Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • SGK BORÇLARI ARTIK DAHA KOLAY ŞARTLARDA ÖDENEBİLECEK

  SGK’ya olan borçlarını ödemede hüsnüniyet sahibi olmalarına rağmen ödeyemeyenler için 5510 sayılı Yasanın 88/16. fıkrasına “Cumhurbaşkanı, Kurumun 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen alacakları için anılan Kanunun 48/A maddesini; en az üç yıl süreyle prim yükümlüsü olup son üç yıl içerisinde verilmesi gereken bildirgeleri kanuni sürelerinde vermiş olanlardan başvuru tarihi itibarıyla vadesi bir yılı geçmemiş borcunu borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olanlar hakkında uygulatmaya ve uyumlu prim borçlularını belirlemeye yetkilidir.” Şeklinde yeni bir fıkra eklenmiştir.

  Ayrıca söz konusu Kanun hükümlerine dayanılarak 2018/11500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik yayımlanmış, uygulamanın usul ve esasları ise SGK tarafından çıkarılmış olan 2018/39 sayılı Genelgeyle belirlenmiştir.

  Ödeme kolaylığından yararlanma şartları

  Ödeme kolaylığından yararlanılabilmesi için;

  1- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması

  2- En az üç yıldır prim ödeme yükümlüsü olunması

  3- Son üç yıl içinde düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin (düzeltme amaçlı olarak sonradan verilenler hariç) yasal süresi içinde verilmiş olması

  4- Başvuru tarihi itibarıyla vadesi bir yılı geçmiş borcun bulunmaması

  5- Mali açıdan çok zor durumda bulunulması,

  6- Sigortalı çalıştırmaya devam ediliyor olunması

  Gerekiyor.

  Kapsama giren borçlar

  6183/48-A maddesi kapsamına 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen ve tecil talep tarihi itibarıyla bir yılı aşmayan sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları girmektedir.

  Başka bir ifadeyle ödeme vadesinin sona erdiği tarihten bir yıllık süre aşılmamak kaydıyla 2017/Aralık ve sonraki dönemlere ilişkin borçlar 48/A maddesi kapsamında taksitlendirileblecektir.

  Borcun faizinin hesaplanma ususlü

  6183/48-A maddesi kapsamında başvuruda bulunan işverenlerin ödeme vadesi geçmiş borçlarına gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacaktır.

  Bu şekilde hesaplanacak olan ana para ile faiz borcu toplamına yıllık % 22 olan tecil faizi, çok zor durum derecesine bağlı olarak %1,1 ila %16,5 arasında değişen oranlarda uygulanacaktır.

  Taksit süresi

  Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan işverenlere 6 ila 60 ay arasında değişen sürelerde taksit yapılacaktır.

  Teminat tutarı

  6183/48-A maddesi kapsamında başvuruda bulunan işverenler için 500.000 TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacaktır. 500.000 TL’yi aşan kısım için ise borcun  % 25’i oranında teminat alınacaktır.

  Tecil ve taksitlendirme hakkının kaybedilmesi

  İkiden fazla aylık taksitin süresinde ve tam olarak ödenmemesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulacaktır. İkiden fazla olmamak kaydıyla ödenmeyen veya eksik ödenen taksitin en geç son taksit süresine kadar (bu tarih dâhil) tam olarak ödenmesi gerekir.  Aylık taksit miktarının %10’unu geçmemek kaydıyla 10 TL’ye kadar eksik ödemeler taksit ihlali sayılmaz.

  Ayrıca bir takvim yılında ikiden fazla cari ay priminin süresinde ve tam olarak ödenmemesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulur. Bir takvim yılında tam olarak ödenmeyen en fazla iki cari ay priminin son taksit süresini geçmemek kaydıyla borç dönemini izleyen takvim yılı sonuna kadar tam olarak ödenmesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmaz.

  Tecil ve taksitlendirmenin bozulması halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar yerine, gecikme cezası ve gecikme zammı hesabı 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre yeniden hesaplanır. Ödenen taksitler (tecil faizi hariç) borca mahsup edilir, tahsil edilmiş bulunan tecil faizlerinin tecile konu toplam borç içindeki gecikme cezası ve gecikme zammına isabet eden bölümü irat kaydedildikten sonra, kalan tutar gecikme zammına mahsup edilir.

  Hacizli mallarla ilgili işlemler

  Hacizli malın, belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının SGK’ya ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına SGK tarafından izin verilebilecektir.

  Borç miktarı 2.000.000 TL ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda Kanunda sınır konulmamıştır. Borç miktarı 2.000.000 TL’nin üzerinde ise satışına izin verilecek malın değeri 2.000.000 TL’yi aşmamalıdır.

  Meslek mensuplarının düzenleyecekleri ‘’Çok Zor Durum Halinin tespitine ilişkin Rapor’’ için dikkat etmeleri gereken hususlar

  Çok Zor Durum Haline Tespitine İlişkin Rapor genelgenin ekinde bulunan (Ek1-b) örneğine uygun olarak 3568 sayılı kanuna göre ruhsat almış serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecektir. Ancak meslektaşlarımızın raporu düzenlerken aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri ileride SGK’na karşı cezai ve mali sorumluluklarla karşılaşmamaları açısından önem arz etmektedir;

  - Rapor talep tarihinden en çok üç ay önceki verilere göre yazılabilir,

  - Rapora ruhsat belgeleri ve yaptıkları hesaplamaya esas belgeler eklenecektir,

  - İşverenin veya alt işverenin defter ve belgelerini düzenleyen meslek mensupları, aynı işveren ve alt işveren için veya kendilerinin, boşanmış dahi olsa eşinin usul füruundan birinin veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının ya da bunların yönetici oldukları veya yönetiminde görev alarak ortak oldukları işyerleri hakkında rapor düzenleyemezler,

  - Taksitlendirme işleminde mali tablo analizi için meslek mensupları tarafından hazırlanacak raporlar Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla esas alınacaktır,

  - Düzenlenen rapor neticesinde, tecil ve taksitlendirmen yararlanmaması gerektiği halde yararlanmış olması durumunda borç ödenerek tecil ve taksitlendirme işlemi bitmiş olsa bile tecil ve taksitlendirme işlemi iptal edilecektir. Kasten gerçeğe aykırı rapor düzenleyerek Kurum zararına sebebiyet verdiği anlaşılan meslek mensupları oluşan Kurum zararından borçlu ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar,

  - Çok zor durum derecesinin olması gerekenden yüksek gösterildiği durumlarda ise tecil işleminin devam etmesi halinde ödeme planı revize edilerek yeni plana göre aradaki fark tutarın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi istenecektir. Ödenmemesi halinde tecil işlemi iptal edilecektir. Tecil ve taksitlendirmeye konu borcun ödenmesinden sonra bu hususun ortaya çıkması halinde ise aradaki farkın ebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi istenecek, aksi halde geriye doğru iptal işlemi yapılacaktır,

  Kurum zararına sebebiyet verdikleri veya henüz zarar doğmamış olsa bile Kurumu yanılttıkları tespit edilen meslek mensuplarının 5 yıl boyunca bu kapsamda düzenledikleri raporlara itibar edilmeyecektir,

  - Söz konusu meslek mensuplarının şirket halinde çalışması durumunda, düzenlenecek raporlardan doğacak cezai ve mali sorumluluk, raporu düzenleyen meslek mensubuna aittir,

  - Kurum her zaman sor durum halini incelemeye her zaman yetkilidir.

  - Çok zor durum halinin tespitinde nakit oranın 0,1 veya 0,1’den küçük olması, likidite oranının 0,7 veya 0,7’den küçük olması, kaldıraç oranının 0,7 veya 0,7’den büyük olması şartlarının bir arada bulunması gerekir. 3 şartın birlikte sağlanmaması halinde tecil taksitlendirme talebi işleme alınmaz.

   Dikkat edilecek diğer hususlar

  - Likidite ve kaldıraç analiz tablolarına göre ayrı ayrı tespit edilen dereceler toplanarak çok zor durum derecesi bulunur ve tespit edilen bu dereceye göre azami tecil süresi tespit edilir.

  - Tespit edilen süreler azami tecil ve taksitlendirme süreleri olup tecil ve taksitlendirmeye yetkili makamlarca daha az süreli tecil ve taksitlendirme yapılabilir.

  - Çok zor durum halinin tespitinde kullanılan oran hesaplamalarında virgülden sonraki iki rakam dikkate alınır ve herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmaz.

  -  Borcun ünitede tescilli işyerinden kaynaklanması halinde, tecil ve taksitlendirme talep tarihi itibarıyla ünitedeki işyerlerinden en az bir tanesinin faal olması gerekir.

  -  Borcun 4/b sigortalıdan kaynaklanması halinde talep tarihinde bu statüdeki sigortalının terk edilmemesi gerekmektedir.

  -  4/b sigortalı yönünden aktif olunmasına rağmen işverenlik yönünde faal olunmaması (sigortalı çalıştırılmaması) halinde sadece 4/b sigortalılığından kaynaklanan borçlar için tecil ve taksitlendirilmeye başvurulabilecektir.

  -  Tecil ve taksitlendirme kapsamına sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı girmektedir. Damga vergisi borcu yönünden tecil talebi kabul edilmeyecektir.

  -  Kapsama giren borç türlerinin tamamı için tecil talebinde bulunulması gerekir.

  -  Asıl kurum borçlusu ( gerçek veya tüzel kişi) dışında kalan kefiller, şirket ortakları, üst düzey yöneticiler, şirket müdürleri, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ve kanuni temsilciler gibi kurum borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar için madde hükmünden yararlanamayacaktır.

  -  Asıl işveren tecil ve taksitlendirme için başvuruda bulunması halinde alt işverenin borçlarından da sorumlu olduğundan alt işverenin borçları da dahil edilmek suretiyle tecil ve taksitlendirme işlemi yapılacaktır.

  -  Asıl işveren tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmamış ise alt işverenin borçları için tecil talebinde bulunması halinde, bu borç asıl işverenin borcundan bağımsız olarak taksitlendirilebilecektir.

  - Taksitler aylık dönemler halinde eşit olarak ödenir. Ancak borçlularca kademeli ödeme planında ısrar edilmesi ve ünitece borçlunun taksitlerini eşit olarak ödeyemeyecek durumda olduğuna kanaat getirilmesi halinde, en fazla ilk 6 taksit, eşit taksitlere bölünmüş ödeme planındaki taksit tutarının %50 sinden az olmamak kaydıyla kademeli olarak tecil ve taksitlendirilebilir.

   

  2018/39 sayılı genelgenin tamamına ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/146955

   

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 29-11-2018 tarihinden beri 2848 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  21 Ekim 2019, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.81245.82285.80835.8316
  EUR6.48946.50116.48496.5108
  GBP7.52717.56637.52187.5777

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 23    
     Bugün : 11.967    
     Bu Ay : 267.724    
     Bu Yıl : 3.858.281    
     Toplam : 19.272.451    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats