Pratik Bilgiler
 • 2024 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2024 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 2021 TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİ AİLE, ÇOCUK, ÖLÜM, EK DERS, EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI TUTARLARI

  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020-2021 Yıllarını Kapsayan  28.08.2019 tarih, 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı  01.09.2019 tarih, 30875 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

  Hakem Kurulu Kararının 4. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirlenen memur maaş katsayıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın  07.07.2021  “Mali ve Sosyal Haklar” konulu,  27998389-010.06.02- 421208  sayılı  Genelgesi ile duyurulmuştur.

  Genelgeye göre 01.07.2021 – 31.12.2021 döneminde geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. Maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,179797) olarak uygulanacaktır.

  https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/07/Mali-Ve-Sosyal-Haklar-Temmuz.pdf  linkinden ilgili  genelgeye ulaşabilirsiniz.

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre 2021 yılı Temmuz - Aralık döneminde ödenmesi gereken, sosyal yardım niteliğindeki aile yardımı, çocuk yardımı,  ölüm yardımı, öğretim yılına hazırlık ödeneği ile sosyal yardım niteliğinde olmadığı için ödenmesi de ihtiyari olan eğitim-öğretim tazminat ve yeni katsayıya göre hesaplan ek ders tutarları aşağıda belirtilmiştir.

  1-AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 202.Maddesi gereği ödeme yapılır)

  TEMMUZ ARALIK  2021

   

  6 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN

  0-6 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN (2 KAT UYGULANIR)

  EŞ İÇİN

  1.ÇOCUK

  2.ÇOCUK

  3.ÇOCUK

  4.ÇOCUK

  1.ÇOCUK

  2.ÇOCUK

  3.ÇOCUK

  4.ÇOCUK

  GÖSTERGE

  2273

  250

  500

  750

  1000

  500

  1000

  1500

  2000

  AYLIK KATSAYI

  0,179797

  0,179797

  0,179797

  0,179797

  0,179797

  0,179797

  0,179797

  0,179797

  0,179797

  ÖDEME TUTARI

  408,68

  44,95

  89,90

  134,85

  179,80

  89,90

  179,80

  269,70

  359,59

   

   2-ÖLÜM YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 208.Maddesi gereği ödeme yapılır)

  “Madde 0208: Ölüm yardımı ödeneği (1. Fıkranın: 06.07.1995 tarih ve 562 sayılı KHK.'nin 4 üncü maddesiyle değişen şekli.) Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kar deşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.”

   

  ÖLÜM

   

  TEMMUZ - ARALIK 2021

   

   

   

  EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN

  ÇALIŞAN İÇİN

  GÖSTERGE

  9500

  19000

  MAAŞ KATSAYISI

  0,179797

  0,179797

  ÖDENECEK TUTAR

  1.708,07

  3.416,14

   

  3-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

  01.09.2019 tarih 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı II. Bölüm 11. maddede belirlenen tutara göre,  2020 Eylül ayında başlayan eğitim öğretim dönemi için brüt 1.210.-TL;  2021 Eylül ayında başlayacak eğitim öğretim dönemi için  yılında brüt 1.250.-TL  öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenecektir.

  (Bütçe Kanunu K Cetveli IV/3. Madde uyarınca, öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır)

  4-EĞİTİM  ÖĞRETİM TAZMİNATI

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mali Hükümler “ başlıklı V inci kısımda, ‘’Zam ve Tazminatlar’’ başlığı altındaki, 152.maddenin II/B fıkrasında eğitim ve öğretim tazminatına yer verilmiştir.

  2020 yılı için belirlenen aylık katsayılar ve 1 Eylül 2019  tarih 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı II Bölüm 14. Maddede, “ 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin ‘ A. Eğitim Öğretim Tazminatı’ bölümünde yer alan “100”, “95”, ve “85” oranları, “ 120,56”, “115,56”, ve “105,56” olarak uygulanır.” hükmü dikkate alınarak, ödenmesi gereken eğitim-öğretim tazminat tutarlarının hesaplanma tablosu aşağıda sunulmuştur.

  EÖT

   

  TEMMUZ - ARALIK 2021

   

  GÖSTERGE

  9500

  MAAŞ KATSAYISI

  0,179797

  HESAPLANAN EĞİT.ÖĞRET.TAZMİNATI

  1.708,07

  1-2 DERECE KATSAYISI

  120,56

  1-2 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

  2059,251

  3-4 DERECE KATSAYISI

  115,56

  3-4 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

  1.973,85

  5-6-7-8-9 DERECE KATSAYISI

  105,56

  5-6-7-8-9 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

  1.803,04

   

  5- EK DERSLER

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 176.Maddesi’nde,

  Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.” hükmü,

  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 26. Maddesi’nde

  “(4)  Okullarda görevli öğretmenler ile  uzman öğreticiler haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere toplam 40 saate kadar ders okutabilir.  

  (6)  Okullarda görevli yöneticiler haftada 6 saat aylık karşılığı, 6 saat ders saati ücretli olmak üzere toplam 12 saat…ders okutabilir.” Hükmü bulunmaktadır.

  Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler gereği, aylık karşılığı 20 saat derse giren eğitim personeline, 20 saatin üzerinde girdiği her ders için ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

  Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın  07.07.2021  “Mali ve Sosyal Haklar” konulu,  27998389-010.06.02- 421208  sayılı  Genelgesi ile aylık katsayısı (0,179797) olarak tespit edilmiştir.

  Bu veriler ışığında 01/01/2021-30/06/2021 tarihleri arasında uygulanacak ek ders tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

  BRÜT EK DERS

       

  Gündüz Ek Ders Ücreti

  140

  0,179797

  25,17

  Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra Ek Ders Ücreti:

  150

  0,179797

  26,97


  Ek ders ücretlerinden,  sigorta primi işçi payı,  işsizlik sigortası işçi payı, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi gerekmekte olup, herhangi bir istisna söz konusu değildir.

  Milli Eğitim Bakanlığı  16.09.2019 tarihli yazısında, SGK Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü doğrultusunda,  5510 sayılı Kanunun 4/1-a bendine tabi eğitim personeline yapılacak ek ders ücreti ödemelerinden aynı Kanunun 80. Maddesi gereği sigorta primi kesintisi yapılması gerektiğini belirtmiştir.

  Saygılarımızla.

  Av. Esma GÜLBENK

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 07-07-2021 tarihinden beri 5355 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın  22 Temmuz 2024, Pazartesi
  2024-07-21 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD33.004233.063732.981133.1133
  EUR35.925135.989835.899936.0438
  GBP42.576842.798842.547042.8630

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 12    
     Bugün : 546    
     Bu Ay : 267.957    
     Bu Yıl : 2.585.589    
     Toplam : 37.403.650    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats