Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • KISMİ ZAMANLI ÇALIŞAN SİGORTALILARIN GSS’DEN KAÇIŞLARI NASIL ÖNLENEBİLİR

  5510 sayılı Kanunun 88. maddesi ile kısmi zamanlı (part-tıme) çalışan sigortalılar için eksik günlere ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanma zorunluluğu getirilmiştir.

  Anılan yasa uyarınca part-tıme çalışan sigortalıların sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarınca yapılacak gelir testinin ardından aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının;

  -Asgari ücretin üçte birinden az çıkması halinde, eksik sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primleri  60-c kapsamında devlet tarafından karşılanmakta,

  -Asgari ücretin üçte birinden fazla çıkması halinde eksik sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primleri 60/g-1.2.3 gelir seviyeleri üzerinden sigortalı tarafından ödenmektedir.

  07- Puantaj Kayıları, “GSS’den kaçış“ olarak kullanılmaya başlanıldı.

  Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışan sigortalıların belirlenmesi sırasında, eksik gün nedeni “06-Kısmi istihdam” ve “17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” seçeneği işaretlenmiş sigortalılar kapsama alındığından, kimi işveren/meslek mensubu tarafından kısmi süreli çalıştırılan sigortalılar, evvelce 06-Kısmi istihdam seçeneği işaretlenerek bildirilirken, eksik sürelerin genel sağlık sigortası kapsamına alınmasıyla birlikte ayrıca genel sağlık sigortası primi ödemesinler diye bu sigortalılar “GSS’den kaçış” olarak adlandıracağımız 07-Puantaj kayıtları seçeneği işaretlenerek bildirilmeye başlanılmıştır.

  Bir gün işe gelmeyen işçiye o günün ücreti ile hafta tatiline hak kazanamaması halinde hafta tatili ücreti ödenmez.

  4857 sayılı İş Kanununun;

  -63. maddesinde, genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok kırkbeş saat olduğu,  aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresinin günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saat olduğu,

  -46. maddesinde ise Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği,

  Öngörülmüştür.

  Dolayısıyla İş Kanununun yukarıda belirtilen hükümleri uyarınca tam zamanlı olarak çalışan ve mazeretsiz olarak işe gelmeye işçi, haftalık çalışma süresinin 45 saatten (maden işyerlerinde 37,5 saatten) az olması halinde, hem gelmediği gününücretine, hem de hafta tatili ücretine hak kazanamamış olacaktır.

  Mazeretsiz olarak işe gelmeyen işçi için tutanak düzenlenmesi gerekir.

  İş Kanununun 25. maddesinin II-g bendi uyarınca, işçinin mazeretsiz olarak ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işe devam etmemesi halinde, işveren bildirimsiz ve tazminat da ödemeksizin iş akdini feshedebilmektedir.

  İşçinin devamsızlığı halinde işverenin iş akdini feshedebilmesi için işveren veya işveren vekili ile en az iki tanık tarafından devamsızlık yapılan her gün için ayrı ayrı tutanak düzenlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla herhangi bir tutanak düzenlenmeksizin, sadece puantaj cetvelinden sigortalının işe gelmediği günlerine bakarak iş akdinin işvereni tarafından haklı nedenlerle feshi gibi bir durum sözkonusu değildir.

  Bu bağlamda, tam zamanlı çalışan sigortalıların devamsızlıkları halinde durumun tutanak altına alınarak eksik gün nedenlerinin 15-Devamsızlık olarak bildirilmesi gerektiği halde,  ayda  3-5 gün veya 10-15 gün bildirim yapılan ve eksik gün nedeni 07-Puantaj kaydı seçilmiş sigortalıların sayısının hiç de azımsanamayacak kadar çok olduğu görülmektedir.

  Puantaj, işçinin işe gelip gelmediği günlerin ve mesailerinin kaydının tutulduğu bilgilerdir.

  Ayda sadece 3-5 gün veya 10-15 gün çalışması olan bir işçinin tam zamanlı çalıştığı söylenemeyeceği gibi, tam zamanlı çalışan bir işçinin ayda 3-5 gün veya 10-15 gün işe gelmesi halinde  böyle bir işçinin  iş akdinin hiçbir işveren tarafından devam ettirilmeyeceği de aşikardır.

  Buna rağmen işverenlerce yapılan bildirimler incelendiğinde, ayda 3-5 gün veya 10-15 gün bildirim yapılan ve eksik gün nedeni olarak 07-Puantaj kayıtları seçeneği tercih edilmiş sigortalılara ilişkin bu bildirimlerinin aylarca, hatta yıllarca bu şekilde devam ettiği görülmektedir.

  Sonuç olarak, 4857 sayılı İş Kanununun, 25. 46. ve 63. maddelerine istinaden tam zamanlı çalışan ve mazeretsiz olarak işe gelmeyen işçiler için eksik gün nedeni olarak 07- Puantaj kayıtları değil “15-Devamsızlık” seçeneğinin, kısmi zamanlı çalışan sigortalılar için ise 06-Kısmi istihdam seçeneğinin tercih edilmesi gerektiği, dolayısıyla eksik gün nedenleri arasında 07-Puantaj kayıtları seçeneğine hem gerek olmadığı, hem de kaldırılması halinde kısmi zamanlı olarak çalışan sigortalıların GSS’den kaçışlarının önüne geçilebileceği değerlendirilmektedir.

  Eksik gün nedeni 15-Devamsızlık seçilen sigortalılar için gerektiğinde inceleme yoluna gidilmelidir.

  07-Puantaj kayıtları seçeneğinin kaldırılması halinde, 10 dan az sigortalının çalıştırıldığı işyerlerinde tam zamanlı çalışan sigortalıların devamsızlıkları halinde eksik gün belgesi ekinde tutanak ibraz edilmesi gerekecektir.

  10 veya üzerinde sigortalı çalıştıran bu nedenle eksik gün belgesi ve eki kanıtlayıcı belge ibraz etmekle yükümlü olmayan işverenlerin ise  eksik gün nedeni  15-Devamsızlık  seçeneği tercih edilerek bildirilmiş sigortalıların eksik gün sayılarının devamsızlık olarak kabul edilemeyecek kadar fazla olmasıve bu durumun takip eden aylarda da tekrarı halinde gerekirse inceleme yoluna gidilmesi ve sigortalıların çalışmasının kısmi zamanlı mı, yoksa tam zamanlı mı olduğunun tespiti cihetine gidilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Daire Başkanlığı

  Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 20-07-2015 tarihinden beri 4773 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats