Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  2015 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İDARİ PARA CEZALARI

  2015 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İDARİ PARA CEZALARI*

  (İdari para cezaları tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre artırılarak uygulanmaktadır. Lütfen tablonun sonunda yer alan artırım oranlarına dikkat ediniz.)

  İHLALİN  NİTELİĞİ

  İLGİLİ MADDE

  CEZA MADDESİ

  CEZA MİKTARI (TL)

  Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, gerekli araç gereç sağlama, tedbirlerin değişen şartlara uygun hale getirilmesi, mevcut durumun iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi yükümlülüklerine aykırılık

  4/1-a,b

  26/1-a

  Her bir yükümlülük için ayrı ayrı     

   

  2.000

  İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmeme

  6/1

  26/1-b

  Görevlendirilmeyen her bir kişi için

   

  5.000

   

  İhlalin devam ettiği her ay için aynı miktar

  Diğer sağlık personeli görevlendirmemek

  6/1

  26/1-b

  2.500

   

  Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar

  Görevlendirilen kişilerin veya hizmet alınan kuruluşun araç gereç, mekan ve zaman ihtiyacını karşılamamak

  6/1-b

  26/1-b

  1.500

  İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak

  6/1-c

  26/1-b

  1.500

  Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konuları, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kuruluşa bildirmemek

  6/1-d

  26/1-b

  1.500

  Görevlendirilen kişi ya da hizmet alınan kuruluş tarafından mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri almamak

  6/1-ç

  26/1-b

  Her bir tedbir için ayrı ayrı

   

  1.000

  -İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz

  -Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar.

  8/1-6

  26/1-c

  aykırı hareket eden işverene her bir ihlal için ayrı ayrı

   

  1.500

  Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak

  10/1

  26/1-ç

  3.000

  Aykırılığın devam ettiği her ay için

  4.500

  İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

  10/4

  26/1-ç

  Yükümlülüğe uyulmaması halinde

   

  1.500

  Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında kanunda belirtilen çalışmaları yapmamak

   

  11

  26/1-d

  Uyulmayan her bir yükümlülük için

  1.000 

  Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar

  Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işverenin işyerinin tahliyesi ile ilgili yasal zorunluluklara uymaması

  12

  26/1-d

  1.000

  Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar

  İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtlarını tutmamak,

  Yaralama ve ölüm meydana getirmeyen, sadece işyeri ekipmanlarına zarar veren kazalarla ilgili rapor hazırlamamak

  14/1

  26/1-e

  Her bir yükümlülük ihlali için ayrı ayrı

   

  1.500

  İş kazası ve meslek hastalığını süresinde SGK’na bildirmemek

  14/2

  26/1-e

  2.000

  Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

  14/4

  26/1-e

  Yükümlülüğü yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunucusuna

  2.000

  Çalışanların işe girişlerinde, iş değişikliğinde, sağlık nedeniyle işten uzaklaşıp tekrar dönüşünde, işin devamı süresince işin niteliği ve tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen periyotlarla sağlık raporu alınmaması,

  Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işçilerin rapor olmadan işe başlatılması

  15/1-2

  26/1-f

  Raporu alınmayan her çalışan için

   

  1.000

   

  İş sağlığı ve güvenliği hususlarında,sağlık ve güvenlik riskleri, alınacak tedbirler, bu hususlarda görevlendirilen kişiler vb konularda çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirmemek

  16

  26/1-g

  Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için

   

  1.000

  Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermemek

  Veya verilen eğitimin maliyetini işçiye yansıtmak, eğitim süresini çalışma süresinden saymamak

  17

  26/1-ğ

  Her bir çalışan için

   

  500

  İş sağlığı ve güvenliği hususlarında çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması konularında getirilen yasal zorunluluklara uymamak

  18

  26/1-h

  Her bir aykırılık için ayrı ayrı

  1.000

  Çalışan temsilcisi görevlendirmeme veya görevlendirilen temsilcinin haklarını kısıtlama

  20/1,4

  26/1-ı

  1.000

  Çalışan temsilcilerinin risklerin azaltılması için öneride bulunması hakkına engel olmak

  20/3

  26/1-ı

  1.500

  İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmamak veya kurul kararlarını uygulamamak vb.

  22

  26/1-i

  Her bir aykırılık için ayrı ayrı

  2.000

  Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

  23/2

  26/1-j

  Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen yönetime

   

  5.000

  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak

  24/2

  26/1-k

  5.000

  İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.

  25/6

  26/1-l

  İhlale uğrayan her bir çalışan için

  1.000

  Aykırılığın devam ettiği her ay aynı miktar

  Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamak

  29

  26/1-m

  50.000

  Güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene

  29

  26/1-m

  80.000

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 30 maddesi uayrınca çıkarılmış yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek

  30

  26/1-n

  Uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak

  1.000

  Çalışanlara standartlara uygun ce CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmemek

   

  26/1-o

  Çalışan başına

  500

  Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak

   

   26/1-ö

  Çalışan başına

  500

  *23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6645 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen şekli

  ÇALIŞAN SAYISI VE TEHLİKE SINIFINA GÖRE ARTIRIM ORANLARI:

   Belirtilen idari para cezaları;

  a. Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;

  1. Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
  2. Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
  3. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

  b. On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;

  1. Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
  2. Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
  3. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

  c. Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;

  1. Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
  2. Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
  3. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak, uygulanır.

  AÇIKLAMALAR:

  İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.( Kabahatler Kanunu 17/7)

  6331 sayılı Kanun’da  belirtilen idari para cezaları, 14 üncü maddede belirtileniş kazası ve meslek hastalığı bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumunca verilir. Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen idari para cezalarının tebliğ, itiraz ve tahsilinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümleri uygulanır. Verilen diğer idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir.

  6331 Sayılı Yasa’da  idari para cezalarına, 14. Maddeye aykırılık nedeniyle SGK tarafından düzenlenecek olan idari para cezası hariç, itirazla ilgili hüküm bulunmadığından, Kabahatler Kanunu’nda yer alan idari para cezalarına itiraz hükümleri uyarınca itirazların yapılması gerekir. SGK tarafından 14. Maddede yer alan bildirim yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle düzenlenecek  idari para cezalarına, 5510 sayılı kanun 102. Madde uyarınca itiraz edilir.

  5326 Sayılı Kabahatler Kanunu26/ 1: İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir.

  28/10:  Üçbin  Türk Lirası dahil idari para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararlar kesindir.

     Share |

  Kötü Pratik bilgiyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu pratik bilgiyi arkadaşıma göndereyim
  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  04 Nisan 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.69036.70246.68576.7124
  EUR7.22797.24097.22287.2518
  GBP8.22288.26578.21708.2781

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 14    
     Bugün : 7.233    
     Bu Ay : 62.665    
     Bu Yıl : 1.221.237    
     Toplam : 21.453.637    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats