Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • ARALIK 2016 VE OCAK, ŞUBAT 2017 AYLARINA AİT ERTELENECEK SGK PRİMLERİNİN HESABI VE ASGARİ ÜCRET DESTEK UYGULAMASI

  ASGARİ ÜCRET DESTEK UYGULAMASI

  İşverenlere Asgari Ücret Desteğine ilişkin yasal düzenleme 6661 sayılı kanun ile 2016/Ocak ile 2016/Aralık aylarına münhasıran uygulanmak üzere yürürlüğe girmişti.

  İşverenlerin asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için;

  -5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştırması,

  -Aylık prim ve hizmet belgelerini  yasal süresinde vermesi,

  -Çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarının tam olarak bildirilmesi gerekmektedir.

  Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği, prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler 2016 Ocak(Daha sonra tescil edilmiş ise tescil ayı) ila 2016 Aralık ayları için destekten yararlanamayacağı gibi 2016 yılında yararlanılmış destek tutarı olması halinde ise yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

  İşverenler 2016 yılında, 2015 yılının aynı ayına ilişkin kuruma verilen APHB’de prime esas günlük kazancı 85,00 TL (Aylık 2.550,00 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı kadar yardım almaya hak kazanmış ve 2016 yılı için hesaplanan gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı ile elde edilecek tutarda işverenler hazine yardımı elde etmişti.

  Asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam etmesine ilişkin olarak Hükümetin hazırladığı tasarı Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiştir. Kabul edilen metinde;

  ‘’Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

  a) 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

  b) 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır,

  2017 yılı Ocak ila Aralık aylarına/ dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz’’ denilmektedir.

  Yapılan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere 2017 yılında hazine yardımından yararlanacak olanların prime esas günlük kazançları ve günlük tutarlarının belirlenmesi yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

  SİGORTA PRİM ERTELEMESİ UYGULAMASI

  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen kanun tasarısına göre, özel sektör işverenlerinden 2016/Aralık, 2017/Ocak ve Şubat aylarında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı asgari ücret desteğine müstahak olanların, asgari ücret desteğine esas olan prim ödeme gün sayısının 60 TL ile çarpılması sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak sigorta primi, dokuz ay süreyle ertelenecektir.

  Bu çerçevede, söz konusu tasarıda yer alan ertelemeden yararlanabilmek için;

  1-      Özel sektör işvereni olmak

  2-      Asgari ücret desteğinden yararlanmaya müstahak olmak

  Gerekiyor.

  Erteleme kapsamına giren işletmelerin ertelenecek prim tutarı; Asgari ücret desteği hesabına esas gün sayısı X 60 X 34,5 / 100 formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

  Dolayısıyla ilgili aya ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesinin ardından,  sigorta prim teşvikleri ile bir önceki ayda hak kazanılmış asgari ücret desteği düşüldükten sonra işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminden yukarıda belirtilen formül vasıtasıyla hesaplanan tutar düşüldükten sonraki kısmın yasal süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Yukarıda belirtilen formül vasıtasıyla hesaplanan (erteleme kapsamındaki) tutarın ise erteleme kapsamında dokuz aylık süre zarfında ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

  Asgari ücret desteği ve sigorta prim teşvikleri düşüldükten sonra işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta prim tutarının ertelenecek prim tutarından az olması halinde, işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin tamamı ertelenecektir. Bu durumda yalnızca işsizlik sigortası primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi gerekecektir.

  Ertelenecek sigorta prim hesabında, aşağıdaki örnekten de anlaşılacağı üzere asgari ücret desteği ve uygulanan tüm sigorta prim teşviklerinden sonra kalan tutar üzerinden yararlanılacaktır.

  Örnek-1

  2016/Aralık ayında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı asgari ücret desteğinden yararlandığı gün sayısı 180 gün olan bir işletmenin, 2016/Aralık ayına ilişkin olup ertelenecek olan prim tutarı;

  180 X 60 = 10.800

  10.800 X 34.5 / 100 = 3.726 TL olacaktır.

  Söz konusu işletmenin 2016/Kasım ayında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı 2016/Aralık ayı prim borcundan mahsup edilecek asgari ücret desteğinin 650 TL olduğu,  2016/Aralık ayında çalışan sigortalılardan;

  -Üçünün 06111 sayılı kanun numarasıyla,

  -Yedisinin 05510 sayılı kanun numarasıyla bildirildiği ve bu bildirimler sonrası

  Beş puanlık prim indirimi;  1.225 TL

  06111 teşvik tutarının; 1.200 TL indirim uygulandıktan sonra

  İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin 5.200 TL,

  İşsizlik sigortası priminin ise 750 TL , olduğu düşünüldüğünde;

  İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi; 5.200,00 TL

  Asgari ücret desteği tutarı;                             (–)       650,00 TL

  Ertelenecek sigorta prim tutarı                        (–)    3.726,00 TL

  Ödenmesi gereken sigorta prim tutarı           (=)        824,00 TL sigorta primi ile 750 TL işsizlik sigortası priminin (toplam 824 + 750 = 1.574 TL’nin)   en geç 31/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda 3.726 TL tutarındaki sigorta primi erteleme kapsamında 31/10/2017 tarihine kadar ödenebilecektir.

  Örnek-2

  Yukarıdaki örnekteki tahakkuk eden primlerin;

  Beş puanlık prim indiriminin;  1.025 TL

  06111 teşvik tutarının; 1.000 TL

  İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin 3.800 TL,

  İşsizlik sigortası priminin 300 TL,

  olduğu düşünüldüğünde;  her ne kadar ertelenecek azami prim tutarı 3.726  TL olarak hesap edilmiş olsa  da işveren tarafından ödenmesi gereken primden asgari ücret destek tutarı düşüldüğünde (3.800 – 650 = 3.150 TL) ’ nin tamamı erteleme kapsamında 31/10/2017 tarihine kadar ödenebilecektir. Bu durumda işveren tarafından yalnızca 300 TL tutarındaki işsizlik sigorta priminin 31/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekecektir.

  Aralık 2016, Ocak ve Şubat 2017 aylarına ait ertelenen sigorta primlerinin Ekim, Kasım ve Aralık 2017 tarihlerinde cari dönem sigorta primleri ile birlikte ödenmemesi halinde, Ekim, Kasım ve Aralık 2017 aylarına ait sigorta prim teşviklerinden de hak kaybına uğranılacağı göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle meslektaşlarımızın muhtemelen e-bildirge sayfasında açıklanacak ertelenecek sigorta prim tutarlarını muhasebe kayıtlarında dikkatli bir şekilde takip etmesi gerekecektir.

  SGK prim ertelemesinden yararlanmak isteyen işverenlerin, bildirge verilme süresinin son günü olan 23'nden sonra ödemelerini yapmak üzere gittikleri bankaların ekranında SGK prim ertelemesi tutarları düşüldükten sonra kalan prim tutarını ödemeleri mümkün olacaktır. Bu tarihten önce ödeme yapmak isteyen mükellefler SGK prim ertelemesinden yararlanamamış olacaktır.

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 10-01-2017 tarihinden beri 12884 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats