Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • 6111 TEŞVİKİNDE ORTALAMA SİGORTALI SAYISINA DİKKAT

  Uygulamada olan sigorta prim teşvikleri içinde, yararlanma şartları en ağır, buna karşın getirisi en fazla olan prim teşviki, hiç şüphesiz 4447 sayılı Kanuna 6111 sayılı Kanunla eklenen  geçici 10 uncu maddede yer alan prim teşvikidir.

  Sözkonusu teşvikin asgari ücretle sınırlı tutulmayıp sigortalıların brüt kazancı üzerinden hesaplandığı ve sigorta primi işveren hissesinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılandığı dikkate alındığında, bahse konu teşvikin kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğu da  aşikardır.

  Hal böyle olmakla birlikte, sözkonusu teşvikten yararlanılır iken kanun koyucunun aradığı şartlara bakılmaması halinde yersiz yararlanılması,  dolayısıyla da yersiz yararlanılan teşvik tutarlarının sonradan faiziyle birlikte geri ödenmesi durumu hasıl olabilmektedir. Bahse konu teşvikten yersiz yararlanılması halinde sonradan beş puanlık prim indiriminden de yararlanılması mümkün olamadığından işverenler önemli sayılacak tutarlarda teşvikten olabilmektedir.

  Özellikle kapsama giren sigortalıların  ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının doğru bir şekilde kontrolü yapılmadan aylık prim ve hizmet belgelerinin  06111 sayılı kanun numarası seçilerek onaylanması ve bu işlemin takip eden aylarda da aynı şekilde devam etmesi halinde, yersiz yararlanılan teşvik tutarları kimi zaman  büyük rakamlara ulaşabilmekte ve bu rakamlar özellikle meslek mensuplarını işverenlerine karşı zor durumda bırakabilmektedir.

  Bu bağlamda 6111 teşvikinden yararlanılmasından önce sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının belirlenmesi sırasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi büyük önem arz etmektedir.

  1-Kapsama giren her bir sigortalı için ortalama sigortalı sayısının kaç olduğu göz önünde bulundurulmalıdır

  Ortalama sigortalı sayısı, kapsama giren sigortalının işe giriş tarihinden önceki altı aylık sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.

  Kapsama giren her bir sigortalı için ortalama sigortalı sayısının kaç olduğu, sigortalıların sisteme tanımlanmasının ardından 4447 Geçici 10. Madde Giriş programı vasıtasıyla hesap edilerek ekranda gösterildiğinden, kapsama giren her bir sigortalı için ortalama sigortalı sayısının işverenlerce/meslek mensuplarınca ayrıca hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

  2-Teşvikten yararlanılabilmesi için cari ayda çalıştırılan sigortalı sayısının, ortalama sigortalı sayısının üzerinde olması gerekir

  6111 teşvikinden yararlanılabilmesi için kanunda öngörülen diğer şartların yanı sıra kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

  Örnek 1- 2014/Haziran ayında geçici 10. madde kapsamın giren (A), (B) ve (C) sigortalılarının işe alındığı, bu sigortalılar için ortalama sigortalı sayısının 5 olduğu ve 2014/ Eylül ayında  (A), (B) ve (C) sigortalıları ile birlikte toplam çalışan sayısının 9 olduğu varsayıldığında, bahse konu ayda her üç sigortalıdan dolayı da 6111 teşvikinden yararlanılması mümkün olacaktır.

  3- Cari ayda çalıştırılan sigortalı sayısı, ortalama sigortalı sayısından kaç fazla ise, o kadar sigortalıdan dolayı teşvikten yararlanılabilir

  Cari ayda çalıştırılan sigortalı sayısının ortalama sigortalı sayısının üzerinde olması halinde ortalama sigortalı sayısını aşan sayı kadar sigortalıdan dolayı teşvikten yararlanılması mümkün olacaktır.

  Örnek 2- 1 nolu örnekteki işyerinde 2014/ Eylül ayında  (A), (B) ve (C) sigortalıları ile birlikte toplam çalışan sayısının 7 olduğu varsayıldığında, bu sigortalılar için ortalama sigortalı sayının 5 olması nedeniyle,  (A), (B) ve (C) sigortalılarından yalnızca  (7 – 5 = 2) ikisinden dolayı 6111 teşvikinden yararlanılabilecektir.

  Bu durumda teşvikten hangi sigortalıdan/sigortalılardan dolayı yararlanılabileceği işverenin inisiyatifinde olmakla birlikte, prime esas kazancı en yüksek sigortalıların tercih edilmesi işverenin menfaatine olacaktır. Dolayısıyla 2014/ Eylül ayında işveren tarafından (A) (B) veya (C) sigortalılarından herhangi ikisinden dolayı 6111 teşvikinden yararlanılması mümkün olacaktır.

  4-Cari ayda ortalama sigortalı sayısının üzerinde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı her bir ayda işe giren sigortalılar için ayrı ayrı belirlenir

  Kapsama giren sigortalıların farklı aylarda işe alınmış olmaları halinde, teşvikten yararlanılacak sigortalı sayısının belirlenmesi sırasında cari ayda çalıştırılan sigortalı sayısının, farklı aylarda işe alınan sigortalı sayısı ile ayrı ayrı karşılaştırılması ve teşvikten yararlanılacak sigortalıların her bir farklı ayda işe alınan sigortalılar için ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir.

  Örnek 3- (X) Limited Şirketince;

              2013/Ocak ayında işe alınan (A), (B) ve (C) sigortalıları için ortalama sigortalı sayısının 13,

              2014/Nisan ayında işe alınan (D) ve (E) sigortalıları için ortalama sigortalı sayısının 13,

              2014/Eylül ayında işe alınan (F), (G) (H) ve (L) sigortalıları için 14

  olduğu ve 2014/Kasım ayında toplam çalışan sayısının 15 olduğu varsayıldığında, 2014/Kasım ayında;

  -2013/Ocak ayında işe alınan (A), (B) ve (C) sigortalılarının (15 – 13 = 2) ikisinden dolayı

  -2014/Nisan ayında işe alınan (D) ve (E) sigortalılarının (15 – 13 = 2) her ikisinden dolayı,

  -2014/Eylül ayında işe alınan (F), (G) (H) ve (L) sigortalılarının  (15 – 14 = 1) yalnızca birinden dolayı 

              6111 teşvikinden yararlanılabilecektir.

  Örnek 4- 3 nolu örnekteki işyerinde 2014/Kasım ayında toplam çalışan sayısının 14 olduğu varsayıldığında, 2014/Kasım ayında;

  -2013/Ocak ayında işe alınan (A), (B) ve (C) sigortalılarının (14 – 13 = 1) yalnızca birinden dolayı

  -2014/Nisan ayında işe alınan (D) ve (E) sigortalılarının (14 – 13 = 1) yalnızca birinden dolayı yararlanılması mümkün olacak buna karşın

  -2014/Eylül ayında işe alınan (F), (G) (H) ve (L) sigortalılarının ortalama sigortalı sayısının 14 olması ve 2014/Kasım ayında çalışan sayısının da 14 olması nedeniyle   (F), (G) (H) ve (L) sigortalılarının hiç birinden dolayı prim teşvikinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

  5- Cari aylarda çalıştırılan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıkmadığı takdirde prim teşvikinden yararlanılması mümkün değildir

  4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen diğer şartların sağlanmış olmasına rağmen kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmamaları halinde, cari aylardaki çalışan sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıkıncaya kadar 6111 teşvikinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

  Örnek 5- 3 nolu örnekteki işyerinde 2014/Aralık ayında çalışan sayısının 12 olduğu varsayıldığında, 2013/Ocak, 2014/Nisan ve 2014/Eylül ayında işe alınan sigortalılar yönünden ortalama sigortalı sayısının üzerine çıkılmamış olması nedeniyle 6111 teşvikinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu

  İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 25-11-2014 tarihinden beri 15770 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 1    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats