Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • 4447/GEÇİCİ 19 UNCU MADDEDE YER ALAN PRİM DESTEĞİ

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa ilave edilen geçici 19  uncu madde ile 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için yeni bir prim teşviki getirilmiştir.

  Teşvikten yararlanma şartları:

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 19  uncu maddede öngörülen teşvikten yararlanabilmek için;

  Yeni işe alınan sigortalının;

  a) 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,

  b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

  c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

  İşyerinin;

  d) Özel sektör işverenine ait olması,

  e) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

  f) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

  g) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

  h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

  ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

  şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

  e-Bildirgede seçilecek kanun numarası

  Kapsama giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinde;

  -İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler17103 sayılı kanun numarasını

  -Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler 27103 sayılı kanun numarasını

  Seçeceklerdir.

  Verilen Teşvik miktarı:

  4447/ Geçici 19 uncu maddede yer alan teşvik ile kapsama giren sigortalıların

  -İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalıştırılmaları halinde,  ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (2.029,50 TL’ye kadar)

  -Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde çalıştırılmaları halinde, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (2.029,50 X 37,5 /100 =761,06 TL’ye kadar)

  işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

  Örnek 1: İmalat sektöründe faaliyet gösteren işyeri tarafından 17103 kanun numaralı belgede kayıtlı sigortalının prim ödeme gün sayısının 30 gün, prime esas kazanç tutarının ise 3.000,00 TL olduğu düşünüldüğünde, bu sigortalı için ödenmesi gereken;

  - Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 3.000,00 x %37,5 =1.125,00 TL’dir.

  -Destek tutarı en fazla 67,65 X 30 =2.029,50 TL olabileceğinden, bu sigortalı için prime esas kazanç üzerinden hesaplanan 1.125,00 TL’nin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

  Örnek 2: Bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyeri tarafından 17103 kanun numaralı belgede kayıtlı sigortalının prim ödeme gün sayısının 30 gün, prime esas kazanç tutarının ise 7.000,00 TL olduğu düşünüldüğünde, bu sigortalı için ödenmesi gereken

  - Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 7.000,00 x % 37,5 =2.625,00 TL’dir.

  - Destek tutarı en fazla 67,65 X 30 =2.029,50 TL olabileceğinden, bu sigortalı için prime esas kazanç üzerinden hesaplanan 2.625,00 TL’nin 2.029,50 TL’si İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

  Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken toplam prim tutarı 2.625,00 -2.029,50 =595,50 TL olacaktır.

  Örnek 3: Tarım sektöründe faaliyet gösteren işyeri tarafından düzenlenen 27103 kanun numaralı belgede kayıtlı sigortalının prim ödeme gün sayısının 30 gün, prime esas kazanç tutarının ise 2.700,00 TL olduğu düşünüldüğünde, bu sigortalı için ödenmesi gereken

  - Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı:2.700,00 x % 37,5 = 1.012,50 TL’dir.

  -Destek tutarı söz konusu şirket tarım sektöründe faaliyet gösterdiği için 2.029,50 x %37,5 = 761,06 TL’dir.

  Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken toplam prim tutarı 1.012,5 - 761,06 = 251,44 TL olacaktır.

  Teşvikten yararlanma süresi:

  Teşvikten, 2020/Aralık ayı aşılmamak üzere;

  1--İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ve İş-Kura kayıtlı engelli sigortalılar için 18 ay süreyle

  2- Diğer sigortalılar için 12 ay süreyle

  Yararlanılabilecektir.

  1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi vermeyen işyerleri,  ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak teşvikten yararlandırılır.

  Ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadığı nasıl hesaplanacak

  4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten, sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında (Ocak – Aralık ay/dönemi) işe alındığı işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir.

  Örnek : Kapsama giren (B) sigortalısının 10/8/2018 tarihinde işe alındığı ve bahse konu sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK’ya yapılan bildirimlerin,

  2017/Ocak ayında    : 9 

  2017/Şubat ayında   : 9

  2017/Mart ayında     : 9

  2017/Nisan ayında   : 9

  2017/Mayıs ayında   : 6

  2017/Haziran ayında: 6

  2017/Temmuz ayında: 6

  2017/Ağustos ayında: 5

  2017/Eylül ayında    : 5

  2017/Ekim ayında    : 5

  2017/Kasım ayında  : 5

  2017/Aralık ayında   : 5

  olduğu varsayıldığında,

  Baz alınan takvim yılındaki toplam sigortalı sayısı:   9+9+9+9+6+6+6+5+5+5+5+5= 79

  Ortalama sigortalı sayısı: 79 / 12 =6,58 = 7 olacaktır.

  Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten (8) ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir.

  Taşeronların teşvikten yararlanma şartları

  Taşeronların destekten yararlanabilmeleri için;

  1-Asıl işverenin borcunun olup olmadığına bakılmaksızın taşeronun yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının bulunmaması,

  2- Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalı sayısına bakılmaksızın taşeronun yalnızca kendi çalıştırdığı ve  destek kapsamında işe aldığı sigortalının kendi ortalama sigortalı sayısına ilave olması

  Gerekir.

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 28-07-2018 tarihinden beri 20259 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  20 Nisan 2019, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.79215.80255.78805.8112
  EUR6.51336.52506.50886.5348
  GBP7.51787.55707.51257.5683

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 14    
     Bugün : 606    
     Bu Ay : 267.026    
     Bu Yıl : 1.517.472    
     Toplam : 16.931.642    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats