Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  SGK İŞYERLERİNİN OTOMATİK TESCİLİ NEDİR? NASIL YAPILIR? NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  Sosyal güvenlik mevzuatına göre ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayacak işyerleri, işverenleri tarafından elektronik ortamda düzenlenecek işyeri bildirgesine istinaden SGK tarafından tescil edilerek bu işyerlerine 26 haneli işyeri sicil numarası verilmekte, sonrasında her türlü sigorta işlemleri bu sicil numarası üzerinden yürütülmektedir.

  İşyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumundaki tescil işlemleri 10/3/2018 tarihine kadar işverenlerince düzenlenecek işyeri bildirgesine istinaden yapılmakta iken, 5510 sayılı Kanunda 7099 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında,

  -Ticaret sicil memurluklarınca tescil edilen şirketlerin

  -Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden inşaat işyerlerinin

  Sigortalı çalıştırıp çalıştırmadıkları üzerinde durulmaksızın SGK’ya da  ayrıca işyeri bildirgesi verilmesine gerek kalmaksızın otomatik olarak tescil edilmesine imkan sağlanmıştır.

  Yasal değişiklikler

  10/3/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanunun;

  11/3 fıkrası “Şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez. “ şeklinde değiştirilmiş,

  11/6 fıkrasına “Şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.” hükmü eklenmiş,

  100/3 fıkrası “ Kurum, bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek veya tüzel kişiler ile yazılı sözleşme ile yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilere izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnamenin, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara verilmesini mecbur kılmaya, söz konusu belgeleri diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye ve bu belgeleri kamu idarelerinin elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu kişilere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmiş saymaya, bu Kanunun uygulaması ile ilgili işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya re’sen düzenleyeceği her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkilidir. Elektronik ortamda hazırlanacak bilgi ve belgeler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerlidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

  5510 sayılı Kanunda yapılan bu değişikliklerin usul ve esasları ise SGK’nın 2018/11 ve 2019/10 sayılı Genelgelerinde açıklanmıştır.

  Ticaret sicil memurluklarınca tescil edilen şirketlerin SGK tescil işlemleri

  Sigortalı çalıştırsın veya çalıştırmasın ticaret sicil memurluklarınca tescil edilen her şirket adına 10/3/2018 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunda işyeri dosyası tescil edilmektedir.

  Şirket kuruluşu için ticaret sicil memurluklarına yapılacak başvurular sırasında, şirket kuruluşu için mevcutta talep edilen belgelere ilave olarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde yer alan işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesi ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirküleri de ticaret sicil memurluğuna ibraz edilecektir.

  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde yer alan belgelerin ticaret sicil memurluklarına verilmesi zorunlu olup, ayrıca istekleri halinde e-Sigorta şifresi almak isteyen şirketler, e-Sigorta sözleşmesini (şifrenin işveren haricindeki kişilere verilmesinin istenilmesi halinde e-Sigorta sözleşmesiyle birlikte vekaletnamenin aslını veya noter onaylı suretini) vermeleri halinde bu kişilere e-Sigorta şifresi de verilecek olup, kullanıcı kodu ve şifresi e-Devlet uygulamaları üzerinden temin edilecektir..

  e-Sigorta sözleşmesinin ticaret sicil memurluklarına ibraz edilmemesi halinde SGK işyeri dosyası her halükarda açılacak, e-Sigorta sözleşmesinin tescil işlemleri yapıldıktan sonra SGK’ya ibraz edilmesi halinde, kullanıcı kodu ve şifresi SGK müdürlüklerince ayrıca verilecektir.

  Ticaret sicil memurluklarınca tescil edilen işyerleri için SGK’da devamlı mahiyette işyeri tescil edileceğinden, işyerinin mahiyet 2 kodu olacaktır.

  Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden inşaat işyerlerinin SGK tescil işlemleri

  Yapı ruhsatlarına istinaden ilgili kurum ve kuruluşlarca SGK’da inşaat işyerinin tescil edilebilmesi için,

  - 2018/11 sayılı Genelge ekinde yer alan “Yapı Ruhsatı Bildirim Formunun”

  -Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde yer alan işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesinin, tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerinin, hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesinin, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesinin,

  yapı ruhsatını veren birime ibraz edilmesi zorunludur.

  e-Sigorta şifresi almak isteyen işverenler ise, yapı ruhsatını veren birime e-Sigorta sözleşmesini (şifrenin işveren haricindeki kişilere verilmesinin istenilmesi halinde e-Sigorta sözleşmesiyle birlikte vekaletnamenin aslını veya noter onaylı suretini) ibraz etmeleri halinde bu kişilere ayrıca e-Sigorta şifresi de verilecek olup, kullanıcı kodu ve şifresi e-Devlet uygulamaları üzerinden temin edilecektir.

  Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden SGK’da geçici mahiyette işyeri tescil edileceğinden, işyerinin mahiyet 4 kodu olacaktır.

  Nelere dikkat edilmeli?

  1-Gerek şirket kuruluşu aşamasında ticaret sicil memurluklarına ibraz edilecek şirket kuruluş dilekçesinde, gerekse yapı ruhsatı veren birimlere ibraz edilecek yapı ruhsatı bildirim formunda, sigortalı çalıştırmaya başlanılacak tarih biliniyorsa, dilekçede/formda sigortalı çalıştırmaya başlanılacak tarih mutlaka belirtilecektir. Bu durumda SGK’da tescil edilecek işyeri dosyasının tescil tarihi, sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak tarih olacaktır.

  Sigortalı çalıştırmaya başlanılacak tarih müracaat sırasında bilinmiyorsa bu alan doldurulmayacaktır. Bu durumda ticaret sicil memurluğunca yapılan tescillerde şirketin kuruluş tarihi; ruhsat veren birimlerce yapılan tescillerde ise ruhsatın onaylandığı tarih işyerinin tescil tarihi olarak kabul edilecektir.

  2- Ticaret sicil memurluklarınca veya ruhsat veren birimlerce tescil edilen işyerlerine ilişkin bilgiler (işyerinin sicil numarası, tescil tarihi vb.), SGK tarafından bildirilecek yazıyla ilgili işverenlere tebliğ edilecektir.

  3- İşyerinin tescil edildiği tarihten sonraki bir tarihte sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak olması halinde ilgili SGK müdürlüğüne ilk defa sigortalı çalıştırılacak tarih belirtilerek, işyerinin tescil tarihinin değiştirilmesi talep edilecektir. Aksi halde ilk defa sigortalı çalıştırılacak işyerlerinde 1 aylık süre içinde işe başlayacak sigortalılar ilişkin işe giriş bildirgelerinin bir aylık süre içinde verilmesi uygulamasından istifade edilemeyecektir.

  4- Ticaret sicil memurluklarına veya ruhsat veren birimlere yapılan müracaatlar sırasında e-Sigorta sözleşmesinin ibraz edilmesi halinde, e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi, şifre talep edilen kişi tarafından e-Devlet uygulamaları üzerinden temin edilecektir.

  5- Ticaret sicil memurluklarınca yapılan tescil işlemleri işyerinin merkez adresine münhasıran yapıldığından, yeni bir şube açılması, işyerinin devri, nevi değiştirmesi veya aracı tescili yapılacağı durumlarda işyeri bildirgesi e-sigorta üzerinden gönderilecek, işyerinin nakli durumunda ise kağıt ortamında ilgili SGK müdürlüğüne verilecektir.

  6- Otomatik yapılan tescil işleminin ardından 2 yıl boyunca sigortalı çalıştırılmamış ise sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca işyeri dosyası 5510 sayılı kanun kapsamından çıkartılmakta, başka bir ifade ile dosya pasif hale getirilmektedir. Bu durumda, pasif hale gelmiş dosya için ilgili SGK müdürlüğüne başvurulması halinde dosya yeniden aktif hale getirilecektir.

  7-Yapı ruhsatına istinaden tescil edilen işyerinde sigortalı çalıştırılmaksızın, işin anahtar teslim suretiyle yapılması durumunda, işi alan müteahhit tarafından yapılacak başvuruya istinaden ayrıca işyeri dosyası dosya açılmaksızın, mevcut dosyada müteahhit adına güncelleme yapılacaktır.

  8- Ticaret sicil memurluklarına yapılan başvurular sırasında, sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak tarihin yanı sıra çalıştırılacak sigortalılara ilişkin bilgilerin de ibraz edilmesi halinde, işyeri tescilinin yanı sıra sigortalı tescili de ticaret sicil memurluklarınca yapılacağından, bu sigortalılar için işverenlerince ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmeyecektir.

  Gülbenk Müşavirlik

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 16-10-2019 tarihinden beri 2906 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  13 Ağustos 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.28657.29967.28147.3105
  EUR8.56588.58138.55998.5942
  GBP9.48739.53689.48079.5511

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 97    
     Bugün : 6.087    
     Bu Ay : 108.795    
     Bu Yıl : 2.410.266    
     Toplam : 22.642.666    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats