Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • 6645 SAYILI KANUNLA ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6645 sayılı Kanun, 23 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

  İş sağlığı ve güvenliği, ücretli mazeret izinleri, Temmuz 2015 tarihi itibariyle emekli aylıklarına yapılan iyileştirmeler, Bağ-Kur kapsamında olan sigortalıların 12 aydan fazla prim borçlarının silinmesi ve genel sağlık sigortasından yararlanılmasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır. 

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Alanına Yönelik Yapılan Değişiklikler:

  İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının çalışması ile ilgili yeni esaslar getirilmiştir. Buna göre, işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına bir takım yükümlülüklerle birlikte güvenceler de getirilmiştir. İşyerlerinde risk özelliği taşıyan eksikliklerin giderilmesi ve tedbirlerin alınması yazılı olarak işverene bildirilme öngörülmüş, bildirime uyulmaması durumunda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlülüğüne ve taraf sendikaya bildirim yapılması zorunluluğu getirilmiştir. İşyerinde risk olduğu halde, gerçek durumu yansıtmayan bildirimlerin yapılması tespit edildiğinde, işyeri hekimi ve iş güvenliği belgesi altı ay süreyle askıya alınacaktır.

  İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına güvenceler getirilmiş, bildirimi yapan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının iş sözleşmesine son verilmesi zorlaştırılmıştır. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesi fesh edildiğinde; ihbar ve kıdem tazminatına ilave olarak en az bir yıllık ücreti tutarında tazminat ödenmesi getirilmiştir.

  Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı ile tespit edilen işverenler, iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılamayacaktır.

  Üretimi durdurulan işyerlerinde izinsiz çalışma yapıldığının tespit edilmesi durumunda, işveren veya işveren vekiline üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecektir.

  Maden işyerlerinde bir yıl süre verilerek, sığınma odalarının kurulması zorunlu hale getirilmiştir.

  6645 sayılı Kanunun yayınını takiben üç yıl içinde on ve daha fazla işçi çalıştıran çok tehlikeli işyerlerinde ölüm ve sürekli iş göremezlik sonuçları yaratacak türden iş kazaları meydana gelmemesi durumunda; işveren işsizlik sigortası primi yüzde iki yerine yüzde bir alınacaktır.

  2. Mazeret İzin Sürelerinde Değişiklikler Yapıldı:

  4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen ek 2. madde ile mazeret izinleri ayrı bir madde ve ayrı bir başlık altında toplanmıştır.

  Daha önce İş Kanunu’nda eşinin doğum yapması halinde, mazeret izin hakkı olmayan işçiye, beş gün ücretli mazeret izin; en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde ise, bir yıl içinde 10 gün ücretli mazeret izin hakkı getirilmiştir.

  6645 sayılı Kanunla yapılan olumlu değişikliklere rağmen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan mazeret izinleri ile kıyaslama yapıldığında, işçilerin mazeret izin sürelerinin daha az olduğu dikkat çekmektedir.  Özellikle izin sürelerinde 657 sayılı kanun kapsamında çalışan kamu çalışanları ile eşitlik sağlanmalıdır.

  3. SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Yapılan İyileştirmeler:

  Ekim 2008 sonrasında bağlanan aylıkların, önceki dönemlere göre düşük kaldığı yönünde eleştiriler yapılmaktaydı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun aylık hesaplanma sistemleri olan prim kazançlarının güncellenmesi ve aylık bağlama oranları, eski mevzuatın altında kaldığından, Ekim 2008 sonrası emekli olanların aleyhine bir durum oluşmuştur. Bu yönüyle değerlendirme yapılmış ve ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi amacıyla, emekli aylıklarına iyileştirme olarak seyyanen 100 lira zam yapılması öngörülmüştür. Seyyanen zammın kuralları şu şekilde belirlenmiştir. 6645 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 65. maddeyle, 2015 Temmuz ayı zammı uygulandıktan sonra, 1000 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 1000 lirayı geçmeyecek şekilde 100 lira seyyanen artış yapılacaktır. 1000-1100 lira arasında değişen emekli aylıklarına ise, 1100 lirayı aşmamak üzere 100 lira seyyanen artış uygulanacaktır.

  4. Bağ-Kur Sigortalılığının Dondurulması ve İhyası:

  6645 sayılı Kanunla, 23 milyar liradan fazla borcu olan 1 milyon 350 bin Bağ-Kur sigortalılarına önemli değişiklikler yapılmıştır. 12 aydan fazla prim borcu olanların borçları silinecek, silinen prim borçlarına ihtiyaç duyulursa, tamamı üzerinden ihya yapılabilecek. Aralık 2014 tarihinden önce prim borçlarını yapılandıran Bağ-Kur sigortalıları da, taksitlerin ödenmemesi durumunda, prim borçları da silinecektir. Bağ-Kur prim borçlarının silinmesi ile birlikte genel sağlık sigortası hizmeti de alınabilecektir.

  5. Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Olmayanların Durumu:

  1 Ocak 2012 itibariyle Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamına alınmış, genel sağlık sigortasına tescil zorunluluğu getirilmiştir. Sosyal güvencesi olmayanların Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları’na müracaat etmeleri ve gelir testi yaptırmaları ile ilgili SGK duyurular yapmıştır. Gelir testi yaptırmayanların genel sağlık sigortası prim borcu sürekli yükselmiştir. 6552 sayılı Kanunla, gelir testi yaptırmayanlara bir fırsat verilmiş ve gelir testi yaptırmaları istenmiştir.

  Gelir testi sonucunda, hanede oturanların kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin üçte birinden az olması tespit edildiğinde, bu kapsamda olanların birikmiş genel sağlık sigortası primleri silinecek ve genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenecektir. Eylül ayına kadar süresi uzatılan bu imkandan herkesin yararlanması için SGK duyurular yapmaktadır.

  6: Taşeron ve Geçici İşçilerin Durumu:

  Kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri Çerçeve Anlaşmasına yazılan iki ayrı maddeyle taşeron ve 5 ay 29 gün çalışan geçici işçilerin sorunlarına çözüm bulunması için ortak bir mutabakat oluşmuştur. Asıl işte muvazaalı bir şekilde taşeron statüde çalışanlara kadro verilmesi, geçici-mevsimlik –kampanya işçilerinin askıda oldukları sürelerde ihtiyaç duyulması durumunda, taşeron işçilerinden önce çalıştırılması ile ilgili tedbirlerin alınması ve mevzuat değişikliğine gidilmesi benimsenmiştir. 

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 27-07-2015 tarihinden beri 4933 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  19 Ocak 2019, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.34295.35265.33925.3606
  EUR6.09086.10186.08656.1109
  GBP6.90666.94266.90186.9530

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 17    
     Bugün : 12.086    
     Bu Ay : 264.576    
     Bu Yıl : 264.576    
     Toplam : 15.678.746    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats