2.400,00 * 34,5 /100 = 828,00 TL’den az olamayacaktır.

  Elektronik ortamda karşılaştırmalar başladı

  4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların kazançlarının,çalıştırdıkları sigortalıların kazançları ile elektronik ortamda karşılaştırılmasına ve 4/b kapsamındaki sigortalıların beyan ettikleri kazancın,çalıştırdığı  sigortalılardan prime esas kazancı en yüksek olanının kazancından düşük olması halinde, günlük kazancı en yüksek olan sigortalının kazancına çıkartılmasına ilişkin uygulamaya Ağustos ayına ilişkin prim borçlarının ödendiği Eylül ayından itibaren başlanılmıştır.

  Bu bağlamda, daha önce kazanç beyanında bulunmayan veya kazanç beyanında bulunmuş olmasına rağmen beyan ettiği kazancı, 2014/Ağustos ayına ilişkin düzenledikleri aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların günlük kazancından düşük olan 4/b’li  (Bağ-Kur’lu) sigortalıların aylık kazançları,2014/Ağustos ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılardan günlük prime esas kazancı en yüksek olan sigortalının kazancı esas alınarak güncellenmiş ve ödenecek 4/b primleri de buna göre tahakkuk ettirilmiştir.

  Aylık prim ve hizmet belgeleri verilmeden önce 4/b primleri yatırılır ise kazanç kontrolü bildirge gönderildikten sonra yapılacağından eksik ödeme durumu ile karşılaşılabilecektir.

  Sigortalı çalıştırmaları nedeniyle Ağustos ayına ilişkin kazançları, 4/a kapsamında çalıştırdığı sigortalılardan kazancı en yüksek olan sigortalının kazancı esas alınarak   güncellenen 4/b’li (Bağ-Kur’lu) sigortalılar, Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini düzenlemeden,  Ekim ayı içinde 4/b primlerini ödemek istedikleri takdirde, yine Ağustos ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde günlük kazancı en yüksek olan sigortalının kazancı esas alınarak prim ödemesi yapacaklardır. Ancak Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi gönderildikten sonra belgede kayıtlı sigortalıların günlük kazançlarında Ağustos ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı kazançlara göre bir artış olmuş ise bu durumda 4/b li sigortalının Eylül ayına ilişkin kazancı prim ödemesinden sonra yükseltilecektir. Bu durumda dadaha önce ödenen para, ilgili aydaki prim borcunu karşılamayacağından eksik kalan kısmın gecikme zammı ile ödenmesi gerekecektir.

  Örneğin, 2014/Ağustos ayı kazancı Ağustos ayında çalışan bir sigortalının günlük kazancının 80,00 TL olması nedeniyle 2.400,00 TL üzerinden tahakkuk ettirilerek Eylül ayında 2.400,00 * 34,5 / 100 = 828,00 TL ödeyen 4/b’li bir sigortalı, Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini göndermeden, kendi sigortalılığından kaynaklanan Eylül ayı primini ödemek için Ekim ayı içinde bankaya gittiğinde  yine 828,00 TL prim ödemesi yapmak durumunda kalacaktır. Bu durumda 828,00 TL prim ödemesi yapıldıktan sonra gönderilen Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde bir sigortalının prime esas günlük kazancının 90,00 TL olduğu varsayıldığın4/b li sigortalının Eylül ayına ilişkin kazancı,

  90,00 * 30 = 2.700,00 TL olarak güncelleneceğinden ödemesi gereken prim tutarı da

  2.700,00 * 34.5 / 100 = 931,50 TL ye yükseltilecek, haliyle Eylül ayına ilişkin primlerin eksik ödenmiş olması sözkonusu olabilecektir.

  Bu nedenle aynı zamanda işveren olan 4/b li (Bağ-Kur’lu) sigortalıların kendi primlerini, çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini gönderdikten sonra ödemeleri, sonradan yapılacak güncellemenin ardından yaşanabilecek muhtemel sorunları da önleyecektir.

  Günlük kazancı esas alınan sigortalı işten ayrılır veya günlük kazancı düşer ise kazanç beyanında bulunmayı unutmayın

  Aynı zamanda işveren olan 4/b’li sigortalının kazancı, çalıştırdığı sigortalının kazançları ile karşılaştırılarak güncellendiğinde, bu durum bir nevi 4/b’li sigortalının kazanç beyanı olarak kabul edilmektedir.

  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre günlük kazancı esas alınan sigortalı işten ayrılır veya günlük kazancı düşer ve buna rağmen 4/b’li sigortalı kazanç beyanında bulunulmaz ise primler en son tespit edilen kazanç üzerinden tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.

   Bu durumda,  üst üste oniki aydan fazla prim ödemesinde bulunulmaması hâlinde, esas alınan kazancın geçerliliği bu oniki aylık sürenin sonundan itibaren ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla, 4/b’li sigortalının aylık prime esas kazancı, on iki aylık sürenin bitiminin ardından, günlük asgari ücretin otuz katı dikkate alınarak tahakkuk ettirilecektir..

  Uygulama tüzel kişiliğe haiz kuruluşların ortakları hakkında uygulanmamaktadır.

  İşveren Uygulama Tebliğinde, tüzel kişiliği haiz kuruluşların ortakları hakkında bu fıkra hükmünün 1/10/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmayacağı açıklanmıştır.

  Bu bağlamda, sözkonusu uygulama gerçek kişi olan işverenler ile Borçlar Kanununa göre kurulan ve tüzel kişiliğe haiz sayılmayan adi ortaklıkların gerçek kişi olan ortakları hakkında uygulanabilecektir.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 13-10-2014 tarihinden beri 10796 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats