Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • KOOPERATİFLERİN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ SİGORTALI OLABİLİR Mİ? ASIL İŞVEREN KENDİ İŞÇİSİ OLMADAN ALT İŞVEREN İŞÇİSİ ÇALIŞTIRABİLİR Mİ? İŞVEREN VEKİLİNİN SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ, YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ DE SONA ERDİRİR Mİ?

   

              Kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri sigortalı olabilir mi?

  Kooperatiflerin yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre seçimle göreve gelmektedirler. Yönetim ve denetim kurullarında görev alan kişilerin kooperatiflerdeki bu çalışmaları hizmet akdine tabi olarak değil vekalet akdine tabi olarak geçmektedir.

  Dolayısıyla,  kooperatiflerin yönetim ve denetim kurullarında görevli olan kişilere bu görevlerini yerine getirmelerinden dolayı, huzur hakkı veya başka isim altında ücret ödense dahi hizmet akdine tabi bir çalışmalarının bulunmaması nedeniyle bu kişilerin sigortalı sayılmaları mümkün bulunmamaktadır.

   

  Asıl işveren kendi işçisi olmadan alt işveren işçisi çalıştırabilir mi?

              Asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulma şartları, alt işverene ait işyerinin bildirimi, tescili ve alt işverenlik sözleşmesinde bulunması gereken hususlarAlt İşverenlik Yönetmeliğinde açıklanmıştır.

            Anılan Yönetmeliğin 4. maddesine istinaden asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için;

  1) Asıl işverenin kendi işçileri de olmalıdır.

  2) Alt işverene verilen iş ya yardımcı işlerden olmalı ya da işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.

  3) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işte çalıştırmalıdır.

  4) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.

  5) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.

  Bu bağlamda, anılan yönetmelikte açıklandığı üzere, asıl işverenin kendi işçisi olmadan alt işveren tarafından işçi çalıştırılması mümkün değildir.

   

  İşveren vekilinin sigortalılığının sona ermesi, yükümlülüklerini de sona erdirir mi?

            5510 sayılı Kanunda, işveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimsenin işveren vekili olduğu,  bu Kanunda geçen işveren deyiminin, işveren vekilini de kapsadığı,  işveren vekilinin, Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu hükümlerine yer verildiğinden, ödenmeyen prim borçlarının işverenin yanı sıra işveren vekilinden de tahsili mümkün bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, vekalet sözleşmesinin kurulması, kapsamı, yükümlülükleri ve sona ermesi  6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun  502 ila 514. maddelerinde açıklanmıştır.

  Anılan Kanunun;

  - “Tek taraflı sona erdirme” başlıklı 512. maddesinde, vekâlet veren ve vekilin, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebileceği, 

  -“Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi” başlıklı 513. maddesinde ise, sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça sözleşmenin, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden sona ermiş olacağı, hükümlerine yer verilmiştir.

  Öte yandan, işveren vekili ile işveren, çalışan ile çalıştıran durumunda olduğundan aralarındaki hukuki bağ hizmet akdi olarak tarif edileceğinden, işveren vekilinin SSK kapsamında sigortalı yapılması mecburidir.

  İşveren vekilinin işten ayrılmış olması ve işverenin de bu durumu işten ayrılış bildirgesi vererek SGK’ya bildirmiş olması nedeniyle, mevcut durumun 6098 sayılı Kanunun sözleşmenin tek taraflı sona erdirilmesi başlıklı 512. maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve işveren vekilliğinin, sigortalılığın sona erdiği tarihte sona ermiş kabul edilmesi gerekmektedir.

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu

  İşverenler Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 02-10-2015 tarihinden beri 6315 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats