Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • 7099 SAYILI KANUNLA TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

  7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda kuruluş işlemlerinin hızlandırılması amacıyla bazı yeni düzenlemeler yapılmıştır. 7099 sayılı Kanun 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  I- İMZA BEYANINDA NOTER ONAYI KALDIRILMIŞTIR.

  6102 sayılı TTK 40. Madde 2. Fıkrası “(2)Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne verir. Tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilir. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/66 md.) Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişi, ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verebilir.” Şeklinde iken,

  “(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı sicil müdürlüğüne verir. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilir. İmza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

  Bu değişiklikle birlikte imza beyanı ile ilgili noter onayı kaldırılmış olup,  imza beyanı herhangi bir ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilecektir. Bu madde 10 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

  II- ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA DEFTERLERİN TİCARET SİCİLDE ONAYLANMASI ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİR

  Defter tasdikleri ile ilgili 64. maddenin 3. fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

  Bu değişiklikle fıkradaki “Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir.”   Cümlesi çıkarılmıştır.

  Aynı fıkraya  Ancak anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onayları ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılır.cümlesi eklenmiştir.

  Bu değişiklikle anonim ve limited şirketlerin kuruluşunda defterlerin ticaret sicilde onaylanması zorunlu hale gelmiştir.

  Yine aynı maddede  yapılan ilave gereği, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter veya ticaret sicili onayı aranmayacaktır. ( Kanunla “veya ticaret sicili” ibaresi eklenmiştir.) Değişiklik  10 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  Ticaret Kanununda yapılan değişikliğe paralel olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrası da ““Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

  III- LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN NOTERDE ONAYLANMASI UYGULAMASI KALDIRILMIŞTIR

  Bu hususta 575. Maddede değişiklik yapılmıştır.

  Madde 575  “(1)Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması  veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/67 md.)Şirketin kuruluşunda, şirket sözleşmesini ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz.” şeklinde iken,

  maddede yer alan kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı” ibaresi “kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin” şeklinde değiştirilmiştir.

  Bu değişiklikle, Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırılmış ve şirket sözleşmesinin ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalaması şartı  getirilmiştir. Değişiklik 15 Mart 2018 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

  IV-  TTK 585 MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞTA SERMAYENİN EN AZ %25 İNİN ÖDENMESİ ŞARTI KALDIRILMIŞTIR.

  Maddenin 1. Fıkrasına, “Ancak nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmaz.” cümlesi eklenmiştir. Değişiklik 15 Mart 2018 de yürürlüğe girmiştir.

   V- Kuruluşta sözleşmedeki imzaların noter tarafından onaylanması şartı kaldırıldığından, bu düzenlemeye paralel olarak 585, 587. Maddelerde düzenlemeler yapılmış, maddelerde geçen noter onayı ile ilgili bölümler  düzenlenmiştir. Yürürlük tarihi 15 Mart 2018 dir.

  VI- 6102 sayılı Kanunun 428 inci, 430 uncu ve 431 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Söz konusu maddelerde Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciye ilişkin düzenlemeler yer almaktaydı. Yürürlük 10 Mart 2018 dir.

  Maddenin uygulanması özellikle az sayıda pay sahibi olan şirketlerde sorun yaratmaktadır. Bu şirketler bakımından böyle bir ihtiyaç bulunmadığı gibi uygulama mali külfet doğurmakta ve genel kurul toplantılarının gecikmesi ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Diğer yandan hükmün asıl fayda sağlayacağı halka açık anonim ortaklıklar bakımından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi “6102 sayılı Kanunun 428 inci maddesi bu Kanun kapsamında uygulanmaz.” denilerek halka açık anonim ortaklıklar bakımından istisna tanınmaktadır. Bu itibarla, halka açık anonim ortaklıklarda uygulanması imkânı bulunmayan hükümler, uygulamada yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla yürürlükten kaldırılmaktadır.” Gerekçesi ile ilgili maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.

  Şirket kuruluş işlemlerinde yapılan değişikliklerle ilgili olarak, Şirket Kuruluş Sözleşmelerinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de değişiklikler yapılmıştır; söz konusu tebliğ değişikliği 13 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 16-03-2018 tarihinden beri 4902 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  27 Mayıs 2019, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.06566.07666.06146.0857
  EUR6.78646.79866.78166.8088
  GBP7.68017.72027.67477.7317

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 16    
     Bugün : 707    
     Bu Ay : 365.326    
     Bu Yıl : 2.024.766    
     Toplam : 17.438.936    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats