Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  GSS UYGULAMASINDA BÜTÜN BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN! A’DAN Z’YE HERŞEY DEĞİŞİYOR

  Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve başka birisinin de bakmakla yükümlüsü olmayan vatandaşlar 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere genel sağlık sigortası kapsamına alınmışlardı. Genel sağlık sigortası zorunlu olduğundan sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlar,  istesinler veya istemesinler 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak GSS uygulamasına dahil edilmişlerdi.

  Torba yasadan önce sosyal güvencesi olmayan vatandaşlardan ailenin gelir durumuna göre GSS primi alınıyordu.

  1/1/2012 tarihinden 31/3/2017 tarihine kadar sosyal güvencesi olmayan vatandaşlardan, aile içinde kişi başına düşen gelir miktarına bakılarak dört farklı kategoride GSS primi alınıyordu.

  Herhangi bir sosyal güvencesi olmayıp, başka birinin de bakmakla yükümlü olduğu kişisi sayılmayan vatandaşlarımızın, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yapılan gelir testi sonrasında, aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte birinden az olduğunun  (2017 yılı için 1.777,50 / 3 = 592,50 TL) tespit edilmesi halinde, genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanıyordu.

  Buna karşın, aile içinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla çıkan vatandaşlarımızın GSS primleri kendileri tarafından ödenmekte, ödeyecekleri GSS primleri ise aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarına göre belirlenmekteydi.

  Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yapılan gelir testine göre aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının;

  - Asgari ücretin üçte biri ila asgari ücret arasında çıkması halinde, aylık 1.777,50 TL / 3 = 592,50 TL x % 12 = 71,10 TL (2017 yılı rakamlarına göre)

  -Asgari ücret ila asgari ücretin iki katı arasında çıkması halinde, aylık 1.777,50 TL x % 12 = 213,30 TL,

  -Asgari ücretin iki katından fazla çıkması halinde ise, aylık 1.777.50 TL x 2 = 3.555,00 TL x % 12 = 426,60 TL,

  Prim ödemeleri gerekiyordu.

  Torba yasayla birlikte primler tek kategoriye düşürüldü.

  8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 6824 sayılı  “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarınca yapılan gelir testine göre aile içinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan vatandaşların ödeyecekleri GSS primleri tek kategoriye düşürülmüştür.

  6824 sayılı Kanunla yapılan değişikle birlikte 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri GSS primi, brüt asgari ücretin % 3’ü olarak belirlenmiştir.

  Dolayısıyla aile içinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla çıkan tüm vatandaşlar için 2017 yılı içinde ödenecek aylık GSS primi, 1.777,50 X 3 /100 = 53,33 TL olacaktır.

  Gelir testi sonucunda, gelir miktarı asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilen kişilerin ödedikleri primler iade edilecek.

  6824 sayılı Kanunla yapılan değişikle birlikte zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşlar, genel sağlık sigortası kapsamında alındıkları tarihten itibaren “Asgari ücret X 3 / 100 ” üzerinden (2017 yılı için 53,33 TL üzerinden) prim ödemek üzere, GSS kapsamına dahil edileceklerdir.

  Ancak bu şekilde GSS tescili yapılan vatandaşların SGK tarafından yapılacak bildirim üzerine bir ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat etmeleri ve aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte birinden az çıkması halinde, GSS primleri devlet tarafından karşılanacağından, bu süre zarfında GSS primi ödemiş iseler ödedikleri primleri kendilerine iade edilecektir.

  Gelir testine hiç başvurmamış olanlar için son fırsat.

  Torba yasayla yapılan değişiklik 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, yasada 1 Nisan 2017 tarihinden önce GSS kapsamına alınmış olan vatandaşlar da unutulmamış.

  5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 73. madde ile daha önce GSS tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmamış olanların 31/3/2018 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde, GSS primlerinin gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilmesine de imkan sağlanmıştır.

  Haliyle daha önce SGK tarafından yapılan bildirime rağmen gelir testine hiç başvurmamış, bu nedenle GSS primleri en üst kategori üzerinden tahakkuk ettirilmiş vatandaşların 31/3/2018 tarihine kadar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat etmeleri ve aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte birinden az çıkması halinde, zorunlu GSS kapsamına alındıkları tarihten itibaren GSS primleri devlet tarafından karşılanacağından, GSS borçları da silinmiş olacaktır.

  Geçmiş GSS prim borçları 53,33 TL’ye düşürülüyor, faizleri siliniyor.

  Torba yasayla 1 Nisan 2017 tarihinden önceki sürelerde GSS prim borcu bulunan vatandaşların prim ödeme yükleri de hafifletilmiş. 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 73. madde ile 1 Nisan 2017 tarihinden önceki sürelerdeki GSS primlerinin 53,33 TL’den fazla olanlarının hepsi 53,33 TL’ye düşürülmüş, bu borçların faizleri ise silinmiştir.

  Örneğin, 2016/Mayıs ayından itibaren zorunlu GSS kapsamına alan bir vatandaşın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfınca yapılan gelir testi sonrasında aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücret ila asgari ücretin iki katı arasında olduğunun tespit edilmesi nedeniyle,

  2016/Nisan ila Aralık ayı primlerinin, 1.647 X 12 / 100 = 197, 64 TL olduğu

  2017/Ocak ila Mart ayı primlerinin 1.777,50 X 12 /100 = 213,30 TL olduğu düşünüldüğünde, söz konusu primlerin tamamı aylık 53,33 TL ye düşürülecek ve faizleri de silinecektir.

  Geçmiş GSS prim borçlarını bir yıl içinde ödeyenlerden faiz alınmayacak.

  Geçici 73. maddede yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan yeni borcun bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren on iki ay içinde peşin veya taksitle ödenmesi hâlinde, bu tutara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacağı öngörülmüştür.

  Dolayısıyla 1 Nisan 2017 tarihinden önceki sürelere ilişkin olup gecikme faizi silinen, ana parası ise 53,33 TL’ye düşürülen borç 31/3/2018 tarihine kadar ödenir ise süresi içinde ödenmiş sayılacaktır. Borcun bu süre içinde ödenmemesi halinde ise hesaplanan borca 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren gecikme faizi uygulanacaktır.

  1 Nisan 2017 tarihinden önceki sürelerden kaynaklanan GSS prim borcu olan vatandaşlar, bu borçlarını ödemeksizin bir yıl sağlık hizmeti alabilecekler.

  Geçici 73. maddeyle, 1 Nisan 2017 tarihinden önceki sürelerde GSS prim borcu bulunan vatandaşların 5510/67. maddede belirtilen şartları taşımaları hâlinde, 1 Nisan 2017 tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 1 Nisan 2017 tarihinden 31/3/2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmalarına imkan sağlanmıştır.

  Buna göre, 1 Nisan 2017 tarihinden önceki sürelerden kaynaklanan GSS prim borcu bulunan vatandaşların,

  1-Sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması,

  2- 1 Nisan 2017 ve sonrasındaki sürelerden kaynaklanan 60 günden fazla GSS prim borçlarının bulunmaması

  kaydıyla, 1 Nisan 2017 tarihinden önceki sürelerden kaynaklanan borçlarını ödemeksizin 31/3/2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabileceklerdir.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 12-03-2017 tarihinden beri 6444 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Temmuz 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.84286.85526.83806.8654
  EUR7.72117.73507.71577.7466
  GBP8.54548.59008.53948.6029

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 31    
     Bugün : 10.347    
     Bu Ay : 22.761    
     Bu Yıl : 2.020.986    
     Toplam : 22.253.386    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats