Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  TİCARİ DEFTERLERİN TASDİKİNDE SON DURUM

  TTK UYARINCA TİCARİ DEFTERLERİN TASDİKİ-ARA TASDİK

   6102  Sayılı Yeni TTK da  ticari defterlerde ara tasdik yapılabileceğine ilişkin açık bir hüküm yoktur.

  Ancak 30-06-2012 tarih, 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yeni TTK’nın defter tutma yükümlülüğü ile ilgili 64. Maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

  64. maddenin 5. Fıkrasında yapılan değişiklikle Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu arasında bağlantı sağlanmıştır.

  Yeni TTK 64/5. Md:

  ‘‘(30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6335 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen ve 01.07.2012 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel kişiler, 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uymak zorundadır. Bu Kanunun defter tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri 213 sayılı Kanun ile diğer vergi kanunlarının aynı hususları düzenleyen hükümlerinin uygulanmasına, vergi kanunlarına uygun olarak vergi matrahının tespit edilmesine ve buna yönelik mali tabloların hazırlanmasına engel teşkil etmez.’’

  Madde metninden de anlaşılacağı gibi Vergi Usul Kanunu’nun defter tutma ile ilgili hükümlerine uyulacaktır.

  Vergi Usul Kanunu 2. Kitap 2. Kısım ‘‘ Defter Tutma’’ başlığını taşımaktadır. 171. Madde ile 226. Maddeler defter tutma ile ilgili 2. Kısımda yer alan maddelerdir.

  Ara tasdiki düzenleyen 222. Madde de bu kısımda yer alan ve uyulması gereken maddelerdendir.

  VUK 222. Md.

  ‘‘Tasdiki yenileme :

  Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.’’

  6335 Sayılı yasa ile Yeni TTK’da  yapılan değişiklikten sonra, VUK da da düzenlenen muhasebe ile ilgili ticari defterlerde ara tasdik yapılabilir hale gelmiştir.

   

  İŞLETME DEFTERİ TUTULABİLECEK Mİ?

  TTK 64. Maddede tacirlerin tutması gereken ticari defterler sayılırken işletme defteri sayılmamıştır. Yukarıda bahsi geçen değişiklikle VUK 175. Maddeye uyma zorunluluğu getirilmiştir.   175. Md uyarınca muhasebe usulünü seçmekte serbestlik söz konusu ise de; TTK  nun 1.Kitap, 5. Kısımda yer alan ticari defterlerle ilgili hükümleri ( 64-88.maddeler arası) birlikte değerlendirildiğinde işletme defteri tutulabileceğini söylemek net olarak mümkün görünmemektedir.

  TÜRK TİCARET KANUNU

  ‘‘MADDE 68- (1) Tacir, ticari faaliyetinin başında ve her faaliyet döneminin sonunda, varlık ve borçlarının tutarlarının ilişkisini gösteren finansal tabloyu (sırasıyla açılış bilançosunu ve yıllık bilançoyu) çıkarmak zorundadır. Açılış bilançosunda, yılsonu finansal tablolarının, yılsonu bilançosuna ilişkin hükümleri uygulanır.

  (2) Tacir, gelir tablosunu hazırlar.

  (3) Bilanço ile gelir tablosu, yılsonu finansal tablolarını oluşturur. 514 üncü madde ile Türkiye Muhasebe Standartlarının bu konudaki hükümleri saklıdır.’’  Hükmünü taşımaktadır.

   

  6103 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

  A) Ticari işletme

  MADDE 10 - (1) Türk Ticaret Kanununun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen Bakanlar Kurulu kararı çıkarılıncaya kadar yürürlükte bulunan düzenlemeler uygulanır.

   

  TÜRK TİCARET KANUNU

  A) Ticari işletme

  1. Bütünlük ilkesi

  MADDE 11- (1) Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.

  (2) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir.

  (3) Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. Bu devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün hâlinde konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan edilir.’’

  Hükümlerini içermektedir. TTK 11/2. Maddesi gereğince yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı bulunmadığı için, 6103 sayılı Uygulama Kanunu 10. Maddesi uyarınca halen mevcut olan düzenlemeler uygulanacaktır. Bu konuda mevcut düzenleme 21-07-2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/ 12362 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’dır.

  2007/ 12362 Sayılı BKK  1. Maddesinde, esnaf ve sanatkar ile tacir  ayrımı yapılmıştır. Buna göre esnaf ve sanatkar sayılanların Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıt yaptırması gerektiği; bunun dışındakilerin tacir ve sanayici sayılmasına ve ticaret siciline ve TOBB’nin bünyesindeki odalara kaydedilmeleri gerektiği kararlaştırılmıştır.

  Bundan hareketle, Ticaret Odası’na kayıtlı olanlar tacir sayılmaktadır. TTK 68. Maddesi uyarınca her tacir yıllık bilanço ve gelir tablosu hazırlamak zorundadır. Bunları hazırlayabilmek için her tacirin bilanço usulüne göre defter tutması gerekecektir.

  TTK 64. Maddesinde 6335 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle VUK 175. Maddesine uyma zorunluluğu getirilmişse de, açıklanan nedenlerle, Ticaret Odası’na kayıtlı olanların işletme defteri tutmaları ceza ile muhatap olmalarına neden olabilir.

  Bu duruma çıkarılacak tebliğ ile açıklık getirileceği umut edilmektedir.  

   

  6102 SAYILI TTK UYARINCA

   AÇILIŞ ONAYI YAPTIRILMASI GEREKEN DEFTERLER(64/3-4)

   1-Yevmiye defteri

   2-Defteri kebir

   3-Envanter defteri

   4-Pay defteri

   5-A.Ş için Yönetim Kurulu Karar Defteri/ Ltd. Şti İçin Müdürler Kurulu Karar     Defteri

    6-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

   

  Pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.(64/3)

   

  Açılış onayının defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar ( Aralık ayı sonuna kadar) notere yaptırılması gereklidir.(64/3)

   

  KAPANIŞ ONAYI YAPTIRILMASI GEREKEN DEFTERLER(64/3)

   

  1-    Yevmiye defteri

  2-    Yönetim kurulu karar defteri 

  Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.

   

  NOT: DEFTER TASDİKİ İLE İLGİLİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE MALİYE BAKANLIĞI’NIN TTK 64/3 MADDESİ GEREĞİNCE MÜŞTEREKEN ÇIKARMALARI GEREKEN TEBLİĞİN TAKİP EDİLMESİNDE YARAR VARDIR.

   

  AV. ESMA GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 03-12-2012 tarihinden beri 8202 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  04 Nisan 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.69036.70246.68576.7124
  EUR7.22797.24097.22287.2518
  GBP8.22288.26578.21708.2781

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 11    
     Bugün : 7.233    
     Bu Ay : 62.665    
     Bu Yıl : 1.221.237    
     Toplam : 21.453.637    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats