Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İŞYERİ BİLDİRGELERİNİ e-SİGORTA KANALIYLA GÖNDERECEKLERİN DİKKAT EDECEKLERİ HUSUSLAR

  Sosyal Güvenlik Kurumunca, 5510 sayılı Kanunda işverenlere verilen yükümlülüklerin elektronik ortamda yerine getirilmesi amacıyla internet üzerinden yapılan bildirimlere bir yenisi daha ilave edilerek, işyeri bildirgelerinin de e-Sigorta kanalıyla gönderilmesine imkan sağlanmıştır.

  Bu uygulama vasıtasıyla, hem bürokrasinin azaltılması, hem emek ve zaman israfının önüne geçilmesi, hem de en geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarih itibariyle Kuruma verilmesi gereken işyeri bildirgelerinin çeşitli nedenlerle aynı gün itibariyle verilememesi nedeniyle işverenlerin idari para cezasına maruz kalmalarının engellenmesi hedeflenmiştir.

  Uygulamaya ilk olarak Ankara ilinde başlanılmış olmakla birlikte, bahse konu uygulama şimdilerde tüm Türkiye geneline yaygınlaştırılmış olup, bu günkü yazımızda işyeri bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla ne şekilde gönderilebileceğine ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir.

  Uygulamanın işlevi nedir?

  Uygulama, işyeri bildirgelerinin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesidir.

   Dolayısıyla bu uygulama vasıtasıyla işyeri dosyasının internet üzerinden tescil edilmesi (işyeri sicil numarasının internet üzerinden verilmesi) gibi bir durum sözkonusu olmayıp, işyeri tescil işlemleri, bildirgenin internet üzerinden gönderilmesinin ardından bildirgede yer alan bilgiler ve bildirge ekinde verilecek belgeler dikkate alınarak ilgili sosyal güvenlik merkezlerindeki personel tarafından yapılacaktır.

  İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu mudur?

  İşyeri bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi halen isteğe bağlı olarak uygulamaya alındığından, bahse konu uygulama zorunlu hale getirilinceye kadar işyeri bildirgelerinin kağıt ortamında elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi de mümkün bulunmaktadır.

  Dolayısıyla sözkonusu uygulama zorunlu hale getirilinceye kadar, Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içinde ve kağıt ortamında verilmiş işyeri bildirgelerine idari para cezası uygulanmayacaktır.

  İşyerinin devri, nakli veya birleşmesi halinde de işyeri bildirgeleri e-Sigorta kanalıyla gönderilebilecek mi?

  İşyeri bildirgeleri ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan işyeri işverenlerince e-Sigorta kanalıyla gönderilebilecektir.

  İşyerinin nakli, devri veya gerçek kişi işverenin ölümü nedeniyle mirasçılarına intikali halinde ya da nevi, değiştirme, katılım ve birleşme hallerinde düzenlenecek olan işyeri bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi mümkün olmadığından, bu durumlar nedeniyle düzenlenecek olan işyeri bildirgelerinin önceden olduğu gibi elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.

  Alt işverenlerce (taşeronlarca) alt işveren numarası almak için e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulunabilecek mi?

  Alt işverenlerce alt işveren numarası alabilmek için işyeri bildirgesi düzenlenmeyip, asıl işverenle yapılmış sözleşmenin bir örneği ile yetkili kişilerin imza sirkülerinin ibraz edilmesi yeterlidir.

  Bu bağlamda, bahse konu uygulamanın işyeri bildirgesinin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi olması, başka bir ifade ile alt işverenlerin işyeri bildirgesi düzenleme gibi bir yükümlülüklerinin olmaması nedeniyle alt işverenlerce tescil işlemlerine ilişkin başvurular yine ilgili sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmek suretiyle yapılacaktır.

  Yasal verilme süresi geçmiş işyeri bildirgeleri e-Sigorta kanalıyla gönderilebilecek mi?

  İşyeri bildirgelerinin yasal verilme süresinin sona erdiği gün saat 23:59’a kadar elektronik ortamda gönderilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Buna karşın, yasal verilme süresi sona ermiş işyeri bildirgeleri e-Sigorta kanalıyla gönderilemeyeceğinden yasal verilme süresi sona ermiş işyeri bildirgelerinin kağıt ortamında düzenlenerek ilgili sosyal güvenlik merkezine elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi icap etmektedir.

  İşyeri bildirgesini düzenleyen kişinin işveren veya şirket yetkilisi olması zorunlu mu?

  İşyeri bildirgesini düzenleyen kişi, işverenin kendisi, şirket ortağı veya yöneticisi  olabileceği gibi işyerinin muhasebecisi veya çalışanı da olabilecektir.

  İşyeri bildirgesinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi sırasında vergi kimlik veya TC kimlik numarası girilmesi zorunlu mu?

  İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için gerçek kişi işverenler için TC kimlik numarasının, tüzel işverenler ile apartman/site yöneticiliklerince ve adi ortaklıklarca vergi kimlik numarası girilmesi zorunludur.

  Ayrıca tüzel kişi işverenlere ilişkin üst düzey yönetici ve ortak bilgilerinin, apartman /site yöneticiliklerince yöneticiye ilişkin bilgilerin, adi ortaklıklarca ortaklara ilişkin TC kimlik ve vergi kimlik numaralarının da sisteme eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir.

  İşyerinin iş kolu kodu (NACE kodu) ne şekilde belirlenecek?

  İşyerinin faaliyet konusunu gösterir NACE bilgilerinin sisteme girilmesi sırasında işverenin vergi mükellefiyetinin bulunması halinde ilgili vergi dairesince verilen NACE kodu esas alınacaktır.

  Dolayısıyla, tescil edilecek işyeri işvereninin vergi mükellefi olması durumunda

  - “www.gib.gov.tr/İnternet Vergi Dairesi/ Sık Kullanılanlar/e-Vergi Levhası Sorgulama” adresinden “e-vergi levhası” görüntülenerek talepte bulunulan işyeri adresi ile e-vergi levhasında yer alan işyeri adresinin aynı olması durumunda e-vergi levhasında yer alan NACE kodu,

  - “www.gib.gov.tr/İnternet Vergi Dairesi/ Sık Kullanılanlar/e-Vergi Levhası” adresinden “e-vergi levhası” görüntülenerek talepte bulunulan işyeri adresinin, e-vergi levhasında yer alan işyeri adresinden farklı olması durumunda tescil edilecek işyerinin bağlı olduğu vergi dairesinden öğrenilecek NACE kodu

  sisteme girilecektir.

  Diğer taraftan, ihale konusu işyerlerine ilgili vergi dairelerince ayrıca NACE kodu verilmediğinden, ihale konusu işyerlerinin NACE kodu sözleşmede yer alan bilgilere bakılarak belirlenecektir.

  İşyeri bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından ne gibi işlemler yapılacak?

  İşyeri bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından e-Sigorta kanalıyla gönderilen işyeri bildirgesinin işveren veya vekili tarafından imzalanmış bir sureti ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde yer alan belgelerle birlikte bildirgenin gönderildiği tarihten itibaren yedi iş günü içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilecektir.

  İlgili sosyal güvenlik merkezince işyeri bildirgesinde kayıtlı bilgiler ile ibraz edilen belgelerin kontrolü yapılarak işyeri tescil işlemleri yapıldıktan sonra e-Bildirge şifresi için başvuruda bulunulacaktır.

  e-Sigorta kanalıyla gönderilen işyeri bildirgelerinde düzeltme veya iptal yapılabilecek mi?

  İşyeri bildirgesi elektronik ortamda düzenlenerek ilgili sosyal güvenlik merkezine gönderildikten sonra, ilgili sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil işlemi yapılmamış olmak kaydıyla ve bildirgenin yasal verilme süresi sona erdiği tarihe kadar her türlü düzeltme veya iptal işlemi yapılabilecektir.

  İşyeri bildirgesinin hatalı düzenlendiğinin farkına varılması halinde,  “Tescillerim” başlıklı bölüme girilerek;

  -“GÜNCELLE” butonu vasıtasıyla düzeltilmesi,

  -“İPTAL”  butonu vasıtasıyla iptal edilmesi,

  mümkün bulunmaktadır.

  Yapılan hatalı bildirimin işyeri bildirgesi verme süresi geçtikten sonra veya işyeri tescil işlemleri yapıldıktan sonra farkına varılması halinde, gerekli düzeltme işlemleri ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmek suretiyle ilgili personel tarafından yapılabilecektir.

  İşyeri bildirgesinin gönderileceği sosyal güvenlik merkezinin hatalı seçilmesi halinde ne yönde işlem yapılacak?

  İşyeri bildirgesinin gönderileceği sosyal güvenlik merkezinin hatalı seçildiğinin, işyeri bildirgesinin yasal verilme süresi sona ermeden fark edilmesi halinde, doğru sosyal güvenlik merkezi seçilerek işyeri bildirgesi güncellenebilecektir.

  Buna karşın işyeri bildirgesinin gönderileceği sosyal güvenlik merkezinin hatalı seçildiğinin işyeri bildirgesinin yasal verilme süresi sona erdikten fark edilmesi halinde, ilgili  sosyal güvenlik merkezince nakil veya transfer işlemi yapılacaktır.

  Dolayısıyla,

  - İşyerinin aynı il içinde aynı Ana SGM’ye bağlı başka bir Alt SGM’ye gönderilecek olması halinde  dosya transfer işlemi

  -İşyerinin aynı il içinde farklı Ana SGM’ye bağlı başka bir Alt SGM’ye gönderilecek olması halinde işyeri nakil işlemi

  yapılacaktır.

  e-Sigorta kanalıyla gönderilen işyeri bildirgeleri için ilgili sosyal güvenlik merkezinden tarih/sayı alınacak mı?

  e-Sigorta kanalıyla gönderilen işyeri bildirgelerinde belgenin gönderildiği tarih ve referans numarası yer aldığından bahse konu bildirgelere ayrıca tarih ve sayı alınmasına gerek bulunmamaktadır.

   

   Eyüp Sabri DEMİRCİ

   Sosyal Güvenlik Kurumu

   İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 09-09-2014 tarihinden beri 12595 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  24 Eylül 2018, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.26716.27846.26276.2878
  EUR7.37947.39277.37427.4038
  GBP8.26108.30408.25528.3165

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 1    
     Bugün : 613    
     Bu Ay : 323.876    
     Bu Yıl : 3.643.438    
     Toplam : 14.050.198    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats